برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جهان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 رنگ و رو رفته ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

52 تصنعی، ساختگی،زورکی ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

53 آغازگر، سرآغاز ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

54 مثال زدنی، بی مانند ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

55 بیان کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

56 خیره شدن ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

57 موج، فوج ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

58 طرح کردن، مطرح کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

59 موهبت ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

60 اقدام ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

61 به نظر من ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

62 روزها ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

63 به ارمغان آوردن ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

64 بیهوده ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

65 به بردگی کشاندن ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

66 بیهوده ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

67 عطش ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

68 پیش پا افتاده ١٣٩٨/٠٧/٢١
|