ترجمه‌های باب اسفنجی (٢)

بازدید
٢٩
تاریخ
٥ سال پیش
متن
Short pleasure, long lament.
دیدگاه
٢

لذت کوتاه، سوگ طولانی

تاریخ
٥ سال پیش
متن
beaten silver
دیدگاه
٩

نقره کوب