امتیاز‌های قربانی

بازدید
١١
امتیاز کل
٧,٤٣٢
کل مدال ها
٧٧
طلا
٠
نقره
٢٦
برنز
٥١
٧٨٦
×
١٠
=
٧,٨٦٠
٢١٤
×
=
-٤٢٨
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٧,٤٣٢

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٧٨٦
×
١٠
=
٧,٨٦٠
٢١٤
×
=
-٤٢٨
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٧,٤٣٢

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠