تاریخ
٣ سال پیش
پیشنهاد
٢

چوب مانند

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٩

استنباط کردن موافقت

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
١٦

علامت دادن بلاتکلیفی

تاریخ
٤ سال پیش
پیشنهاد
٢٤

غذای آماده