حمزه آتشی

حمزه آتشی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهshill١٨:٤٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٢بازارگرمی کردنگزارش
2 | 0
reseal٢٢:٣٨ - ١٣٩٩/١١/٢٩دوباره بستن، دوباره ایمن کردن، نتیجه گیری دوباره، نشانه گذاری کردنگزارش
2 | 0

فهرست جمله های ترجمه شدهacquisition١٣:٤٤ - ١٤٠٠/٠٤/١٠
• The museum is proud of its new acquisitions.
این موزه به دستاوردهای خود افتخار می کند.
2 | 1