حمیدرضا

حمیدرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdon't waste your breath٠٠:١٧ - ١٤٠١/٠٤/٢٧الکی خودتو خسته نکن.گزارش
0 | 0
you are one in a million٠٠:١٦ - ١٤٠١/٠٤/٢٧تو بی نظیری! یه دونه ای!گزارش
0 | 0
you're opaque٠٠:١٥ - ١٤٠١/٠٤/٢٧تو مُبهم هستی.گزارش
0 | 0
emoji٢٢:٢٩ - ١٤٠١/٠٤/٢٦کاراکتر تصویریگزارش
0 | 0
are you into١١:٥٦ - ١٤٠١/٠٤/٢٦به. . . علاقه داری؟؟؟ Are you into traveling? به سفر علاقه داری؟گزارش
0 | 0
make a fuss about something٠٩:١٣ - ١٤٠١/٠٤/٢٦یعنی در مورد یه چیزی عصبی و خشمگین شدن اعتراض کردن.گزارش
0 | 0
don't squander it٠٠:٢٠ - ١٤٠١/٠٤/٢٦هدرش نده. حرومش نکن.گزارش
0 | 0
under one condition٠٠:٠٤ - ١٤٠١/٠٤/٢٦به یه شرطی.گزارش
2 | 0
don't give me a dirty look٠٠:٠٠ - ١٤٠١/٠٤/٢٦چپ چپ نگام نکن.گزارش
2 | 0
i have no١٧:٥٣ - ١٤٠١/٠٤/٢٥هیچ. . . . ندارم. I have no money هیچ پولی ندارم.گزارش
0 | 0
i beg to differ٠٨:٥١ - ١٤٠١/٠٤/٢٥متاسفانه باهم هم عقیده نیستیم.گزارش
0 | 0
he means well٠٠:٠٥ - ١٤٠١/٠٤/٢٥نیتش خیره.گزارش
2 | 0
you're way off base٠٠:٠٢ - ١٤٠١/٠٤/٢٥خیلی از موضوع پرتی.گزارش
0 | 0
clever١٩:٠٥ - ١٤٠١/٠٤/٢٤عاقلانهگزارش
2 | 0
concept that١٥:٢٣ - ١٤٠١/٠٤/٢٤مفهوم اینکه. . . این مفهوم که. . .گزارش
0 | 0
good for you١٣:٤٠ - ١٤٠١/٠٤/٢٤آفرین احسنتگزارش
2 | 0
you go first٠٠:٠٨ - ١٤٠١/٠٤/٢٤تو اول بگو.گزارش
2 | 0
pinky promise٠٠:٠٨ - ١٤٠١/٠٤/٢٤قول میدی؟گزارش
0 | 0
many happy returns٠٠:٠٤ - ١٤٠١/٠٤/٢٤صد سال زنده باشی.گزارش
0 | 0
i'm dropping off٠٠:٠٢ - ١٤٠١/٠٤/٢٤داره خوابم می بره .گزارش
0 | 0
i didn't mean to١٦:٢٣ - ١٤٠١/٠٤/٢٣قصد. . . نداشتم.گزارش
0 | 0
might as well٠٠:٠٣ - ١٤٠١/٠٤/٢٣ضرری نداره. . .گزارش
0 | 0
waterworks٠٠:٠٢ - ١٤٠١/٠٤/٢٣آبغوره گرفتنگزارش
0 | 0
bounce ideas off٠٠:٠١ - ١٤٠١/٠٤/٢٣نظر کسی رو در مورد چیزی پرسیدن، از نظر دیگران بهره بردن.گزارش
2 | 0
don't take it to heart٠٩:٤٥ - ١٤٠١/٠٤/٢٢به دل نگیر!گزارش
2 | 0
don't make faces٠٠:٠٧ - ١٤٠١/٠٤/٢٢ادا در نیار!گزارش
0 | 0
in a few minutes٠٠:٠٦ - ١٤٠١/٠٤/٢٢ظرف چند دقیقه.گزارش
2 | 0
i miss you already٠٠:٠٤ - ١٤٠١/٠٤/٢٢هنوز نرفته دلتنگت شدم.گزارش
0 | 0
it's completely up to you٠٠:١٠ - ١٤٠١/٠٤/٢١کاملا بستگی به خودت داره.گزارش
0 | 0
i appreciate you stopping by٠٠:٠٨ - ١٤٠١/٠٤/٢١ممنون که سر زدی ( اومدی )گزارش
0 | 0
reach out٠٠:٠٥ - ١٤٠١/٠٤/٢١تماس گرفتنگزارش
2 | 0
keep me informed٠٠:٠٠ - ١٤٠١/٠٤/٢١منو در جریان بذار. مدام بهم خبر بده. هر چیزی پیش اومد بهم اطلاع بده.گزارش
0 | 0
would you mind١٧:١٢ - ١٤٠١/٠٤/٢٠اشکالی نداره. . . ؟گزارش
0 | 0
just so you know٠٠:٥٢ - ١٤٠١/٠٤/٢٠محض اطلاعتون!گزارش
5 | 0
drift off٠٠:٥١ - ١٤٠١/٠٤/٢٠به خواب رفتنگزارش
5 | 0
don't coddle me٠٠:٥٠ - ١٤٠١/٠٤/٢٠زیادی ازم محافظت نکن.گزارش
0 | 0
i can't be bothered٠٠:٤٨ - ١٤٠١/٠٤/٢٠حس و حالشو ندارم.گزارش
5 | 0
you look silly١٢:٤٢ - ١٤٠١/٠٤/١٩شبیه احمقها شدی.گزارش
0 | 0
don't hang up٠٠:٠٦ - ١٤٠١/٠٤/١٩قطع نکن.گزارش
2 | 0
you overstepped٠٠:٠٨ - ١٤٠١/٠٤/١٩پاتو از گلیمت درازتر کردی.گزارش
0 | 0
ask out٠٠:٠٦ - ١٤٠١/٠٤/١٩کسی را به قرار عاشقانه دعوت کردن.گزارش
2 | 0
set up٠٠:٠٤ - ١٤٠١/٠٤/١٩راه انداختن.گزارش
2 | 0
let's take the elevator٠٠:٠٣ - ١٤٠١/٠٤/١٩بیا با آسانسور بریم.گزارش
0 | 0
now's the time٢٣:٢٣ - ١٤٠١/٠٤/١٨حالا وقتشه.گزارش
0 | 0
bitch٢٣:٠٧ - ١٤٠١/٠٤/١٨ضعیفهگزارش
0 | 1
comedy٢٣:٠٧ - ١٤٠١/٠٤/١٨طنزگزارش
0 | 1
tata٢٣:٠٦ - ١٤٠١/٠٤/١٨عزت زیادگزارش
2 | 0
nail biting١١:٣٠ - ١٤٠١/٠٤/١٨به شدت هیجان انگیزگزارش
0 | 0
from time to time٠١:١٥ - ١٤٠١/٠٤/١٨گاهی اوقاتگزارش
0 | 0
don't waste time٠١:١٤ - ١٤٠١/٠٤/١٨وقت تلف نکن.گزارش
0 | 0