برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جلال نجاریزدی

جلال نجاریزدی مترجم زبان انگلیسی 1984
I fall in love with you too

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 متواضانه ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

2 تصحیح ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

3 غلط انداز ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

4 دانشجوی معدل الف
Grade A
١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

5 SYN
announced
اعلام شده
١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

6 خلف وعده ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

7 اغراق کردن ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

8 منت گذاشتن ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

9 تدلیس، خیانت، نارو ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

10 تیول یا انعام ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

11 کشتزار ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

12 ترجمه آزاد ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

13 موثر، سودمند ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

14 غیر قابل فهم ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

15 ارزیابی مجدد ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

16 روزی ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

17 زبان شناسی:
گشتار
١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

18 نقطه مقابل ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

19 تفسیر دوباره ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

20 در تحلیل مقابله ای به معنای "ادغام" است. ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

21 بومی ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

22 Speaking two dialects
به افرادی که به دو گویش صحبت می کنند گفته می شود.
١٣٩٩/٠٣/٠١
|

23 استفاده اشتباه از یک کلمه بجای کلمه ایی دیگر به دلیل شباهت تلفظی آنها به یکدیگر. ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

24 اصل بقای اصلح ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

25 راحت باش ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

26 1. سوتی دادن
2. زیادی حرف نزن
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

27 همنام
به واژه هایی گفته میشود که شکل گفتار و نوشتار آن یکسان باشد، ولی معنای کاملا متفاوتی داشته باشد.
مانند کلمه pupil که هم به معنای مردمک چش ...
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

28 فعل دوگذرا، فعل دو مفعوله ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

29 فعل دوگذرا، فعل دو مفعوله ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

30 طبیعی سازی ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

31 زبان شناسی:
بیگانه سازی
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

32 ترجمه شفاهی یک اثر مکتوب ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

33 SYN
self-translation
وقتی مترجم اثر خود را دوباره ترجمه می کند
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

34 یکسان سازی فرهنگی ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

35 مدلول ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

36 نظام زبانی ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

37 زبان شناسی:
گفتار فردی
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

38 قوانین بیان واجی تکواژها ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

39 هنگامیکه با استفاده از معانی مختلف یک کلمه، یک شوخی بسازیم. ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

40 آواشناسی تولیدی ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

41 تکواژ وابسته ١٣٩٩/٠١/٣١
|

42 فرایند حذف ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

43 هم مخرج بودن ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

44 قواعد واج آرایی ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

45 منتقدان ١٣٩٩/٠١/١٦
|

46 در مقام مقایسه ١٣٩٩/٠١/١٤
|

47 جبر زبانی ١٣٩٩/٠١/١٤
|

48 عقل سلیم ١٣٩٩/٠١/١٤
|

49 عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.

اگر خدا بخواهد چه بسا دردسرها و توطئه ها و دشمنی ها به دست خود دشمن موجب خیر و برکت می گردند.
١٣٩٩/٠١/١٢
|

50 خودآگاهی ١٣٩٩/٠١/١١
|