جلال نجاریزدی

جلال نجاریزدی مترجم زبان انگلیسی 1984
I fall in love with you too

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهfor the most part١٣:١٩ - ١٣٩٨/٠٥/٢١SYNS By and large On the whole بطور کلی, در کل, روی هم رفتهگزارش
71 | 1
to some extent١٣:١٤ - ١٣٩٨/٠٥/٢١SYNS To a certain extent In some ways تا حدی, تا اندازه ایگزارش
48 | 0
if you ask me١٣:١٠ - ١٣٩٨/٠٥/٢١INF in my personal opinion اگر نظر من بخوایگزارش
44 | 1
in the long run١٢:٥٤ - ١٣٩٨/٠٥/٢١SYN in the long term در دراز مدتگزارش
60 | 1
as far as i'm concerned١٢:٥٠ - ١٣٩٨/٠٥/٢١اگر نظر من می خوای, اگر من باشمگزارش
30 | 1
i couldn't agree more١٢:٤٧ - ١٣٩٨/٠٥/٢١کاملا موافقمگزارش
41 | 1
i couldn't agree more١٢:٤٤ - ١٣٩٨/٠٥/٢١I strongly agree کاملا موافقمگزارش
44 | 1
what do you make of sb١٢:٠٧ - ١٣٩٨/٠٥/٢١What's your impression of sb نظرت راجب راجب فلانی چیهگزارش
108 | 1
just round the corner١٢:٠١ - ١٣٩٨/٠٥/١٩در همین نزدیکیگزارش
37 | 1
call by١١:٥٣ - ١٣٩٨/٠٥/١٩SYNS drop by call in یه سری زدنگزارش
28 | 0
what have you been up to١١:٤٤ - ١٣٩٨/٠٥/١٩INF what have you been doing داری/داشتی چی کار می کنی/می کردی؟ به چی مشغولی؟ سرت به چی گرمه؟گزارش
246 | 1
well done١٣:٠٩ - ١٣٩٨/٠٥/١٤خسته نباشیدگزارش
32 | 5
mind out١٣:٠٧ - ١٣٩٨/٠٥/١٤SYN Watch out مراقب باش گزارش
39 | 0
impatient١٢:٠٩ - ١٣٩٨/٠٥/١٤بی صبر, بی تاب, بی حوصله.گزارش
48 | 0
for goodness sake١٢:٠٧ - ١٣٩٨/٠٥/١٤ای داد و بیدادگزارش
21 | 1
thanks goodness١٢:٠٥ - ١٣٩٨/٠٥/١٤خدا رو شکرگزارش
23 | 0
good luck١١:٥٨ - ١٣٩٨/٠٥/١٤used to wish sb success with sth, e. g. an exam SYN best of luck موفق باشیگزارش
46 | 1
bad luck١١:٥٥ - ١٣٩٨/٠٥/١٤SYN Hard luck اه چه بد شانسی, اه چه بدگزارش
16 | 0
i’m not bothered١١:٤٥ - ١٣٩٨/٠٥/١٤SYN It's all the same to me برام مهم نیستگزارش
21 | 0
if you like١١:٣٣ - ١٣٩٨/٠٥/١٤هر چی تو بگیگزارش
16 | 1
see for yourself١٠:٥٢ - ١٣٩٨/٠٥/١٢بیا خودت ببینگزارش
48 | 1
see how it goes١٠:٤٦ - ١٣٩٨/٠٥/١٢SYN see how things go ببین چطور پیش میرهگزارش
34 | 0
to tell you the truth٠٩:٥٧ - ١٣٩٨/٠٥/١٢صادقانه بگمگزارش
16 | 1
i couldn't tell you٠٩:٥٤ - ١٣٩٨/٠٥/١٢INF جواب سوالت رو نمی دونمگزارش
14 | 0
i have to say٠٩:٤٧ - ١٣٩٨/٠٥/١٢SYN I must say INF used for emphasizing an opinion گزارش
14 | 1
i wouldn't say no٠٩:٤١ - ١٣٩٨/٠٥/١٢INF used to say you would like sth, or to accept sth you are offered نمی تونم بگم نه, از این یکی دیگه نمی تونم بگذرمگزارش
28 | 0
you can say that again٠٩:١٩ - ١٣٩٨/٠٥/١٢INF I agree with you completely کاملا باهات موافقم, گل گفتیگزارش
14 | 0
i know١٠:٢٦ - ١٣٩٨/٠٥/١٠منم باهت موافقم, منم با تو هم عقیده امگزارش
90 | 4
time's up١٠:٢٢ - ١٣٩٨/٠٥/١٠وقت تمامگزارش
32 | 0
get back to sb١٢:٠٠ - ١٣٩٨/٠٥/٠٨بعدا با شما تماس می گیرن ( صحبت می کنند )گزارش
51 | 1
speak your mind١٠:٤٦ - ١٣٩٨/٠٥/٠٨say exactly what you think in a very direct way افکار خود را بیان کردن حتی اگر کسی را آزار دهد ( حرف دل ) , حرف دلتو بزنگزارش
90 | 1
put your foot in it١٠:٢٣ - ١٣٩٨/٠٥/٠٨فردی را ضایع یا خرد کردنگزارش
48 | 4
out of practice١٣:٥٣ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦تمرین نداشتم, و از دستم افتادهگزارش
46 | 1
know what you are doing١٣:٤٩ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦خبره, متخصص, کار کشتهگزارش
21 | 0
know sth like the back of your hand١٣:٣٨ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦INF know a place very well مکانی را مثل کف دست شناختنگزارش
25 | 1
it's not the end of the world١٢:٠٢ - ١٣٩٨/٠٥/٠٤دنیا که به آخر نرسیدهگزارش
41 | 0
work sth out١١:٣٧ - ١٣٩٨/٠٥/٠٤حل یک مشکل با بررسی حقایقگزارش
25 | 1
rack your brains١١:١٥ - ١٣٩٨/٠٥/٠٣بر روی ذهن فشار آوردنگزارش
21 | 1
pick sth up١١:١٠ - ١٣٩٨/٠٥/٠٣به آسانی چیزی را یاد گرفتنگزارش
32 | 1
keep your mind on sth١٠:٣٦ - ١٣٩٨/٠٥/٠٣حفظ تمرکز بر روی چیزیگزارش
57 | 0
make the most of something٠٩:٥٠ - ١٣٩٨/٠٥/٠٣کمال استفاده را از چیزی بردنگزارش
21 | 1
cross sth out١٣:٢٢ - ١٣٩٨/٠٥/٠١خط زدنگزارش
25 | 0
in rough١٣:٢١ - ١٣٩٨/٠٥/٠١پیش نویسگزارش
39 | 1
take it in turns١٣:٠٣ - ١٣٩٨/٠٥/٠١به ترتیبگزارش
21 | 1
move on sth١٤:١٣ - ١٣٩٨/٠٤/٢١go on رد شدن از چیزی, ول کردن, رها کردنگزارش
12 | 0
goes on١٣:٥٨ - ١٣٩٨/٠٤/٢١continues without changing بدون تغییر ادامه داشتنگزارش
57 | 1
drive on١٣:٥٥ - ١٣٩٨/٠٤/٢١continue driving ادامه داشتن رانندگیگزارش
18 | 1
get on with something١٣:٣٦ - ١٣٩٨/٠٤/٢١continue doing sth, often after an interruption ادامه دادن کاری بعد از یک وقفه کوتاه گزارش
51 | 0
keep on doing something١٣:٢٧ - ١٣٩٨/٠٤/٢١repeat sth many times' often in an annoying way بارها و بارها کاری را تکرار کردنگزارش
57 | 0
fall out with somebody١٩:١٠ - ١٣٩٨/٠٤/١٥قهر کردن برای مثال I fell out with him because he told me a lie ( transitive, inseparable )گزارش
46 | 1