نوع مدال

پیشنهاد با حداقل ٥ رای

٤
نوع مدال

پاسخ با حداقل ٥ رای

٣
نوع مدال

اولین لایک کردن

١
نوع مدال

اولین دیسلایک کردن

١
نوع مدال

کاربر فعال با حداقل ٢٠٠ امتیاز

١
نوع مدال

ثبت اولین پیشنهاد

١