برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جلال نجاریزدی

جلال نجاریزدی مترجم زبان انگلیسی 1984
I fall in love with you too

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

251 چیزی را کرایه کردن ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

252 قطار فشنگ ١٣٩٨/٠٣/٢٢
|

253 واحه ١٣٩٨/٠٣/٢١
|

254 ناخوانا,خرچنگ قورباغه(در مهاوره),مخدوش
١٣٩٨/٠٣/١٩
|

255 ترجمه از راه دور ١٣٩٨/٠٣/١٩
|

256 مبالغه کردن ١٣٩٨/٠٣/٠٧
|

257 تو افساید هستی توپ میاد توپ را نمی گیری ولش می کنی به یک نفر دیگر برسد یا کلا برود و این خطا نیست. ١٣٩٨/٠٣/٠٤
|