برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هورا رهبری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 1 بالا آوردن،استفراغ کردن
۲ کنار گذاشتن
۳ در معرض توجه قرار دادن
۴ به سرعت ساختن ( در مورد ساختمان )
١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

2 زنده ماندن ،به زندگی بازگشتن ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

3 به این اندازه ١٣٩٩/٠١/٢٩
|

4 به نظر رسیدن ١٣٩٨/١٢/١٠
|

5 بی کس و کار ١٣٩٨/١٢/١٠
|

6 ایستادن یا از جا برخاستن برای... ١٣٩٨/١٢/٠٦
|

7 به آخر رسیدن ١٣٩٨/١٢/٠٣
|