امتیاز‌های حمزه امیری

بازدید
١
امتیاز کل
٧,١٤٠
کل مدال ها
١٠٦
طلا
٠
نقره
٤٤
برنز
٦٢
٧٢٦
×
١٠
=
٧,٢٦٠
٧٨
×
=
-١٥٦
١٨
×
٢
=
٣٦
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٧,١٤٠

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٧٢٦
×
١٠
=
٧,٢٦٠
٧٨
×
=
-١٥٦
١٨
×
٢
=
٣٦
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٧,١٤٠

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠