دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
١١,٠٩١
رتبه
رتبه در دیکشنری
٣٤١
لایک
لایک
١,٦٧٤
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٢,٨١٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
-١٢

To prevent. م. ث باید بِجُلوگیریم از پَخشِش کرونا در سطح کشور .

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه

To prevent. م. ث باید بِجُلوگیریم از پَخشِش کرونا در سطح کشور .

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه

بَردِهیدن = مانند برده بودن. مانند برده کار کردن . To slave م. ث آخه چرا ما باید برای چُس تومن پول این طوری، صبح تا شب، بِبَردهیم؟

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه
-١١

بَردِهیدن = مانند برده بودن. مانند برده کار کردن . م. ث آخه چرا ما باید برای چُس تومن پول این طوری، صبح تا شب، بِبَردهیم؟

تاریخ
٢ سال پیش
دیدگاه

اسلامینیدن.

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.