جلال نجاریزدی

جلال نجاریزدی مترجم زبان انگلیسی 1984
I fall in love with you too

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهput your foot in your mouth١٥:٤٧ - ١٣٩٩/٠٢/١٩1. سوتی دادن 2. زیادی حرف نزنگزارش
18 | 1
homonymy١٤:٢٧ - ١٣٩٩/٠٢/١٩همنام به واژه هایی گفته میشود که شکل گفتار و نوشتار آن یکسان باشد، ولی معنای کاملا متفاوتی داشته باشد. مانند کلمه pupil که هم به معنای مردمک چشم است ... گزارش
25 | 1
ditransitive verb١٥:٤١ - ١٣٩٩/٠٢/١٧فعل دوگذرا، فعل دو مفعولهگزارش
12 | 0
ditransitive١٥:٤٠ - ١٣٩٩/٠٢/١٧فعل دوگذرا، فعل دو مفعولهگزارش
21 | 0
naturalizing١١:٤٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٧طبیعی سازیگزارش
12 | 0
alienating١١:٤٧ - ١٣٩٩/٠٢/١٧زبان شناسی: بیگانه سازیگزارش
21 | 1
sight translation١١:٣٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٧ترجمه شفاهی یک اثر مکتوبگزارش
18 | 1
auto translation١١:٣٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٧SYN self - translation وقتی مترجم اثر خود را دوباره ترجمه می کندگزارش
14 | 1
acculturation١١:٣٥ - ١٣٩٩/٠٢/١٧یکسان سازی فرهنگیگزارش
25 | 1
signified١١:٣٤ - ١٣٩٩/٠٢/١٧مدلولگزارش
14 | 1
langue١١:٣٢ - ١٣٩٩/٠٢/١٧نظام زبانیگزارش
16 | 0
parole١١:٣١ - ١٣٩٩/٠٢/١٧زبان شناسی: گفتار فردیگزارش
25 | 1
morphophonology rules١٩:١٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٩قوانین بیان واجی تکواژهاگزارش
14 | 1
punning١٩:٠٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٦هنگامیکه با استفاده از معانی مختلف یک کلمه، یک شوخی بسازیم.گزارش
21 | 1
articulatory phonetics١٢:٤٥ - ١٣٩٩/٠٢/٠٥آواشناسی تولیدیگزارش
28 | 1
bound morpheme١٩:٤٣ - ١٣٩٩/٠١/٣١تکواژ وابستهگزارش
16 | 1
elision١٩:٠٨ - ١٣٩٩/٠١/٢٩فرایند حذفگزارش
25 | 1
coarticulation١٦:١٣ - ١٣٩٩/٠١/٢٩هم مخرج بودنگزارش
23 | 1
phonotactics١٢:٠٩ - ١٣٩٩/٠١/٢٩قواعد واج آراییگزارش
30 | 1
detractors٠٧:١٦ - ١٣٩٩/٠١/١٦منتقدانگزارش
30 | 1
in contrast٠٩:٠٣ - ١٣٩٩/٠١/١٤در مقام مقایسهگزارش
30 | 1
linguistic determinism٠٨:٥٦ - ١٣٩٩/٠١/١٤جبر زبانیگزارش
25 | 1
common sense٠٧:٢٤ - ١٣٩٩/٠١/١٤عقل سلیمگزارش
41 | 1
bad luck often brings good luck٢٣:٥٩ - ١٣٩٩/٠١/١٢عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد. اگر خدا بخواهد چه بسا دردسرها و توطئه ها و دشمنی ها به دست خود دشمن موجب خیر و برکت می گردند.گزارش
23 | 0
conscious awareness١٦:٥٠ - ١٣٩٩/٠١/١١خودآگاهیگزارش
32 | 0
there’s a lot of frantic paddling going on beneath٢٢:٠٨ - ١٣٩٩/٠١/١٠در کانتکست های مختلف یکی از معانی زیر رو میده👇 1. ظاهر زندگی دیگران را دیدن ( این ظاهر قضیه است که خوبه باطن قضیه چیز دیگریست ) . 2. قضاوت از روی ظ ... گزارش
18 | 0
ebonics١١:٣٠ - ١٣٩٩/٠١/٠٨انگلیسی آمریکایی آفریقایی African American Englishگزارش
25 | 0
slang١٦:٣٣ - ١٣٩٩/٠١/٠٧زبان عامیانهگزارش
44 | 1
linguistic atlas١٩:٤٢ - ١٣٩٨/١٢/٢٦اطلس زبان شناسی، نقشه گویشوران زبان های گوناگونگزارش
21 | 1
sex is fo less than tin١٧:٢٢ - ١٣٩٨/١٢/٢٥New York Joke About a southerner's definition of sex six is four less than tenگزارش
25 | 0
dialectology١٦:٣٧ - ١٣٩٨/١٢/٢٥گویش شناسیگزارش
25 | 0
diachronic١١:٠٦ - ١٣٩٨/١٢/٢٥شیوه توسعه و تکامل زبان ( در طول زمان )گزارش
37 | 1
so that١١:٠٤ - ١٣٩٨/١٢/٢٥بطوریکهگزارش
25 | 1
article١٧:٣٦ - ١٣٩٨/١٢/٢٤حرف تعریفگزارش
90 | 1
thaumaturge١٢:٥١ - ١٣٩٨/١٢/١٩a worker of wonders and performer of miracles; a magician صاحب کرامات و معجزات، فرجودگر، جادوگرگزارش
23 | 0
no pain no gain١٧:٠٣ - ١٣٩٨/١٢/١٨نابرده رنج گنج میسر نمی شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کردگزارش
55 | 4
arbitrary١٩:٣٥ - ١٣٩٨/١٢/١٣در زبان شناسی به معنای: "قراردادی" است.گزارش
51 | 1
مولفه١٩:٣٠ - ١٣٩٨/١٢/١٣entityگزارش
34 | 1
synaesthesia١٥:٠٣ - ١٣٩٨/١٢/١٠جابه جایی حسی, همرنجی، احساس سوزش یادرد در یک عضو بدن در اثر وجود درد در عضو دیگر بدن، احساس متقارنگزارش
39 | 0
pathognomonic١٣:٤٤ - ١٣٩٨/١٢/٠٩مربوط به تشخیص ناخوشیگزارش
23 | 0
antipathy١٣:٣٨ - ١٣٩٨/١٢/٠٩aversionگزارش
28 | 0
antipathy١٣:٣٥ - ١٣٩٨/١٢/٠٩بیزاریگزارش
28 | 0
chronotherapy١٣:١٣ - ١٣٩٨/١٢/٠٩درمان اختلالات خواب, درمان بی خوابیگزارش
21 | 0
theomachy١٢:٠٧ - ١٣٩٨/١٢/٠٩A war or struggle against God or among or against the godsگزارش
21 | 0
theomachy١٢:٠٥ - ١٣٩٨/١٢/٠٩جنگ خدایانگزارش
18 | 0
hypodermic١١:٥٧ - ١٣٩٨/١٢/٠٩زیرپوستی, تزریق زیرپوستی ( پزشکی )گزارش
23 | 0
chirography١١:٥٢ - ١٣٩٨/١٢/٠٩خط نویسیگزارش
16 | 0
cuttlefish١١:٣٥ - ١٣٩٨/١٢/٠٩سپیداجگزارش
14 | 1
molluscs١١:٣١ - ١٣٩٨/١٢/٠٩جانور نرم تنگزارش
16 | 0
diameter١١:٠٩ - ١٣٩٨/١٢/٠٩ضخامتگزارش
28 | 1