دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٥٠,٦٥٦
رتبه
رتبه در دیکشنری
٨٣
لایک
لایک
٥,١٦٩
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٥١٧

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

پرسش هدایتگر

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه

فی البداهه

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٠

فراجمله ای

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٣

نهادینه کردن

تاریخ
١ سال پیش
دیدگاه
٣

Desuggestopedia is an application of the study of suggestion to pedagogy. Desuggest is the opposite of suggest. It is used to eliminate the negative ...

جدیدترین ترجمه‌ها

ترجمه‌ای موجود نیست.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.