برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

Zohre😻

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 سراسر ١٣٩٨/٠٤/٢٢
|

2 افراد,بچه ها
١٣٩٧/١٠/٢٠
|

3 تک ، منحصر به فرد ١٣٩٧/٠٧/٢١
|

4 quickly and unexpectedly ١٣٩٧/٠٦/١٣
|

5 به معنای سلام خودمانی وغیر رسمی است و معمولا برای سلام به دوستان وآشنایان به کار برده میشود

١٣٩٧/٠٥/٢٨
|

6 قوه بینایی ١٣٩٧/٠٥/٢٣
|

7 رنج بردن از گرسنگی شدید و گاهی حتی تا حد مرگ پیش رفتن ١٣٩٧/٠٥/٢١
|

8 ناگهان. در یک لحظه. ١٣٩٧/٠٥/١٧
|

9 متفاوت.گوناگون.دارای تفاوت.مختلف.جورواجور و... ١٣٩٧/٠٥/١٥
|

10 تغییر کردن ١٣٩٧/٠٤/٠٩
|

11 کامل کردن،تکمیل کردن ١٣٩٧/٠٣/٢٨
|

12 به ندرت ١٣٩٦/١٢/١٩
|

13 حکم،رای دادن ١٣٩٦/١١/٢٦
|

14 سخت , شدید , غیرعادی ١٣٩٦/١١/١٥
|

15 امضا کردن ١٣٩٦/١١/١٢
|

16 when someone invent something,he or she makes it for the first time ١٣٩٦/١٠/١٥
|

17 اكثراً ١٣٩٦/٠٩/٠٩
|

18 برای مدتی ١٣٩٦/٠٨/٢٩
|

19 طرز فکر ١٣٩٦/٠٨/٠٨
|

20 Of course, sure ١٣٩٦/٠٧/٢٥
|

21 درود ١٣٩٦/٠٥/١٨
|

22 بی نهایت ١٣٩٦/٠٥/١٦
|

23 (در آغاز جمله برای بیان حالت تاکید): در نهایت
مثال:
Even a formal suggestion system doesn't work
در نهایت روش طرح پیشنهاد به صورت رسمی هم را ...
١٣٩٦/٠٤/٢٣
|

24 واقعا / جدا ١٣٩٥/١٢/٠٥
|

25 هم صحبتی ١٣٩٥/١١/٢٥
|

26 دختر ١٣٩٥/١١/٠٦
|