حمزه امیری

حمزه امیری

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهblurry١٨:٥١ - ١٣٩٩/٠٥/١٦محوگزارش
7 | 1
lightly١٥:٤٠ - ١٣٩٩/٠٥/١٦سرسریگزارش
51 | 1
learned١٧:١٤ - ١٣٩٩/٠٥/١٥فراگرفتنیگزارش
21 | 1
self doubt١٧:٠٢ - ١٣٩٩/٠٥/١٥تردید به خودگزارش
16 | 1
what good is١٥:١٠ - ١٣٩٩/٠٥/١٥چه سود از. . . ؟گزارش
0 | 0
oversize١٥:١١ - ١٣٩٩/٠٥/١٤بزرگ تر از اندازهگزارش
5 | 0
on pain of death١٦:٢٨ - ١٣٩٩/٠٥/١٣= on ( or under ) pain of death با کیفر مرگگزارش
2 | 0
a touch١٣:٤٦ - ١٣٩٩/٠٥/١٣کمی یک خردهگزارش
9 | 0
for his part١٣:٤٠ - ١٣٩٩/٠٥/١٣به نوبه ی خودشگزارش
12 | 0
central figure١٦:٤٩ - ١٣٩٩/٠٥/١٢شخصیت اصلی چهره درخشانگزارش
2 | 0
drug dealer١٢:١٥ - ١٣٩٩/٠٥/١٢قاچاق چیان مواد مخدرگزارش
12 | 0
collecting tin١٣:٠٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١صندوق جمع آوری اعانهگزارش
2 | 0
take things the wrong way١١:٤٣ - ١٣٩٩/٠٥/١١حرف را بد متوجه شدنگزارش
9 | 0
parenting١١:٣٨ - ١٣٩٩/٠٥/١١فرزندداری فرزندپروریگزارش
39 | 0
happened to١١:١٩ - ١٣٩٩/٠٥/١١به طور اتفاقیگزارش
37 | 0
crash landing١٧:٢٣ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤فرود اضطراریگزارش
18 | 0
forensics١٦:١٩ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤پزشک قانونی / علوم جناییگزارش
7 | 1
foster home١٥:٤٥ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤پرورشگاه / نوانخانه / یتیم خانهگزارش
18 | 1
princess di١٥:٣٢ - ١٣٩٩/٠٥/٠٤پرنسس دیاناگزارش
0 | 0
archenemy٢١:٣٥ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧دشمن قسم خوردهگزارش
7 | 0
my lord٢١:٣٤ - ١٣٩٩/٠٤/٢٧سرورمگزارش
62 | 0