برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جهان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 نازک نارنجی ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

52 سمت، جناح
١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

53 رمق، توان ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

54 رنگ و رو رفته ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

55 تصنعی، ساختگی،زورکی ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

56 آغازگر، سرآغاز ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

57 مثال زدنی، بی مانند ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

58 بیان کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

59 خیره شدن ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

60 موج، فوج ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

61 طرح کردن، مطرح کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

62 موهبت ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

63 اقدام ١٣٩٨/٠٧/٢٥
|

64 به نظر من ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

65 روزها ١٣٩٨/٠٧/٢٢
|

66 به ارمغان آوردن ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

67 بیهوده ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

68 به بردگی کشاندن ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

69 بیهوده ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

70 عطش ١٣٩٨/٠٧/٢١
|

71 پیش پا افتاده ١٣٩٨/٠٧/٢١
|