جهان

جهان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsign٢٣:٢٣ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥آگهیگزارش
0 | 1
print٠٦:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٢٤نوشتن گزارش
14 | 0
milled٢٢:٠٢ - ١٣٩٩/١١/٠٦تراش خوردهگزارش
5 | 0
adjust٠٠:٢٥ - ١٣٩٩/٠٩/٠٦هماهنگیگزارش
18 | 1
introduced١٩:٣٨ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥تبیین گردیدگزارش
2 | 1
militate٠٩:٢٦ - ١٣٩٩/٠٩/٠٥بازدارنگی، بازدارندهگزارش
2 | 1
compromise١٠:٢٧ - ١٣٩٩/٠٩/٠٤تعاملگزارش
14 | 1
inclusive١٠:٠٤ - ١٣٩٩/٠٩/٠٣انسجامگزارش
9 | 1
public voice١٢:٠٥ - ١٣٩٨/٠٩/٠١افکار عمومیگزارش
16 | 0
all in all١٢:٥٣ - ١٣٩٨/٠٨/١٥( همه چیز ) کسی بودنگزارش
23 | 2
walk٠٦:١٢ - ١٣٩٨/٠٨/١٠سوق دادن ( به سمت کسی یا چیزی )گزارش
28 | 0
vibe٠٦:٠١ - ١٣٩٨/٠٨/١٠هیجانگزارش
48 | 6
hack٠٥:٤٧ - ١٣٩٨/٠٨/١٠ترفندگزارش
85 | 0
performer٢٢:٢٧ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦آفرینندهگزارش
28 | 1
technology٢٢:١١ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦شگردگزارش
25 | 0
process٢١:٤٧ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦فهم و درکگزارش
32 | 1
cynical٢١:٢٦ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦غرور و نخوتگزارش
23 | 1
old timer٢٠:٢٥ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦باسابقه، کهنه کارگزارش
28 | 0
twirled٢٠:٠٦ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦تاب دادن ، پیچاندنگزارش
18 | 0
croak١٩:٣٨ - ١٣٩٨/٠٨/٠٦مردن، دار فانی را وداع گفتنگزارش
25 | 0
offer١١:٠٧ - ١٣٩٨/٠٨/٠٤تحویل گرفتن ( مثلا در ملاقات دو نفره )گزارش
25 | 2
audio visual١٠:٢٩ - ١٣٩٨/٠٨/٠٤صوتی - تصویریگزارش
30 | 1
tear down١٠:٢٥ - ١٣٩٨/٠٨/٠٤جمع و جور کردن، مرتب کردن، باز سازی کردنگزارش
30 | 1
inappropriately٢٢:١٩ - ١٣٩٨/٠٨/٠٣ناجورگزارش
25 | 1
cascade٠٩:٢٧ - ١٣٩٨/٠٨/٠٣یک رشته، سلسلهگزارش
39 | 0
knobby٠٩:١٥ - ١٣٩٨/٠٨/٠٣تُپل، گوشتالوگزارش
23 | 0
inevitably٠١:٠٢ - ١٣٩٨/٠٨/٠٣مجبور بودنگزارش
44 | 1
wild٢٢:٣٤ - ١٣٩٨/٠٨/٠٢دلخراش، آزاردهندهگزارش
28 | 2
infect٢٢:٢٨ - ١٣٩٨/٠٨/٠٢مبتلا شدن ، دچار شدنگزارش
41 | 1
medium٢٢:١٠ - ١٣٩٨/٠٨/٠٢حد متوسط ( در مورد مو و لباس )گزارش
28 | 1
sensible٢١:٢٧ - ١٣٩٨/٠٨/٠٢با وقار ( در مورد لباس و پوشاک )گزارش
46 | 2
rut٢٠:١٢ - ١٣٩٨/٠٨/٠٢شیارگزارش
34 | 0
fidget١٩:٥٧ - ١٣٩٨/٠٨/٠٢بازی کردن، ور رفتنگزارش
32 | 1
sneak١٩:٣٧ - ١٣٩٨/٠٨/٠٢یواشکیگزارش
55 | 1
field١٩:١١ - ١٣٩٨/٠٨/٠٢زمینه کاری، عرصه فعالیتگزارش
28 | 2
event١٩:٠٧ - ١٣٩٨/٠٨/٠٢گرد هم آییگزارش
46 | 1
beneath١٨:١٩ - ١٣٩٨/٠٨/٠٢پشت، در پشتگزارش
21 | 1
good١٢:٠٣ - ١٣٩٨/٠٧/٣٠توانا ( در مورد انسان )گزارش
62 | 5
fairly١١:٣٥ - ١٣٩٨/٠٧/٣٠به میزان زیادیگزارش
37 | 2
wiser٠٩:٥٧ - ١٣٩٨/٠٧/٣٠آگاه ترگزارش
37 | 1
fuel٠٩:٥١ - ١٣٩٨/٠٧/٣٠خواست، خواهشگزارش
30 | 1
denial١٢:٢٣ - ١٣٩٨/٠٧/٢٩پس زدنگزارش
34 | 1
know١٢:٢٠ - ١٣٩٨/٠٧/٢٩بدانید و آگاه باشید!گزارش
48 | 2
structuring١١:٠٣ - ١٣٩٨/٠٧/٢٩برنامه ریزی گزارش
21 | 1
deeply١١:٠٠ - ١٣٩٨/٠٧/٢٩با شدت و حّدتگزارش
48 | 0
dismiss١٠:٥٤ - ١٣٩٨/٠٧/٢٩عدم پذیرشگزارش
39 | 1
unfoldment١٠:٢٤ - ١٣٩٨/٠٧/٢٩شکوفا شدنگزارش
32 | 0
discomfort٠٩:٤١ - ١٣٩٨/٠٧/٢٩مرارت گزارش
28 | 1
ordinary٠٩:٣١ - ١٣٩٨/٠٧/٢٩روزمرهگزارش
39 | 1
encourage٢٢:٢٤ - ١٣٩٨/٠٧/٢٨پرورش دادنگزارش
39 | 1