برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جهان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تراش خورده ١٣٩٩/١١/٠٦
|

2 هماهنگی ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

3 تبیین گردید ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

4 بازدارنگی، بازدارنده ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

5 تعامل ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

6 انسجام ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

7 افکار عمومی ١٣٩٨/٠٩/٠١
|

8 (همه چیز ) کسی بودن ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

9 سوق دادن ( به سمت کسی یا چیزی ) ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

10 هیجان ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

11 ترفند ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

12 آفریننده ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

13 شگرد ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

14 فهم و درک ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

15 غرور و نخوت ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

16 باسابقه، کهنه کار ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

17 تاب دادن ، پیچاندن ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

18 مردن، دار فانی را وداع گفتن ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

19 تحویل گرفتن (مثلا در ملاقات دو نفره) ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

20 صوتی-تصویری ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

21 جمع و جور کردن، مرتب کردن، باز سازی کردن ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

22 ناجور ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

23 یک رشته، سلسله ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

24 تُپل، گوشتالو ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

25 مجبور بودن ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

26 دلخراش، آزاردهنده ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

27 مبتلا شدن ، دچار شدن ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

28 حد متوسط ( در مورد مو و لباس ) ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

29 با وقار ( در مورد لباس و پوشاک ) ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

30 شیار ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

31 بازی کردن، ور رفتن ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

32 یواشکی ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

33 زمینه کاری، عرصه فعالیت ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

34 گرد هم آیی ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

35 پشت، در پشت ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

36 توانا ( در مورد انسان ) ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

37 به میزان زیادی ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

38 آگاه تر ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

39 خواست،خواهش ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

40 پس زدن ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

41 بدانید و آگاه باشید! ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

42 برنامه ریزی
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

43 با شدت و حّدت ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

44 عدم پذیرش ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

45 شکوفا شدن ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

46 مرارت
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

47 روزمره ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

48 پرورش دادن ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

49 نازک نارنجی ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

50 سمت، جناح
١٣٩٨/٠٧/٢٨
|