برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمزه امیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 همین! ١٤٠٠/٠٣/٠١
|

2 (تصمیم) عجولانه/ شتابزده/ نسنجیده / هیجانی / بدون فکر
(آدم) عجول/ هیجانی/ ویری / بی فکر / تکانشی
١٣٩٩/١١/٢١
|

3 گرماگیر/گرماخور/گرماکاه/جاذب حرارت/حرارت‌گیر/خنک‌‌کننده
١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

4 میز/سفره را جمع کردن ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

5 =next room
اتاق بغلی/ کناری
١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

6 هال ١٣٩٩/٠٨/٠٥
|

7 تا چند روز دیگر
١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

8 راز پنهان مانده ١٣٩٩/٠٦/٢٢
|

9 از نظر عنصری
اساساً
١٣٩٩/٠٦/١٩
|

10 باب میل پیش رفتن ١٣٩٩/٠٦/١٩
|

11 پشت میز نشینی ١٣٩٩/٠٦/١٧
|

12 بعد از شمارش معکوس
به معنی پرتاب!
١٣٩٩/٠٦/١٥
|

13 سر شار ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

14 پارک ملی، منطقه حفاظت شده برای حیوانات وحشی ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

15 آفتاب گیر ١٣٩٩/٠٦/١٢
|

16 خائن ١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

17 از ته دل
از صمیم قلب
١٣٩٩/٠٦/٠٨
|

18 برگ برنده ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

19 عتیقه فروشی ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

20 عکس گرفتن ١٣٩٩/٠٦/٠٧
|

21 موج انفجار ١٣٩٩/٠٦/٠٦
|

22 دارای بینی پهن ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

23 قابلیت سکونت
سکونت پذیری
١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

24 جلد سخت ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

25 محیط بان ١٣٩٩/٠٦/٠٥
|

26 تقلیل گرایانه
تحویل گرایانه
١٣٩٩/٠٦/٠٤
|

27 معجون
gaseous brew of creation
١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

28 راه و رسم دنیا ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

29 راه و رسم دنیا ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

30 اقتصاد دانش بنیان ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

31 عامل استرس زا ١٣٩٩/٠٦/٠٣
|

32
sensation: حس، احساس. مثل حس درد
emotion: عاطفه. مثل خشم
١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

33 در مقابل emotion
sensation: حس، احساس. مثل حس درد
emotion: عاطفه. مثل خشم
١٣٩٩/٠٦/٠٢
|

34 مترسک ١٣٩٩/٠٦/٠١
|

35 بازوچه ١٣٩٩/٠٦/٠١
|

36 رخت آویز ١٣٩٩/٠٦/٠١
|

37 عنصر کم مصرف
کمیاب
١٣٩٩/٠٥/٣١
|

38 خودبنیاد
از کتاب پرسیدن مهمتر از پاسخ دادن است
ترجمه ی حمیده بحرینی
١٣٩٩/٠٥/٢٩
|

39 از این جالبتر ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

40 بهرِ ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

41 در خدمتِ ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

42 درست به موقع ١٣٩٩/٠٥/٢٧
|

43 نمک خوراکی ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

44 این
همه ی اینها
تا اینجا
So much for the myth itself, Sophie. But what is the real meaning behind it?
١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

45 جادارتر
بزرگتر
١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

46 فراکائنات
ابرجهان
١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

47 کمین کردن
به کمین نشستن
١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

48 در انتظار نشستن ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

49 بی فکرانه ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|

50 با حواس پرتی ١٣٩٩/٠٥/٢٥
|