امتیاز‌های Mar

بازدید
١٨
امتیاز کل
٩٨
کل مدال ها
٦
طلا
٠
نقره
١
برنز
٥
١٠
×
١٠
=
١٠٠
١
×
=
١
×
٢
=
٢
٢
×
=
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٩٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

١٠
×
١٠
=
١٠٠
١
×
=
١
×
٢
=
٢
٢
×
=
٠
×
-١٥
=
٠
٩٨

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠