برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

کیانا زند

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 دوست داشتن، خواستن
مترادف like
مترادف want
١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

2 چند تا، تعداد نا مشخص
مترادف some
١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

3 کره و چربی ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

4 آرامش ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

5 کره و روغن مغزها و هر چیز چرب دیگر ١٣٩٨/٠٣/٠٨
|

6 کاشتن گیاه و گل در خاک ١٣٩٨/٠٢/١٦
|