امتیاز‌های کوروش پروین پور

بازدید
٥
امتیاز کل
٢,٤٤٢
کل مدال ها
٤٦
طلا
٠
نقره
١٤
برنز
٣٢
٢٥١
×
١٠
=
٢,٥١٠
٣٤
×
=
-٦٨
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢,٤٤٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٢٥١
×
١٠
=
٢,٥١٠
٣٤
×
=
-٦٨
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٢,٤٤٢

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠