برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جهان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 نوشتن
١٤٠٠/٠٢/٢٤
|

2 تراش خورده ١٣٩٩/١١/٠٦
|

3 هماهنگی ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

4 تبیین گردید ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

5 بازدارنگی، بازدارنده ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

6 تعامل ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

7 انسجام ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

8 افکار عمومی ١٣٩٨/٠٩/٠١
|

9 (همه چیز ) کسی بودن ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

10 سوق دادن ( به سمت کسی یا چیزی ) ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

11 هیجان ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

12 ترفند ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

13 آفریننده ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

14 شگرد ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

15 فهم و درک ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

16 غرور و نخوت ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

17 باسابقه، کهنه کار ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

18 تاب دادن ، پیچاندن ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

19 مردن، دار فانی را وداع گفتن ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

20 تحویل گرفتن (مثلا در ملاقات دو نفره) ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

21 صوتی-تصویری ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

22 جمع و جور کردن، مرتب کردن، باز سازی کردن ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

23 ناجور ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

24 یک رشته، سلسله ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

25 تُپل، گوشتالو ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

26 مجبور بودن ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

27 دلخراش، آزاردهنده ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

28 مبتلا شدن ، دچار شدن ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

29 حد متوسط ( در مورد مو و لباس ) ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

30 با وقار ( در مورد لباس و پوشاک ) ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

31 شیار ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

32 بازی کردن، ور رفتن ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

33 یواشکی ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

34 زمینه کاری، عرصه فعالیت ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

35 گرد هم آیی ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

36 پشت، در پشت ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

37 توانا ( در مورد انسان ) ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

38 به میزان زیادی ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

39 آگاه تر ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

40 خواست،خواهش ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

41 پس زدن ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

42 بدانید و آگاه باشید! ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

43 برنامه ریزی
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

44 با شدت و حّدت ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

45 عدم پذیرش ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

46 شکوفا شدن ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

47 مرارت
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

48 روزمره ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

49 پرورش دادن ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

50 نازک نارنجی ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|