کامیار نوبختی

کامیار نوبختی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهhome front٢٣:٤٤ - ١٣٩٩/٠٧/١٩غیر نظامیان و یا عملیات غیر نظامی داخلی و پشت جبهه ای برای کشور در حال جنگ با دشمن خارجیگزارش
7 | 0
home front٢٣:٤١ - ١٣٩٩/٠٧/١٩Or home front به معنی غیر نظامیان و یا عملیات غیرنظامی و پشت جبهه ای برای یک کشور در حال جنگ خارجیگزارش
2 | 0
protoctist١٧:٠٠ - ١٣٩٨/١٠/٠١آغازی. البته به معنی آغازیان و فرمانرویی از سلول های یوکاریوتیگزارش
21 | 1
souvenir٠٠:٠٦ - ١٣٩٨/٠٩/١٩Memento An object that you buy or keep to remind you of an occasional situation یادگاری ، یادبود ، سوغاتی Source : longmanگزارش
25 | 2
overleaf١٠:٣٦ - ١٣٩٨/٠٩/١٨صفحه بعدگزارش
25 | 1
bud off٠٩:٤٤ - ١٣٩٨/٠٩/١٦جوانه زدن زیست شناسی : تولید وزیکول از جسم گلژی یا شبکه آندوپلاسمیگزارش
39 | 0
اب مرغ٠٠:٠٣ - ١٣٩٨/٠٨/٢٨Chicken broth Or chicken stockگزارش
12 | 0
sweet of somebody٢٠:٢٦ - ١٣٩٨/٠٨/٠٨Sweet of somebody=kind of somebody E. g That's sweet of you این از محبت شماستگزارش
60 | 0
derogate١١:٤٨ - ١٣٩٨/٠٨/٠٧To make something less important or less good. Or Ignore a duty ( Longman )گزارش
21 | 0
self explanatory١٧:٠٤ - ١٣٩٨/٠٨/٠٢Obvious Easy to understandگزارش
16 | 0
barycenter١٧:٠٠ - ١٣٩٨/٠٦/١٠Or Barycentre اصطلاحی علمی در زمینه علوم فضایی و نجوم بوده که به مرکز جرم دو یا چند جسم که به دور هم می چرخند اطلاق می گردد. برای برخی از اجسام که ... گزارش
14 | 0
immunology٠٩:٥١ - ١٣٩٨/٠٦/٠٩ایمنی شناسی مبحثی در علوم زیست شناسی مربوط به سیستم ایمنیگزارش
16 | 0
tortoiseshell٢١:١٦ - ١٣٩٨/٠٥/٣١گربه با رنگ موی مخلوط زرد و قهوه ای و مشکی پروانه با بال قهوه ای روشنگزارش
16 | 1
codominant٢١:١٠ - ١٣٩٨/٠٥/٣١هم توان ، از اصطلاحات علمی در علوم ژنتیک برای ژن های هتروزیگوتی که هر دو در فنوتیپ نقش دارند.گزارش
28 | 1
osteoarthritis١٥:٣٤ - ١٣٩٨/٠٥/٠٩آرتروز یا ورم مفاصلگزارش
53 | 0
worn out٠٦:٥٨ - ١٣٩٨/٠٣/٢٨قدیمی ، زوار در رفتهگزارش
60 | 1
avengers of blood١٦:٤٢ - ١٣٩٨/٠٣/٢٤اولیا دم ، خون خواهانگزارش
14 | 0
straitjacket٠٧:٣٩ - ١٣٩٨/٠٣/٠٦لباس های آستین بلندی که آستین هاش راه خروج نداره و به هم متصله و برای کنترل توی دارالمجانین تن بعضیا میکنن. ۲. قوانین و محدودیت های سخت گیرانه ۳. تن ... گزارش
21 | 0
ambition١١:٥٩ - ١٣٩٨/٠١/٠٤همت ( برای انجام کار یا رسیدن به هدف ) A strong desire Determination to be rich, successful or etcگزارش
74 | 1
sincerely١٠:٠٦ - ١٣٩٨/٠١/٠٢In formal letters * yours sincerely * means ارادتمند شما مخلص شماگزارش
92 | 1
a gap in the market١٠:٠٣ - ١٣٩٧/١١/٣٠خلا چیزی در بازار منظور جنسی که تولید نمیشه و کمبود دیده میشه توی اون زمینهگزارش
90 | 1
be looking to١٨:٢٢ - ١٣٩٧/١١/١٧بر آن بودن ( جهت تصمیم انجام کاری در آینده ) به دنبال انجام چیزی بودن We are looking to build a stadium until next year. ما بر آنیم ( به دنبال آنیم ... گزارش
16 | 0
be on the point of١٧:٥٩ - ١٣٩٧/١١/١٧در آستانه چیزی بودنگزارش
14 | 0
on the brink of١٧:٥١ - ١٣٩٧/١١/١٧. . . Be on the brink of در آستانه چیزی بودنگزارش
154 | 0
develop١٢:٤٤ - ١٣٩٧/١١/١٤Develop a film For photography ظهور عکسگزارش
117 | 2
built in١٢:٣٦ - ١٣٩٧/١١/١٤توکار ، داخلی ، ذاتی و . . . بسته به جمله معانیش متفاوتهگزارش
67 | 1
incase١٨:٢٣ - ١٣٩٧/١١/٠٦In case اگر کنجاکشن باشه به معنیه در صورتی که به کار میره. I'll bring the sandwiches in case we don't find anything to eat. In case of sth برای تو ... گزارش
55 | 1
take up١٧:٥٥ - ١٣٩٧/١١/٠٦Take up sth is different from take sth up. I suggest you chack it in a good dictionary because I can't explain all of it. Longman dictionary is my su ... گزارش
28 | 1
claim٠٩:٢٠ - ١٣٩٧/١١/٠٢البته اصلاح میکنم جمله رو The recent Earthquake has claimed many lives so far.گزارش
80 | 2
claim٢٠:٢٤ - ١٣٩٧/١١/٠١به جز از ادعا و مطالبه کردن برای جنگ یا حوادث طبیعی به منظور گرفتن جان و تلفات به خاطر اون چیز به کار میره. مثلا : The recently Earthquake has claim ... گزارش
221 | 1
glance off١٠:٤١ - ١٣٩٧/١٠/٢٥1 - ricochet کمانه کردن 2 - reflect off بازتابیدن نور . . بازتابش. . . معنی بازتابش برای این کلمه بیشتر کاربرد ادبی دارهگزارش
23 | 0
keep off١٤:٢٧ - ١٣٩٧/٠٩/٢٩To not stand onگزارش
41 | 1
fall out١٤:١٤ - ١٣٩٧/٠٩/٢٨There is a difference between fall out and fall out with somebody. Fall out means to bocome unattached but fall out with somebody means argue with s ... گزارش
34 | 0