حمیدرضا

حمیدرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهroot for somebody٢٣:٢٢ - ١٤٠٠/٠٢/١٣یعنی کسی رو ساپورت بکنی و حمایتش بکنی که موفق بشه. گزارش
7 | 1
rush into something٢٣:٢١ - ١٤٠٠/٠٢/١٣این عبارت به معنی اینه که یه کار رو با عجله انجام بدی مثلا. گزارش
2 | 0
handling٢٣:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣جمع کردن یه قضیه ای گزارش
5 | 0
call off something٢٣:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/١٣معنی کنسل شدن یا منصرف شدن از انجام کاری که قرار بوده بکنی رو میدهگزارش
0 | 0
butch up٢٣:١٣ - ١٤٠٠/٠٢/١٣مردونه پسرونهگزارش
0 | 0
over somebody٢٣:١٠ - ١٤٠٠/٠٢/١٣عبارت over somebody یا over something یعنی از چیزی یا کسی گذشتن و قیدش رو زدن. گزارش
2 | 0
behave yourself١٧:٥١ - ١٤٠٠/٠٢/٠٧مراقب رفتارت باشگزارش
18 | 1
bad apple١٥:٣٩ - ١٤٠٠/٠٢/٠١آدم دردسرسازگزارش
7 | 1
my hands are tied١٢:٢٨ - ١٤٠٠/٠٢/٠١دستم بندهگزارش
0 | 1
a picky eater١١:٢٧ - ١٤٠٠/٠٢/٠١آدم بدغذاگزارش
2 | 0
a slip of a boy١١:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٠١یه الف بچهگزارش
0 | 0
no dice١١:٢٦ - ١٤٠٠/٠٢/٠١ابدا هرگز اصلا حرفشم نزنگزارش
2 | 0
the water is cut off١١:٢٣ - ١٤٠٠/٠٢/٠١آب قطعه!گزارش
0 | 0
i got to take a leak١١:٢٠ - ١٤٠٠/٠٢/٠١باید بشاشمگزارش
5 | 0
in a jiffy١١:١٧ - ١٤٠٠/٠٢/٠١در یه چشم بهم زدنگزارش
0 | 0
tabletop١٥:٢٩ - ١٤٠٠/٠١/٣٠روی میزگزارش
12 | 0
when the time is right٠٢:٠٦ - ١٤٠٠/٠١/٣٠به وقتش در زمان مناسبگزارش
2 | 0
trance١٩:١٧ - ١٤٠٠/٠١/٢٧سرخوشیگزارش
2 | 0
loose cutting٢١:١٤ - ١٤٠٠/٠١/٢٦برداشتی آزادگزارش
0 | 0
tough guy١٥:٤٩ - ١٤٠٠/٠١/٢٦گنده لاتگزارش
2 | 0
time will tell١٨:٠٥ - ١٤٠٠/٠١/٢٢زمان همه چی رو مشخص میکنه.گزارش
9 | 0
i'm jinxed١٠:٥٩ - ١٤٠٠/٠١/١٩چشم خوردمگزارش
2 | 0
dork٢٢:٠٥ - ١٤٠٠/٠١/١٧عقب موندهگزارش
2 | 0
you stink٢٣:٢٧ - ١٤٠٠/٠١/١٦نفرت انگیزی! بوی گند میدی!گزارش
2 | 0
i'll give you that٠١:١٣ - ١٤٠٠/٠١/١٦بهت حق میدم قبول دارمگزارش
7 | 0
don't panic١٩:١٦ - ١٤٠٠/٠١/١٤هول نشو نترس دستپاچه نشوگزارش
7 | 0
it's no bother٠١:٢٢ - ١٤٠٠/٠١/١٠کاری نکردم، قابلی نداشتگزارش
0 | 0
come what may٢٣:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٨هر چی میشه ، بذار بشهگزارش
7 | 0
out with it٢٣:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٨حرف بزن ، اعتراف کنگزارش
0 | 1
eat shit١٦:١٦ - ١٤٠٠/٠١/٠٧حرف مفت نزنگزارش
5 | 1
ditto١٦:١٤ - ١٤٠٠/٠١/٠٧منم همینطورگزارش
9 | 0
no bars١٩:٤٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٦آنتن نمیدهگزارش
18 | 0
i can't stop thinking about you١٩:٣٨ - ١٤٠٠/٠١/٠٦همیشه تو فکرتمگزارش
2 | 0
i love you to the moon and back١٩:٣٦ - ١٤٠٠/٠١/٠٦اندازه آسمونا دوست دارمگزارش
18 | 1
i need you buy my side١٩:٣٥ - ١٤٠٠/٠١/٠٦می خوام کنارم باشیگزارش
2 | 0
peace out١٧:٥٧ - ١٤٠٠/٠١/٠٦بدرودگزارش
9 | 1
none taken١١:٥٧ - ١٤٠٠/٠١/٠٥نه بهم برنخوردگزارش
9 | 0
wait a minute٠٠:١٥ - ١٤٠٠/٠١/٠٥یه لحظه وایساگزارش
25 | 1
don't fuck me over١٨:٥٢ - ١٤٠٠/٠١/٠٤سرم کلاه نگذاری فریبم ندی!گزارش
0 | 0
you fucked with a wrong guy١٨:٥٠ - ١٤٠٠/٠١/٠٤با بد کسی طرف شدی!گزارش
7 | 0
i'm fucked١٢:٢٥ - ١٤٠٠/٠١/٠٤بگا رفتمگزارش
2 | 0
i don't give a fuck١٢:٢٤ - ١٤٠٠/٠١/٠٤اهمیتی نمیدمگزارش
5 | 0
don’t fuck with me١٢:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٤با من درنیوفتگزارش
0 | 0
breadsticks١٩:٣٥ - ١٤٠٠/٠١/٠٢نان ساندویچی باریکگزارش
5 | 0
i owe you١٩:٢٣ - ١٤٠٠/٠١/٠٢بهت بدهکارمگزارش
7 | 1
get off my ass٠٢:٥١ - ١٤٠٠/٠١/٠٢دست از سرم بردارگزارش
5 | 0
i'll say١٩:١٠ - ١٣٩٩/١٢/٣٠کاملا موافقمگزارش
18 | 1
bankers hours١٢:١٠ - ١٣٩٩/١٢/٣٠ساعت کاری کوتاهگزارش
2 | 0
for a song١٢:١٥ - ١٣٩٩/١٢/٣٠یک پشیز چندرغازگزارش
5 | 1
big cheese١٢:٠٧ - ١٣٩٩/١٢/٣٠کله گندهگزارش
9 | 0