برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمزه امیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 تا چند روز دیگر
١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

2 راز پنهان مانده ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

3 از نظر عنصری
اساساً
١٣٩٩/٠٦/١٩
|

4 باب میل پیش رفتن ١٣٩٩/٠٦/١٩
|

5 پشت میز نشینی ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

6 بعد از شمارش معکوس
به معنی پرتاب!
١٣٩٩/٠٦/١٥
|

7 سر شار ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

8 پارک ملی، منطقه حفاظت شده برای حیوانات وحشی ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

9 آفتاب گیر ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

10 خائن ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

11 از ته دل
از صمیم قلب
١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

12 برگ برنده ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

13 عتیقه فروشی ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

14 عکس گرفتن ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

15 موج انفجار ١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

16 دارای بینی پهن ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

17 قابلیت سکونت
سکونت پذیری
١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

18 جلد سخت ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

19 محیط بان ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

20 تقلیل گرایانه
تحویل گرایانه
١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

21 معجون
gaseous brew of creation
١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

22 راه و رسم دنیا ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

23 راه و رسم دنیا ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

24 اقتصاد دانش بنیان ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

25 عامل استرس زا ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

26
sensation: حس، احساس. مثل حس درد
emotion: عاطفه. مثل خشم
١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

27 در مقابل emotion
sensation: حس، احساس. مثل حس درد
emotion: عاطفه. مثل خشم
١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

28 مترسک ١٣٩٩/٠٦/٠١
|

29 بازوچه ١٣٩٩/٠٦/٠١
|

30 رخت آویز ١٣٩٩/٠٦/٠١
|

31 عنصر کم مصرف
کمیاب
١٣٩٩/٠٥/٣١
|

32 خودبنیاد
از کتاب پرسیدن مهمتر از پاسخ دادن است
ترجمه ی حمیده بحرینی
١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

33 از این جالبتر ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

34 بهرِ ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

35 در خدمتِ ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

36 درست به موقع ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

37 نمک خوراکی ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

38 این
همه ی اینها
تا اینجا
So much for the myth itself, Sophie. But what is the real meaning behind it?
١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

39 جادارتر
بزرگتر
١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

40 فراکائنات
ابرجهان
١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

41 کمین کردن
به کمین نشستن
١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

42 در انتظار نشستن ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

43 بی فکرانه ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

44 با حواس پرتی ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

45 ماده ی مرکب ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

46 به عهده گرفتن
and fulfilling a duty that one has agreed to do
١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

47 برافروخته ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

48 متوجه کردن ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

49 کارشناس هواشناسی ١٣٩٩/٠٥/٢٢
|

50 فرو شدن
(چنین گفت زرتشت - آشوری)
١٣٩٩/٠٥/٢٢
|