حمزه امیری

حمزه امیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهcomedian١٤:٣١ - ١٤٠٠/٠٥/١٣طناز طنزپرداز کمدینگزارش
0 | 0
prescreening١٤:٣٦ - ١٤٠٠/٠٥/١٠they are being used in some correctional facilities as a pre - screening mechanism: only those who fail the test are asked for urine پیش غربال گریگزارش
0 | 0
biological mother١٢:٢٨ - ١٤٠٠/٠٥/١٠مادر تنی / خونی / ژ نیگزارش
0 | 1
broken home١٢:٠٠ - ١٤٠٠/٠٥/١٠خانواده ی طلاقگزارش
7 | 0
nonrefundable١٦:٠١ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩غیر قابل استرداد غیر قابل باز پرداخت غیر قابل پس دادنگزارش
5 | 0
fitted١٤:٢٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩مجهز What about the kitchen? It's fully - fitted, so it includes a cooker and a dishwasher and all the other things you'd expect in a kitchenگزارش
0 | 0
fitted kitchen١٤:٠٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٩a kitchen with units that are attached to the wall آشپزخانه ی کابینت دار گزارش
2 | 0
brace١٣:٠٤ - ١٤٠٠/٠٥/٠٧سیم دندان - ارتودنسی آتل ( محافظ ) پا و دستگزارش
12 | 0
suburb١٨:٢٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٦Suburb = sub urbanگزارش
5 | 0
hogwash١٦:٥٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠٥مزخرف چرند چرت و پرتگزارش
2 | 0
believer١٦:٥٠ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤باورمندگزارش
0 | 0
identify with١٦:١٥ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤هم ذات پنداری ( نه همزاد پنداری! / ذات = هویت ) هم هویت شدن هم دلی کردنگزارش
12 | 0
astrology١٥:٤٦ - ١٤٠٠/٠٥/٠٤astronomy ستاره شناسی ( علم ) astrology ستاره بینی ( طالع بینی )گزارش
7 | 0
first degree١٥:٠٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠٣مدرک لیسانس یا فوق ( مقابل دکترا )گزارش
0 | 0
commentary١٦:٢٧ - ١٤٠٠/٠٥/٠١مشروح / شرح ( مثلا خبر )گزارش
0 | 0
pad١٥:٥٢ - ١٤٠٠/٠٥/٠١تشکچهگزارش
53 | 1
ventilator١٥:٤١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٧دمندهگزارش
2 | 0
thats all١٩:١٤ - ١٤٠٠/٠٣/٠١همین!گزارش
12 | 1
impulsive٢١:٥٢ - ١٣٩٩/١١/٢١( تصمیم ) عجولانه/ شتابزده/ نسنجیده / هیجانی / بدون فکر ( آدم ) عجول/ هیجانی/ ویری / بی فکر / تکانشیگزارش
14 | 1
heat sink١٤:٤١ - ١٣٩٩/٠٨/٠٥گرماگیر/گرماخور/گرماکاه/جاذب حرارت/حرارت گیر/خنک کننده گزارش
9 | 0
clear table١٣:٤٩ - ١٣٩٩/٠٨/٠٥میز/سفره را جمع کردنگزارش
0 | 1
other room١٣:٤٣ - ١٣٩٩/٠٨/٠٥=next room اتاق بغلی/ کناریگزارش
0 | 0
sitting room١٣:٣٩ - ١٣٩٩/٠٨/٠٥هالگزارش
7 | 0
in a few days١٠:٣١ - ١٣٩٩/٠٦/٢٢تا چند روز دیگر گزارش
2 | 1
best kept secret١٠:٠٥ - ١٣٩٩/٠٦/٢٢راز پنهان ماندهگزارش
2 | 0
work out٠٩:٢٧ - ١٣٩٩/٠٦/١٩باب میل پیش رفتنگزارش
7 | 1
desk job٠٩:٥٩ - ١٣٩٩/٠٦/١٧پشت میز نشینیگزارش
5 | 0
blast off٢١:٥٨ - ١٣٩٩/٠٦/١٥بعد از شمارش معکوس به معنی پرتاب!گزارش
5 | 0
overfull١٧:١٨ - ١٣٩٩/٠٦/١٢سر شارگزارش
0 | 0
game perserve١٦:١٦ - ١٣٩٩/٠٦/١٢پارک ملی، منطقه حفاظت شده برای حیوانات وحشیگزارش
2 | 0
sun filled١٥:٣٩ - ١٣٩٩/٠٦/١٢آفتاب گیرگزارش
0 | 0
unpatriotic١٧:٣٩ - ١٣٩٩/٠٦/٠٨خائنگزارش
2 | 0
genuinely١٥:٥٧ - ١٣٩٩/٠٦/٠٨از ته دل از صمیم قلبگزارش
25 | 1
winning hand١٨:٠٢ - ١٣٩٩/٠٦/٠٧برگ برندهگزارش
7 | 0
museum shop١٢:٥٣ - ١٣٩٩/٠٦/٠٧عتیقه فروشیگزارش
2 | 0
take a shot١١:٥١ - ١٣٩٩/٠٦/٠٧عکس گرفتنگزارش
5 | 1
blast١٢:٤٦ - ١٣٩٩/٠٦/٠٦موج انفجارگزارش
25 | 0
flat nosed١٧:٢١ - ١٣٩٩/٠٦/٠٥دارای بینی پهنگزارش
0 | 0
habitability١٦:٤٧ - ١٣٩٩/٠٦/٠٥قابلیت سکونت سکونت پذیریگزارش
5 | 0
hardcover١١:٥٤ - ١٣٩٩/٠٦/٠٥جلد سختگزارش
2 | 0
environmentalist١١:١٦ - ١٣٩٩/٠٦/٠٥محیط بانگزارش
5 | 1
reductionistic٢١:١٣ - ١٣٩٩/٠٦/٠٤تقلیل گرایانه تحویل گرایانهگزارش
0 | 0
brew١٨:٢١ - ١٣٩٩/٠٦/٠٣معجون gaseous brew of creation گزارش
7 | 0
the ways of world١٦:٣٣ - ١٣٩٩/٠٦/٠٣راه و رسم دنیاگزارش
0 | 0
the way of the world١٦:٣١ - ١٣٩٩/٠٦/٠٣راه و رسم دنیاگزارش
2 | 0
knowledge economy١٥:١٥ - ١٣٩٩/٠٦/٠٣اقتصاد دانش بنیانگزارش
12 | 0
stressor١٤:٣٥ - ١٣٩٩/٠٦/٠٣عامل استرس زاگزارش
16 | 0
emotion٢١:٢٠ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢ sensation: حس، احساس. مثل حس درد emotion: عاطفه. مثل خشمگزارش
2 | 1
sensation٢١:١٨ - ١٣٩٩/٠٦/٠٢در مقابل emotion sensation: حس، احساس. مثل حس درد emotion: عاطفه. مثل خشمگزارش
51 | 1
man of straw١٦:٤٧ - ١٣٩٩/٠٦/٠١مترسکگزارش
2 | 0