برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جهان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 هماهنگی ١٣٩٩/٠٩/٠٦
|

2 تبیین گردید ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

3 بازدارنگی، بازدارنده ١٣٩٩/٠٩/٠٥
|

4 تعامل ١٣٩٩/٠٩/٠٤
|

5 انسجام ١٣٩٩/٠٩/٠٣
|

6 افکار عمومی ١٣٩٨/٠٩/٠١
|

7 (همه چیز ) کسی بودن ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

8 سوق دادن ( به سمت کسی یا چیزی ) ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

9 هیجان ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

10 ترفند ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

11 آفریننده ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

12 شگرد ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

13 فهم و درک ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

14 غرور و نخوت ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

15 باسابقه، کهنه کار ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

16 تاب دادن ، پیچاندن ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

17 مردن، دار فانی را وداع گفتن ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

18 تحویل گرفتن (مثلا در ملاقات دو نفره) ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

19 صوتی-تصویری ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

20 جمع و جور کردن، مرتب کردن، باز سازی کردن ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

21 ناجور ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

22 یک رشته، سلسله ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

23 تُپل، گوشتالو ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

24 مجبور بودن ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

25 دلخراش، آزاردهنده ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

26 مبتلا شدن ، دچار شدن ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

27 حد متوسط ( در مورد مو و لباس ) ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

28 با وقار ( در مورد لباس و پوشاک ) ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

29 شیار ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

30 بازی کردن، ور رفتن ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

31 یواشکی ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

32 زمینه کاری، عرصه فعالیت ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

33 گرد هم آیی ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

34 پشت، در پشت ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

35 توانا ( در مورد انسان ) ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

36 به میزان زیادی ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

37 آگاه تر ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

38 خواست،خواهش ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

39 پس زدن ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

40 بدانید و آگاه باشید! ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

41 برنامه ریزی
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

42 با شدت و حّدت ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

43 عدم پذیرش ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

44 شکوفا شدن ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

45 مرارت
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

46 روزمره ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

47 پرورش دادن ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

48 نازک نارنجی ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

49 سمت، جناح
١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

50 رمق، توان ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|