برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جلال نجاریزدی

جلال نجاریزدی مترجم زبان انگلیسی 1984
I fall in love with you too

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 ماسماسک ١٣٩٩/١٠/٠٩
|

2 Whispering interpretation
ترجمه نجوایی
١٣٩٩/١٠/٠٥
|

3 تصریح ١٣٩٩/٠٩/٢٥
|

4 ناشکری ١٣٩٩/٠٩/٢١
|

5 خاطره انگیز ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

6 خاطره انگیز ١٣٩٩/٠٩/١٧
|

7 یک جو اهمیت نمی دهد (همیشه منفی میاد). ١٣٩٩/٠٩/١٣
|

8 در متون سیاسی به معنی" کابینه شخصی" می باشد. ١٣٩٩/٠٩/١٢
|

9 پاگنده: که در کوههای اورست زندگی می کند

.another term for Bigfoot
١٣٩٩/٠٩/١١
|

10 اقتباس ١٣٩٩/٠٨/٢٩
|

11 Intersemiotic translation
ترجمه از یک زبان ملفوظ به یک نظام نشانه ای
١٣٩٩/٠٨/٢٦
|

12 متواضعانه ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

13 تصحیح ١٣٩٩/٠٥/٣٠
|

14 غلط انداز ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

15 دانشجوی معدل الف
Grade A
١٣٩٩/٠٥/٠٣
|

16 SYN
announced
اعلام شده
١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

17 خلف وعده ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

18 اغراق کردن ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

19 منت گذاشتن ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

20 تدلیس، خیانت، نارو ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

21 تیول یا انعام ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

22 کشتزار ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

23 ترجمه آزاد ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

24 موثر، سودمند ١٣٩٩/٠٣/٢٩
|

25 غیر قابل فهم ١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

26 ارزیابی مجدد ١٣٩٩/٠٣/١٨
|

27 روزی ١٣٩٩/٠٣/٠٩
|

28 زبان شناسی:
گشتار
١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

29 نقطه مقابل ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

30 تفسیر دوباره ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

31 در تحلیل مقابله ای به معنای "ادغام" است. ١٣٩٩/٠٣/٠٦
|

32 بومی ١٣٩٩/٠٣/٠٢
|

33 Speaking two dialects
به افرادی که به دو گویش صحبت می کنند گفته می شود.
١٣٩٩/٠٣/٠١
|

34 استفاده اشتباه از یک کلمه بجای کلمه ایی دیگر به دلیل شباهت تلفظی آنها به یکدیگر. ١٣٩٩/٠٢/٢٨
|

35 اصل بقای اصلح ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

36 راحت باش ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

37 1. سوتی دادن
2. زیادی حرف نزن
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

38 همنام
به واژه هایی گفته میشود که شکل گفتار و نوشتار آن یکسان باشد، ولی معنای کاملا متفاوتی داشته باشد.
مانند کلمه pupil که هم به معنای مردمک چش ...
١٣٩٩/٠٢/١٩
|

39 فعل دوگذرا، فعل دو مفعوله ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

40 فعل دوگذرا، فعل دو مفعوله ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

41 طبیعی سازی ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

42 زبان شناسی:
بیگانه سازی
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

43 ترجمه شفاهی یک اثر مکتوب ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

44 SYN
self-translation
وقتی مترجم اثر خود را دوباره ترجمه می کند
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

45 یکسان سازی فرهنگی ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

46 مدلول ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

47 نظام زبانی ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

48 زبان شناسی:
گفتار فردی
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

49 قوانین بیان واجی تکواژها ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

50 هنگامیکه با استفاده از معانی مختلف یک کلمه، یک شوخی بسازیم. ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|