برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جهان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 خیره شدن ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

52 موج، فوج ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

53 طرح کردن، مطرح کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

54 موهبت ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

55 اقدام ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

56 به نظر من ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

57 روزها ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

58 به ارمغان آوردن ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

59 بیهوده ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

60 به بردگی کشاندن ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

61 بیهوده ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

62 عطش ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

63 پیش پا افتاده ١٣٩٨/٠٧/٢١
|