باب اسفنجی

باب اسفنجی

فهرست جمله های ترجمه شدهlament٢٠:٣٦ - ١٣٩٧/١١/٠٩
• Short pleasure, long lament.
لذت کوتاه، سوگ طولانی
9 | 1
beaten٢١:٠٧ - ١٣٩٧/١١/٠٧
• beaten silver
نقره کوب
18 | 0