برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جهان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 افکار عمومی ١٣٩٨/٠٩/٠١
|

2 (همه چیز ) کسی بودن ١٣٩٨/٠٨/١٥
|

3 سوق دادن ( به سمت کسی یا چیزی ) ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

4 هیجان ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

5 ترفند ١٣٩٨/٠٨/١٠
|

6 آفریننده ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

7 شگرد ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

8 فهم و درک ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

9 غرور و نخوت ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

10 باسابقه، کهنه کار ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

11 تاب دادن ، پیچاندن ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

12 مردن، دار فانی را وداع گفتن ١٣٩٨/٠٨/٠٦
|

13 تحویل گرفتن (مثلا در ملاقات دو نفره) ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

14 صوتی-تصویری ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

15 جمع و جور کردن، مرتب کردن، باز سازی کردن ١٣٩٨/٠٨/٠٤
|

16 ناجور ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

17 یک رشته، سلسله ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

18 تُپل، گوشتالو ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

19 مجبور بودن ١٣٩٨/٠٨/٠٣
|

20 دلخراش، آزاردهنده ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

21 مبتلا شدن ، دچار شدن ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

22 حد متوسط ( در مورد مو و لباس ) ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

23 با وقار ( در مورد لباس و پوشاک ) ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

24 شیار ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

25 بازی کردن، ور رفتن ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

26 یواشکی ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

27 زمینه کاری، عرصه فعالیت ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

28 گرد هم آیی ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

29 پشت، در پشت ١٣٩٨/٠٨/٠٢
|

30 توانا ( در مورد انسان ) ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

31 به میزان زیادی ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

32 آگاه تر ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

33 خواست،خواهش ١٣٩٨/٠٧/٣٠
|

34 پس زدن ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

35 بدانید و آگاه باشید! ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

36 برنامه ریزی
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

37 با شدت و حّدت ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

38 عدم پذیرش ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

39 شکوفا شدن ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

40 مرارت
١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

41 روزمره ١٣٩٨/٠٧/٢٩
|

42 پرورش دادن ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

43 نازک نارنجی ١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

44 سمت، جناح
١٣٩٨/٠٧/٢٨
|

45 رمق، توان ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

46 رنگ و رو رفته ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

47 تصنعی، ساختگی،زورکی ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

48 آغازگر، سرآغاز ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

49 مثال زدنی، بی مانند ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|

50 بیان کردن ١٣٩٨/٠٧/٢٧
|