برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جلال نجاریزدی

جلال نجاریزدی مترجم زبان انگلیسی 1984
I fall in love with you too

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 معنی اصطلاحی:
هرگز با دوپا عمق رودخانه را نسنج

توضیح فارسی:
هرگز کل زمان و منابع خود را یکباره روی یک چیز قرار ندهید.
١٤٠٠/٠٤/١٧
|

2 فروشنده انحصاری ١٤٠٠/٠٣/٢٥
|

3 اصطلاح: خام و بی تجربه ١٣٩٩/١٢/٢٥
|

4 رکورد شکنی ١٣٩٩/١٢/٢٥
|

5 آدم خوار، زن هرزه ١٣٩٩/١٢/٢٥
|

6 مرد شاغل، کارمند، کارگر، حقوق بگیر ١٣٩٩/١٢/٢٢
|

7 خدمتکار زن، پیشخدمت زن، نظافتچی زن ١٣٩٩/١٢/٢٢
|

8 خدمتکار زن، پیشخدمت زن، نظافتچی زن ١٣٩٩/١٢/٢٢
|

9 پوشاک، تن پوش ١٣٩٩/١٢/١٤
|

10 پیش زمینه ١٣٩٩/١٢/١٤
|

11 همسطح کردن ١٣٩٩/١٢/١٤
|

12 like Usa ١٣٩٩/١٢/٠٩
|

13 ماسماسک ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

14 Whispering interpretation
ترجمه نجوایی
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

15 تصریح ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

16 ناشکری ١٣٩٩/٠٩/٢١
|

17 خاطره انگیز ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

18 خاطره انگیز ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

19 یک جو اهمیت نمی دهد (همیشه منفی میاد). ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

20 در متون سیاسی به معنی" کابینه شخصی" می باشد. ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

21 پاگنده: که در کوههای اورست زندگی می کند

.another term for Bigfoot
١٣٩٩/٠٩/١١
|

22 اقتباس ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

23 Intersemiotic translation
ترجمه از یک زبان ملفوظ به یک نظام نشانه ای
١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

24 متواضعانه ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

25 تصحیح ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

26 غلط انداز ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

27 دانشجوی معدل الف
Grade A
١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

28 SYN
announced
اعلام شده
١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

29 خلف وعده ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

30 اغراق کردن ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

31 منت گذاشتن ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

32 تدلیس، خیانت، نارو ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

33 تیول یا انعام ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

34 کشتزار ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

35 ترجمه آزاد ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

36 موثر، سودمند ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

37 غیر قابل فهم ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

38 ارزیابی مجدد ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

39 روزی ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

40 زبان شناسی:
گشتار
١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

41 نقطه مقابل ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

42 تفسیر دوباره ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

43 در تحلیل مقابله ای به معنای "ادغام" است. ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

44 بومی ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

45 Speaking two dialects
به افرادی که به دو گویش صحبت می کنند گفته می شود.
١٣٩٩/٠٣/٠١
|

46 استفاده اشتباه از یک کلمه بجای کلمه ایی دیگر به دلیل شباهت تلفظی آنها به یکدیگر. ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

47 اصل بقای اصلح ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

48 راحت باش ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

49 1. سوتی دادن
2. زیادی حرف نزن
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

50 همنام
به واژه هایی گفته میشود که شکل گفتار و نوشتار آن یکسان باشد، ولی معنای کاملا متفاوتی داشته باشد.
مانند کلمه pupil که هم به معنای مردمک چش ...
١٣٩٩/٠٢/١٩
|