برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جلال نجاریزدی

جلال نجاریزدی مترجم زبان انگلیسی 1984
I fall in love with you too

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

201 Invent a story or an explanation for sth
سرهم کردن, یک داستان الکی از خود در آوردن, عامیانه (*ص شعر بافتن)
For example
I didn't want to see ...
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

202 look for information in a book or online
دنبال اطلاعاتی در کتاب یا بصورت آنلاین گشتن.
For example
I had to look the word up
١٣٩٨/٠٤/١٥
|

203 باد آورده ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

204 Catch your death of cold
سرما شدیدی خوردن
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

205 اصطلاح:

بسته به استفاده در جمله داره:

پیچوندن - کش رفتن- دو دره کردن و...

یا

همینجوری از آسمون افتادن- از روی آب گرفتن - ...
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

206 خیلی دوست داریم
Meaning
lots of love is a way to end a message or a letter between family or very good friends. It is a way of saying that we ...
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

207 راه نداره, ابدا ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

208 SYN
fresh blood
نیروی کار جدید, نیروی کار تازه نفس
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

209 SYN
new blood
نیروی کار جدید, نیروی تازه نفس
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

210 SYN
stay out of his way
Meaning
Avoid some one
از سر راه فردی کنار رفتن,مزاحم کسی نشدن,دوری کردن,
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

211 SYN
send my love to
سلام مرا برسون
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

212 SYN
give my regards to
سلام مرا برسون
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

213 SYN
was a bag of nerves
نگران و مضطرب, عصبی
١٣٩٨/٠٤/١٣
|

214 دقیقه نود, آخرین لحظه, روز آخر ١٣٩٨/٠٤/١٣
|

215 داستانش مفصل, این قصه سر دراز دارد ١٣٩٨/٠٤/١١
|

216 در ضمن ١٣٩٨/٠٤/١١
|

217 دست انداختن, مسخره کردن ١٣٩٨/٠٤/١١
|

218 زندگی همین دیگه کاریشم نمیشه کرد ١٣٩٨/٠٤/١١
|

219 غالبا, بطور کلی ١٣٩٨/٠٤/١١
|

220 SYN
don't ask me
من چه می دونم, نمی دونم
١٣٩٨/٠٤/١١
|

221 خدا را شکر ١٣٩٨/٠٤/١١
|

222 SYN
INF
search me
نمی دونم
١٣٩٨/٠٤/١١
|

223 تظاهر به خنده, خنده صوری ١٣٩٨/٠٤/١١
|

224 Make contact with sb by phone
تماس تلفنی گرفتن
١٣٩٨/٠٤/١١
|

225 SYN
almost or approximately
تقریبا
١٣٩٨/٠٤/١١
|

226 صبح زود, آفتاب نزده ١٣٩٨/٠٤/١١
|

227 بابا اعتماد به نفس ١٣٩٨/٠٤/١١
|

228 A short distance
نزدیک
١٣٩٨/٠٤/١١
|

229 SYN
duck soup
مثل آب خوردن
١٣٩٨/٠٤/١١
|

230 SYN
be meant to do sth
کاری را بخاطر اینکه مسئول انجام آن کاری باید انجام بدی, ملزم بودن
١٣٩٨/٠٤/١١
|

231 SYN
be meant to do sth
کاری را بخاطر اینکه مسئول انجام آن کاری باید انجام بدی, ملزم بودن
١٣٩٨/٠٤/١١
|

232 Change your decision or opinion about sth
تصمیم یا نظر خود را درباره چیزی تغییر دادن
١٣٩٨/٠٤/١١
|

233 بهره بردن, استفاده کردن ١٣٩٨/٠٤/١١
|

234 مردن ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

235 خیلی سریع و با تلاش فراوان ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

236 خیلی سریع و با تلاش فراوان ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

237 سرزده ١٣٩٨/٠٤/٠٩
|

238 فرهنگ مقید ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

239 فرهنگ پذیرنده ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

240 Honor culture
فرهنگ عزت آبرو شرف
مثل فرهنگ ترک ها , عرب ها
١٣٩٨/٠٣/٣١
|

241 Dignity culture
فرهنگ شان و منزلت(هر کسی چه شانی دارد در جامعه)
مثل فرهنگ آمریکا
١٣٩٨/٠٣/٣١
|

242 راه اندازی ١٣٩٨/٠٣/٣١
|

243 ریسک پذیری ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

244 بلاتکلیفی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

245 خارج از حوزه زبان شناسی,فراتر از حوزه زبان شناسی ١٣٩٨/٠٣/٣٠
|

246 قابل یادگیری ١٣٩٨/٠٣/٢٩
|

247 اصلاح کردن, تصفیه و تزکیه کردن ١٣٩٨/٠٣/٢٨
|

248 Glory ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

249 فردی که لب به مشروب نمی زند ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|

250 فردی که لب به مشروب نمی زند ١٣٩٨/٠٣/٢٤
|