برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

هوشیار

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 درکاری وقفه ایجاد کردن ١٣٩٩/٠٣/٢٣
|

2 غیر خلاق ١٣٩٩/٠٣/٢٢
|

3 بدون حواس پرتی ١٣٩٩/٠٣/٢١
|

4 جمع کل درآمد ١٣٩٩/٠٣/٢٠
|

5 بنا به دلایلی ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

6 سعی می کنید خیلی کارها را به طور همزمان انجام دهید، به طوری که شما نمی توانید به اندازه کافی به هر یک از آنها توجه کنید. ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

7 با استراحت برای مدتی قدرت و انرژی خود را بازیابی کردن ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

8 کنار گذاشتن ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

9 در یک روال خسته کننده گیر افتادن و همان کارهای قدیمی را انجام دادن ١٣٩٩/٠٢/٣٠
|

10 ترغیب - تشویق ١٣٩٩/٠٢/٢٣
|

11 کاری انجام دهید بدون اینکه خیلی تلاش کنید یا سعی در بهبود آن داشته باشید. ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

12 در شرف وقوع بودن ١٣٩٩/٠٢/١٩
|

13 لذت بردن (از چیز غیر معمول) ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

14 البته ، حتما ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

15 وجدان کاری ١٣٩٩/٠٢/١٤
|

16 کالای مشتری آور (فروش محصول زیر قیمت برای جلب مشتری) ١٣٩٩/٠٢/٠٧
|

17 فامیل- خویشاوند - بستگان ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

18 رویا آفرین (افرادی که فقط فکر می کنند و اقدامی انجام نمی دهند) ١٣٩٩/٠٢/٠٤
|

19 صنعت تحت نظارت (قوانین دولت) ١٣٩٩/٠٢/٠٣
|

20 مستقل شدن، حمایت از خود ١٣٩٩/٠٢/٠١
|

21 کاری را با احتیاط یا محافظه کارانه انجام دادن
(به آرامی و با دقت کاری را انجام دهید که قبلاً انجام نداده اید ، زیرا مطمئن نیستید که آن را دوست دا ...
١٣٩٩/٠١/٣١
|

22 تلاش زیاد بدون رسیدن به چیزی ١٣٩٩/٠١/٢١
|

23 کارهای مختلف زیادی را همزمان انجام دادن و هیچ یک از آنها به درستی انجام ندادن ١٣٩٩/٠١/٢١
|

24 i was impressed by her sheer dedication
تحت تاثیر فداکاری او قرار گرفتم
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

25 (برآوردن خواسته ها و آرمانهای شخصی از راه کوشش خود)
خودکامبخشی، اغنای استعدادهای فردی، خودشكوفايي، رضايت شخصي
١٣٩٨/١٢/١٦
|

26 کسبه ١٣٩٨/١٢/١٣
|

27 کنایه از نداشتن تصویر کلی و تمرکز بیش از حد بر روی جزئیات است. ١٣٩٨/١١/٢٩
|

28 عینک رنگی (همه چیز را عالی دیدن) ١٣٩٨/١١/١١
|

29 به هر جهت ١٣٩٨/٠٩/٢٧
|

30 دموکراتیک، اجتماعی ١٣٩٨/٠٩/١٩
|