جلال نجاریزدی

جلال نجاریزدی مترجم زبان انگلیسی 1984
I fall in love with you too

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهzone of proximal development١٢:٢٦ - ١٤٠٠/٠٧/٢٣منطقه مجاور رشدگزارش
5 | 0
summative١٢:٣٣ - ١٤٠٠/٠٧/١٨پایانیگزارش
0 | 0
formative١٢:٣٢ - ١٤٠٠/٠٧/١٨مستمرگزارش
2 | 0
put all one's eggs in one basket١٨:٠٣ - ١٤٠٠/٠٤/١٧معنی اصطلاحی: هرگز با دوپا عمق رودخانه را نسنج توضیح فارسی: هرگز کل زمان و منابع خود را یکباره روی یک چیز قرار ندهید.گزارش
5 | 1
monopole١٢:٤٠ - ١٤٠٠/٠٣/٢٥فروشنده انحصاریگزارش
2 | 1
as green as grass١٣:٣٠ - ١٣٩٩/١٢/٢٥اصطلاح: خام و بی تجربهگزارش
2 | 0
record breaking١١:١٢ - ١٣٩٩/١٢/٢٥رکورد شکنیگزارش
5 | 0
man eating١٠:٥٩ - ١٣٩٩/١٢/٢٥آدم خوار، زن هرزهگزارش
0 | 0
working man١٩:٥٩ - ١٣٩٩/١٢/٢٢مرد شاغل، کارمند، کارگر، حقوق بگیرگزارش
0 | 0
cleaning woman١٩:٤٦ - ١٣٩٩/١٢/٢٢خدمتکار زن، پیشخدمت زن، نظافتچی زنگزارش
0 | 0
charlady١٩:٤٥ - ١٣٩٩/١٢/٢٢خدمتکار زن، پیشخدمت زن، نظافتچی زنگزارش
0 | 0
clothing٢١:٤٩ - ١٣٩٩/١٢/١٤پوشاک، تن پوشگزارش
2 | 1
foreground١٦:٠٥ - ١٣٩٩/١٢/١٤پیش زمینهگزارش
9 | 1
countersink١٥:٤٣ - ١٣٩٩/١٢/١٤همسطح کردنگزارش
2 | 1
thingamajig١٨:٢٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٩ماسماسکگزارش
12 | 0
chuchotage١٥:١٩ - ١٣٩٩/١٠/٠٥Whispering interpretation ترجمه نجواییگزارش
7 | 1
explicitation١٨:٤٥ - ١٣٩٩/٠٩/٢٥تصریحگزارش
0 | 1
منایی١٥:٠٧ - ١٣٩٩/٠٩/٢١ناشکریگزارش
7 | 0
nostalgia١٨:٢٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٧خاطره انگیزگزارش
16 | 1
نوستالژی١٨:٢٦ - ١٣٩٩/٠٩/١٧خاطره انگیزگزارش
12 | 1
give a hoot١٩:٣٨ - ١٣٩٩/٠٩/١٣یک جو اهمیت نمی دهد ( همیشه منفی میاد ) .گزارش
9 | 1
kitchen cabinet١١:٢٠ - ١٣٩٩/٠٩/١٢در متون سیاسی به معنی" کابینه شخصی" می باشد.گزارش
7 | 0
sasquatch١٦:٤٥ - ١٣٩٩/٠٩/١١پاگنده: که در کوههای اورست زندگی می کند . another term for Bigfootگزارش
9 | 0
adaptation١٥:٣٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٩اقتباسگزارش
16 | 1
transmutation٢٠:٠٠ - ١٣٩٩/٠٨/٢٦Intersemiotic translation ترجمه از یک زبان ملفوظ به یک نظام نشانه ایگزارش
18 | 1
unselfishly١٠:٠٤ - ١٣٩٩/٠٦/١٢متواضعانهگزارش
9 | 0
proofreading١٧:٥٤ - ١٣٩٩/٠٥/٣٠تصحیحگزارش
16 | 1
tricky١٦:٤٩ - ١٣٩٩/٠٥/٢٥غلط اندازگزارش
25 | 1
straight as١١:٣٧ - ١٣٩٩/٠٥/٠٣دانشجوی معدل الف Grade Aگزارش
9 | 1
promulgated١٥:٣٧ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤SYN announced اعلام شدهگزارش
5 | 1
nonobservance١٣:١١ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤خلف وعدهگزارش
5 | 1
overstating١٣:٠٥ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤اغراق کردنگزارش
9 | 1
reproaching١٣:٠٣ - ١٣٩٩/٠٤/٠٤منت گذاشتنگزارش
2 | 1
treachery٢٠:٤٠ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣تدلیس، خیانت، ناروگزارش
12 | 1
fief١٩:٢٦ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣تیول یا انعامگزارش
2 | 1
landed estate١٩:٢٥ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣کشتزارگزارش
2 | 0
free translation١٧:١٦ - ١٣٩٩/٠٤/٠٣ترجمه آزادگزارش
2 | 1
conducive١٥:٢١ - ١٣٩٩/٠٣/٢٩موثر، سودمندگزارش
2 | 1
unintelligibility٢٠:٢٦ - ١٣٩٩/٠٣/٢٧غیر قابل فهمگزارش
5 | 0
revaluate١١:٤٨ - ١٣٩٩/٠٣/١٨ارزیابی مجددگزارش
2 | 0
sustenance١٧:١٥ - ١٣٩٩/٠٣/٠٩روزیگزارش
5 | 0
transformation١٦:٣٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦زبان شناسی: گشتارگزارش
12 | 1
counterpart١٣:٢١ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦نقطه مقابلگزارش
23 | 0
reinterpretation١٣:١٣ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦تفسیر دوبارهگزارش
9 | 0
coalescence١٢:٤٠ - ١٣٩٩/٠٣/٠٦در تحلیل مقابله ای به معنای "ادغام" است.گزارش
39 | 1
nonmobile١٢:١٢ - ١٣٩٩/٠٣/٠٢بومیگزارش
12 | 1
bidialectal١١:٣٥ - ١٣٩٩/٠٣/٠١Speaking two dialects به افرادی که به دو گویش صحبت می کنند گفته می شود.گزارش
12 | 1
malapropisms١٢:١٢ - ١٣٩٩/٠٢/٢٨استفاده اشتباه از یک کلمه بجای کلمه ایی دیگر به دلیل شباهت تلفظی آنها به یکدیگر.گزارش
9 | 1
survival of the fittest١٤:٠٥ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣اصل بقای اصلحگزارش
21 | 1
let one's hair down١٥:٥٠ - ١٣٩٩/٠٢/١٩راحت باشگزارش
25 | 1