حمیدرضا

حمیدرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهtrance١٩:١٧ - ١٤٠٠/٠١/٢٧سرخوشیگزارش
2 | 0
loose cutting٢١:١٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٦برداشتی آزادگزارش
0 | 0
tough guy١٥:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٦گنده لاتگزارش
2 | 0
time will tell١٨:٠٥ - ١٤٠٠/٠١/٢٢زمان همه چی رو مشخص میکنه.گزارش
9 | 0
i'm jinxed١٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠١/١٩چشم خوردمگزارش
2 | 0
dork٢٢:٠٥ - ١٤٠٠/٠١/١٧عقب موندهگزارش
2 | 0
you stink٢٣:٢٧ - ١٤٠٠/٠١/١٦نفرت انگیزی! بوی گند میدی!گزارش
2 | 0
i'll give you that٠١:١٣ - ١٤٠٠/٠١/١٦بهت حق میدم قبول دارمگزارش
7 | 0
don't panic١٩:١٦ - ١٤٠٠/٠١/١٤هول نشو نترس دستپاچه نشوگزارش
7 | 0
it's no bother٠١:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/١٠کاری نکردم، قابلی نداشتگزارش
0 | 0
come what may٢٣:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٨هر چی میشه ، بذار بشهگزارش
7 | 0
out with it٢٣:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٨حرف بزن ، اعتراف کنگزارش
0 | 1
eat shit١٦:١٦ - ١٤٠٠/٠١/٠٧حرف مفت نزنگزارش
5 | 1
ditto١٦:١٤ - ١٤٠٠/٠١/٠٧منم همینطورگزارش
12 | 0
no bars١٩:٤٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٦آنتن نمیدهگزارش
18 | 0
i can't stop thinking about you١٩:٣٨ - ١٤٠٠/٠١/٠٦همیشه تو فکرتمگزارش
2 | 0
i love you to the moon and back١٩:٣٦ - ١٤٠٠/٠١/٠٦اندازه آسمونا دوست دارمگزارش
18 | 1
i need you buy my side١٩:٣٥ - ١٤٠٠/٠١/٠٦می خوام کنارم باشیگزارش
5 | 1
peace out١٧:٥٧ - ١٤٠٠/٠١/٠٦بدرودگزارش
9 | 1
none taken١١:٥٧ - ١٤٠٠/٠١/٠٥نه بهم برنخوردگزارش
9 | 0
wait a minute٠٠:١٥ - ١٤٠٠/٠١/٠٥یه لحظه وایساگزارش
28 | 1
don't fuck me over١٨:٥٢ - ١٤٠٠/٠١/٠٤سرم کلاه نگذاری فریبم ندی!گزارش
0 | 0
you fucked with a wrong guy١٨:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٤با بد کسی طرف شدی!گزارش
7 | 0
i'm fucked١٢:٢٥ - ١٤٠٠/٠١/٠٤بگا رفتمگزارش
2 | 0
i don't give a fuck١٢:٢٤ - ١٤٠٠/٠١/٠٤اهمیتی نمیدمگزارش
5 | 0
don’t fuck with me١٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٤با من درنیوفتگزارش
0 | 0
breadsticks١٩:٣٥ - ١٤٠٠/٠١/٠٢نان ساندویچی باریکگزارش
7 | 0
i owe you١٩:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٢بهت بدهکارمگزارش
7 | 1
get off my ass٠٢:٥١ - ١٤٠٠/٠١/٠٢دست از سرم بردارگزارش
5 | 0
i'll say١٩:١٠ - ١٣٩٩/١٢/٣٠کاملا موافقمگزارش
18 | 1
bang for the buck١٢:١٣ - ١٣٩٩/١٢/٣٠از چیز بی ارزش پول خوبی درآوردنگزارش
2 | 1
bankers hours١٢:١٠ - ١٣٩٩/١٢/٣٠ساعت کاری کوتاهگزارش
2 | 0
take public١٢:٢١ - ١٣٩٩/١٢/٣٠سهامی عام شدن سهام را به مردم فروختنگزارش
7 | 0
hard sell١٢:٢٠ - ١٣٩٩/١٢/٣٠کالایی را به کسی انداختنگزارش
5 | 1
for a song١٢:١٥ - ١٣٩٩/١٢/٣٠یک پشیز چندرغازگزارش
5 | 1
on hand١٢:١٩ - ١٣٩٩/١٢/٣٠دم دست در موجودی انبارگزارش
5 | 0
turnover١٢:١٨ - ١٣٩٩/١٢/٣٠به فروش رفتنگزارش
5 | 0
mean business١٢:١١ - ١٣٩٩/١٢/٣٠جدی بودن شوخی نداشتنگزارش
9 | 0
close out١٢:١٤ - ١٣٩٩/١٢/٣٠حراج کردنگزارش
2 | 0
at a loss١٢:١٧ - ١٣٩٩/١٢/٣٠آتش به مال خود زدن گزارش
2 | 0
buy a pig in a poke١٢:١٦ - ١٣٩٩/١٢/٣٠چشم بسته خرید کردن معامله سربسته کردنگزارش
5 | 0
on the block١٢:١٥ - ١٣٩٩/١٢/٣٠به حراج گذاشتنگزارش
2 | 0
sell out١٢:١٤ - ١٣٩٩/١٢/٣٠کامل به فروش رفتنگزارش
12 | 0
write off١١:٥٩ - ١٣٩٩/١٢/٣٠قلم زدن بدهی از دفتر لغو بدهی کردن لغو دارایی کردنگزارش
2 | 0
sell off١٢:١٣ - ١٣٩٩/١٢/٣٠ارزان و یک جا فروختنگزارش
5 | 0
be in the market for١٢:١٢ - ١٣٩٩/١٢/٣٠خریدار بودنگزارش
2 | 0
keep books١٢:١١ - ١٣٩٩/١٢/٣٠حساب و کتاب ها را ثبت کردن دفترداری کردنگزارش
2 | 0
calculated risk١١:٥٧ - ١٣٩٩/١٢/٣٠خطر پیش بینی شدهگزارش
7 | 0
boys in the backroom١٢:٠٦ - ١٣٩٩/١٢/٣٠دست های پشت پردهگزارش
5 | 0
cold call١٢:١٠ - ١٣٩٩/١٢/٣٠تماس تبلیغاتیگزارش
12 | 0