جلال نجاریزدی

جلال نجاریزدی مترجم زبان انگلیسی 1984
I fall in love with you too

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهasl١١:٢٥ - ١٣٩٨/١٢/٠٤مخفف American Sign Language زبان اشاره آمریکاییگزارش
25 | 0
paraphrasing١٢:٣١ - ١٣٩٨/١١/١٨بازنویسی، خلاصه نویسی، نقل قول غیرمستقیم، مشابه نویسی، سایه نویسی، به بیان دیگر گفتن، به زبان خودمانی گفتن ( پس از درک جمله اصلی )گزارش
62 | 0
child directed speech٠٨:٣٤ - ١٣٩٨/١١/١٨SYN motherese بچه گانه صحبت کردنگزارش
16 | 0
disregard٠٧:٢٦ - ١٣٩٨/١١/١٥صرف نظر ازگزارش
25 | 1
deverbal nouns١٩:٥٤ - ١٣٩٨/١١/١٤اسم های از فعل ساخته شدهگزارش
18 | 0
over the counter stock١٦:٠٤ - ١٣٩٨/١٠/٢٨سهام خارج از بورسگزارش
16 | 0
unlimited liability١١:٤٨ - ١٣٩٨/١٠/٢٧بدهی های نامحدودگزارش
18 | 0
unit٢٣:٣٤ - ١٣٩٨/١٠/٢٥فصلگزارش
18 | 1
multitask١٩:١٩ - ١٣٩٨/١٠/٢٤چند منظورهگزارش
44 | 1
tolerance١٩:١٧ - ١٣٩٨/١٠/٢٤در الکترونیک ضریب خطاگزارش
25 | 0
era١٨:٤٩ - ١٣٩٨/١٠/٢٤SYN age عصر, دورهگزارش
64 | 1
carpenter١٣:١٧ - ١٣٩٨/١٠/٢٢نجار, شغل نجاری; که نیازمند هوش, دقت, و مهارت بسیار بالاست.گزارش
41 | 1
lgbt٢١:٤٦ - ١٣٩٨/١٠/٢١دگرباشانگزارش
60 | 2
podcast١٦:١٣ - ١٣٩٨/١٠/٢٠فایل شنیداریگزارش
46 | 1
بهیر٢٠:٥٧ - ١٣٩٨/١٠/١٨آنکه بر اثر کوشش یا دویدن بسیار نفسش بند آمده باشد.گزارش
23 | 0
blogosphere١٧:٥٥ - ١٣٩٨/١٠/١٥جهان وبلاگ آنلاینگزارش
21 | 0
rhetorical question١٢:٤٣ - ١٣٩٨/١٠/١٠سوال استفهامی به این معنی که گوینده معنی سوال خود را میداند اما برای کنایه آن را به کار می برد.گزارش
48 | 1
jargon٢١:٤٠ - ١٣٩٨/١٠/٠٩زبان صنفیگزارش
83 | 0
well established٢١:٣٨ - ١٣٩٨/١٠/٠٩جا افتاده, خبرهگزارش
46 | 0
tagine١٢:٥٧ - ١٣٩٨/١٠/٠٧یک خورشت خوراکی از گوشت و سبزیجات ادویه دارگزارش
39 | 0
عزیز١٢:١٧ - ١٣٩٨/١٠/٠٧ارجمند, گرامی, محترمگزارش
48 | 1
MAN١٦:٠١ - ١٣٩٨/١٠/٠٦مرد، آقا، مظهر قدرتگزارش
51 | 2
woman١٥:٥٨ - ١٣٩٨/١٠/٠٦بانوگزارش
55 | 1
waste product١٣:٤٣ - ١٣٩٨/١٠/٠٦ضایعات تولیدگزارش
30 | 0
tweets١٨:٥٨ - ١٣٩٨/١٠/٠٣ارسال پیام در توییترگزارش
34 | 1
adversely٢٠:٤٢ - ١٣٩٨/١٠/٠٢SYN Significantly, drastically به طرز آشکاری گزارش
39 | 3
as a matter of fact١٧:٣٦ - ١٣٩٨/١٠/٠٢SYN actually, infact, in actual fact در واقع, در حقیقتگزارش
71 | 1
الهه١٦:٥٧ - ١٣٩٨/١٠/٠٢الهه یعنی پاکی و زیبایی سیرت و صورتگزارش
138 | 1
ungratefully٢١:٠٧ - ١٣٩٨/١٠/٠١نمک نشناس, ناسپاسگزارش
41 | 0
water down٢٢:٠٧ - ١٣٩٨/٠٩/٣٠لطافت بخشیدنگزارش
44 | 1
amulet١٩:٢٣ - ١٣٩٨/٠٩/٢٩حرز ( آویز دفع بلا )گزارش
44 | 0
chanting١٧:٠٤ - ١٣٩٨/٠٩/٢٩ترتیل ( قرآن )گزارش
32 | 1
she is a keeper٠٠:١١ - ١٣٩٨/٠٩/٢٩زن زندگیه ( که تو ایران نایاب )گزارش
39 | 2
bier٠٩:٥٦ - ١٣٩٨/٠٩/٢٨تابوت بدون سرپوشگزارش
28 | 0
rude awakening٢١:٠٨ - ١٣٩٨/٠٩/٢٧حقیقت تلخ, غیر قابل باورگزارش
30 | 0
you're welcome٢١:٤٩ - ١٣٩٨/٠٩/٢٦SYN not at all خواهش می کنمگزارش
97 | 1
25١٥:٠٦ - ١٣٩٨/٠٩/٢٦بهترین عدد دنیا به معنای بزرگی و عظمتگزارش
39 | 1
دمت گرم١٥:٠٤ - ١٣٩٨/٠٩/٢٦ایول، کارت درسته، زنده باشیگزارش
60 | 2
simply١٣:٢٥ - ١٣٩٨/٠٩/٢٦SYN merely صرفاً، به راحتیگزارش
46 | 0
automatically١٣:٢١ - ١٣٩٨/٠٩/٢٦خود به خودگزارش
44 | 1
prospective clients١٨:٢٣ - ١٣٩٨/٠٩/٢٥مشتریهای آیندهگزارش
21 | 0
existing clients١٨:٢٢ - ١٣٩٨/٠٩/٢٥مشتریهای فعلیگزارش
16 | 1
clunky١٨:٥٦ - ١٣٩٨/٠٩/١٩ناخوشایندگزارش
37 | 0
self employed١٨:٥٢ - ١٣٩٨/٠٩/١٩خویش فرماگزارش
69 | 1
rolodex١٦:٤٣ - ١٣٩٨/٠٩/١٩کارت گردون، رلودکسگزارش
23 | 0
probably١٦:١٤ - ١٣٩٨/٠٩/١٨قریب به یقینگزارش
34 | 2
a friend in need is a friend indeed٢٢:٤٥ - ١٣٩٨/٠٩/١٧1 دوستی که هنگام نیاز همراهت باشد یک دوست واقعی است. 2 به هنگام نیاز، دوست واقعی شناخته می شودگزارش
67 | 1
whose schedules permit١٤:٥١ - ١٣٩٨/٠٩/١٥که برنامه آنها اجازه می دهدگزارش
12 | 0
iran١٢:٢٩ - ١٣٩٨/٠٦/٠١توضیح اول قدیمی ترین نام مملکت ما همین کلمه ایران بوده یعنی نخست نام ایریا که نام نژاد بوده است نام مملکت را آبریان ساخته اند و سپس به مرور زمان اب ... گزارش
87 | 1
you've got a point١٣:٣٥ - ١٣٩٨/٠٥/٢١فرمایش شما درستگزارش
53 | 1