برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جلال نجاریزدی

جلال نجاریزدی مترجم زبان انگلیسی 1984
I fall in love with you too

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 طبیعی سازی ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

52 زبان شناسی:
بیگانه سازی
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

53 ترجمه شفاهی یک اثر مکتوب ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

54 SYN
self-translation
وقتی مترجم اثر خود را دوباره ترجمه می کند
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

55 یکسان سازی فرهنگی ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

56 مدلول ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

57 نظام زبانی ١٣٩٩/٠٢/١٧
|

58 زبان شناسی:
گفتار فردی
١٣٩٩/٠٢/١٧
|

59 قوانین بیان واجی تکواژها ١٣٩٩/٠٢/٠٩
|

60 هنگامیکه با استفاده از معانی مختلف یک کلمه، یک شوخی بسازیم. ١٣٩٩/٠٢/٠٦
|

61 آواشناسی تولیدی ١٣٩٩/٠٢/٠٥
|

62 تکواژ وابسته ١٣٩٩/٠١/٣١
|

63 فرایند حذف ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

64 هم مخرج بودن ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

65 قواعد واج آرایی ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

66 منتقدان ١٣٩٩/٠١/١٦
|

67 در مقام مقایسه ١٣٩٩/٠١/١٤
|

68 جبر زبانی ١٣٩٩/٠١/١٤
|

69 عقل سلیم ١٣٩٩/٠١/١٤
|

70 عدو شود سبب خیر اگر خدا خواهد.

اگر خدا بخواهد چه بسا دردسرها و توطئه ها و دشمنی ها به دست خود دشمن موجب خیر و برکت می گردند.
١٣٩٩/٠١/١٢
|

71 خودآگاهی ١٣٩٩/٠١/١١
|

72 در کانتکست های مختلف یکی از معانی زیر رو میده👇
1. ظاهر زندگی دیگران را دیدن (این ظاهر قضیه است که خوبه باطن قضیه چیز دیگریست).
2. قضاوت از روی ...
١٣٩٩/٠١/١٠
|

73 انگلیسی آمریکایی آفریقایی
African American English
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

74 زبان عامیانه ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

75 اطلس زبان شناسی، نقشه گویشوران زبان های گوناگون ١٣٩٨/١٢/٢٦
|

76 New York Joke About a southerner's definition of sex

six is four less than ten
١٣٩٨/١٢/٢٥
|

77 گویش شناسی ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

78 شیوه توسعه و تکامل زبان (در طول زمان) ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

79 بطوریکه ١٣٩٨/١٢/٢٥
|

80 حرف تعریف ١٣٩٨/١٢/٢٤
|

81 a worker of wonders and performer of miracles; a magician
صاحب کرامات و معجزات، فرجودگر، جادوگر
١٣٩٨/١٢/١٩
|

82 نابرده رنج گنج میسر نمی‌شود مزد آن گرفت جان برادر که کار کرد ١٣٩٨/١٢/١٨
|

83 در زبان شناسی به معنای:
"قراردادی" است.
١٣٩٨/١٢/١٣
|

84 entity ١٣٩٨/١٢/١٣
|

85 جابه جایی حسی, همرنجی، احساس سوزش یادرد در یک عضو بدن در اثر وجود درد در عضو دیگر بدن، احساس متقارن ١٣٩٨/١٢/١٠
|

86 مربوط به تشخیص ناخوشی ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

87 aversion ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

88 بیزاری ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

89 درمان اختلالات خواب, درمان بی خوابی ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

90 A war or struggle against God or among or against the gods ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

91 جنگ خدایان ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

92 زیرپوستی, تزریق زیرپوستی (پزشکی) ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

93 خط نویسی ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

94 سپیداج ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

95 جانور نرم تن ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

96 ضخامت ١٣٩٨/١٢/٠٩
|

97 مخفف
American Sign Language
زبان اشاره آمریکایی
١٣٩٨/١٢/٠٤
|

98 بازنویسی، خلاصه نویسی، نقل قول غیرمستقیم، مشابه نویسی، سایه نویسی، به بیان دیگر گفتن، به زبان خودمانی گفتن (پس از درک جمله اصلی) ١٣٩٨/١١/١٨
|

99 SYN
motherese
بچه گانه صحبت کردن
١٣٩٨/١١/١٨
|

100 صرف نظر از ١٣٩٨/١١/١٥
|