حمیدرضا

حمیدرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهknow it all١٥:٠٢ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠عقل کلگزارش
0 | 0
pass the torch١٥:٠١ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠واگذار کردن مسئولیتگزارش
0 | 0
overcooking grits١٥:٠٠ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠عصبانی کردنگزارش
0 | 0
bite me١٤:٥٨ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠بیا بخورش!!! میتونی بخوریش!! سرشو بخور!گزارش
2 | 0
house١٤:٥٤ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠بدون اجازه برداشتن، کش رفتن شکست دادن گزارش
0 | 0
throw under the bus١٤:٥٠ - ١٤٠٠/٠٤/٣٠تو دردسر انداختن کسی آدم فروشی خیانت کردن به کسیگزارش
2 | 0
no time like the present٢٠:٠٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥الان بهترین موقع است.گزارش
0 | 0
i'll eat my hat١٨:٣٥ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥اسممو عوض میکنم برای وقتیه که مطمئنی چیزی اتفاق نمیوفته. ⠀ گزارش
0 | 0
dog's life١٨:٣٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥یعنی یه زندگی پر از بدبختی و ناخوشایند. داشتن یه زندگی یکنواخت و خسته کننده. ⠀ گزارش
0 | 0
the whole nine yards١٨:٣٢ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥همش! تمام و کمال! تا آخرش! هر چقدر بشه!⠀ گزارش
0 | 0
weather the storm١٨:٣١ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥جون سالم به در بردن از شرایط سخت و مشکل. تاب آوردن مشکلات. تحمل کردن دوران سختی. ⠀ گزارش
0 | 0
take for a ride١٨:٢٩ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥بازی دادن، دور چرخوندن، سرکار گذاشتن گول زدن کسی. به کسی دروغ بگیم تا فریب بخوره! گزارش
2 | 0
on cloud seven١٨:٢٦ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥قند تو دل آب شدن خیلی خوشحال و ذوق زده بودن در آسمان هفتم بودن گزارش
2 | 0
toot own horn١٨:٢٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥لاف زدن خودستایی و رجزخوانی در مورد دستاوردها، مهارت ها و توانایی های خودمون کُری خوندن.گزارش
0 | 0
buy the farm١٨:١٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥ریق رحمت را سر کشیدن!! مرگگزارش
2 | 0
after blood١٨:١٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٥خونخواهیگزارش
0 | 0
save it١٧:٠٧ - ١٤٠٠/٠٤/٢٣لال شو!گزارش
2 | 0
wifey١١:١٨ - ١٤٠٠/٠٤/٢٢خانومی/همسرگزارش
0 | 0
under your nose١١:٤٤ - ١٤٠٠/٠٤/٢١جلو چشمته.گزارش
0 | 0
there you go١١:٤٣ - ١٤٠٠/٠٤/٢١بیا، بفرماگزارش
0 | 0
ish١٣:١٢ - ١٤٠٠/٠٤/١٩حدودای مایل به طورگزارش
0 | 0
you are so annoying١١:٤٩ - ١٤٠٠/٠٤/١٥خیلی رو مخی.گزارش
0 | 0
are you being sarcastic١٥:٥٦ - ١٤٠٠/٠٤/١٢داری تیکه میندازی؟ داری طعنه میزنی؟ گزارش
0 | 0
you tricked me١٩:٢٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٩گولم زدی.گزارش
2 | 0
you made your point١٧:٥٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠٧منظورت رو رسوندی.گزارش
0 | 0
how's it going so far١٥:٥٥ - ١٤٠٠/٠٤/٠٥تا الان چطور پیش رفته؟گزارش
0 | 0
see if i care١٤:٠٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤اهمیتی نمیدم.گزارش
7 | 0
value your self١٣:٥٩ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤برای خودت ارزش قائل شو.گزارش
0 | 0
don't brag١٣:٥٨ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤پُز نده!گزارش
2 | 0
who's down١٣:٥٦ - ١٤٠٠/٠٤/٠٤کی پایه است؟گزارش
2 | 0
don't you dare١٥:١٧ - ١٤٠٠/٠٤/٠٣بیخود میکنی، جراتش رو نداری.گزارش
12 | 1
your guess is as good as mine١٧:١٤ - ١٤٠٠/٠٤/٠٢منم بی خبرم.گزارش
7 | 0
POT٢٢:٥٢ - ١٤٠٠/٠٤/٠١علف گزارش
2 | 0
i goofed up٢٣:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/٣١سوتی دادمگزارش
0 | 0
i'm messing with you١٧:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/٣١دارم سر به سرت میزارم.گزارش
0 | 0
sorry to keep you waiting٢١:٢١ - ١٤٠٠/٠٣/٣٠ببخشید معطل شدید ببخشید منتظرتون گذاشتمگزارش
2 | 0
so far so good١٨:٠٧ - ١٤٠٠/٠٣/٢٧تا اینجا که همه چی خوبه.گزارش
2 | 2
i consider that١٨:٣١ - ١٤٠٠/٠٣/٢٦فکر میکنم که. . .گزارش
0 | 0
i'm not convinced١٣:٤٦ - ١٤٠٠/٠٣/٢٥متقاعد نشدم مطمئن نیستم گزارش
5 | 0
get the hell out١٣:٤٥ - ١٤٠٠/٠٣/٢٥گورتو گم کن گمشو بیرونگزارش
7 | 0
you can't be serious١٣:٤٤ - ١٤٠٠/٠٣/٢٥حتماً داری شوخی میکنی.گزارش
0 | 0
just drop it١٩:٥٧ - ١٤٠٠/٠٣/١١دیگه بسه، تمومش کن.گزارش
2 | 0
the choice is yours٠٠:٠٥ - ١٤٠٠/٠٣/١١خود دانی.گزارش
0 | 0
stay clear of me٠٠:٠٤ - ١٤٠٠/٠٣/١١به من نزدیک نشوگزارش
0 | 0
that١٤:٢٢ - ١٤٠٠/٠٣/١٠اونقدر اونقدراگزارش
14 | 1
presentable١٢:٠٦ - ١٤٠٠/٠٣/١٠مقبولگزارش
2 | 0
are you cross with me١١:٥٣ - ١٤٠٠/٠٣/١٠ازم دلخوری؟گزارش
2 | 0
what's eating you١١:٤٩ - ١٤٠٠/٠٣/١٠از چی ناراحتیگزارش
2 | 0
i get the picture١٦:٢٧ - ١٤٠٠/٠٣/٠٨متوجه شدمگزارش
7 | 0
call it even٢١:٥٥ - ١٤٠٠/٠٣/٠٤برابر شدیمگزارش
2 | 0