مریم معدنچی

مریم معدنچی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهacidy١٥:٠٣ - ١٣٩٧/١٠/٠٩ترش گزارش
0 | 0
souffle١٤:٤٧ - ١٣٩٧/١٠/٠٩خوراک مرکب از زرده تخم مرغ و گوشت و پنیر و شکلاتگزارش
16 | 1
transection١٤:٤١ - ١٣٩٧/١٠/٠٩دادوستد The action of buying or selling sthگزارش
2 | 1
functional١٤:٣٨ - ١٣٩٧/١٠/٠٩فعالگزارش
28 | 1
forward looking١٥:٢٣ - ١٣٩٧/٠٩/٠٧فرد اینده نگرگزارش
9 | 0
critical١٦:٠٢ - ١٣٩٧/٠٨/٢٣مهمگزارش
30 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهlie١٦:٠٢ - ١٣٩٧/٠٩/٠٧
• His clothes were lying all over the floor.
لباس هایش در سراسر طبقه قرار داشت
5 | 1
lie١٦:٠٢ - ١٣٩٧/٠٩/٠٧
• The dog was lying in front of the fire.
سگ در مقابل اتش دراز کشید.
14 | 1