حمیدرضا

حمیدرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهdon't give up your day job١٠:٠٠ - ١٤٠١/٠٦/١٦بی خیال این کار شو. ( همون کار قبلی خودت رو ادامه بده )گزارش
2 | 0
thanks for the lift٠٠:٠١ - ١٤٠١/٠٦/١٦ممنون که منو رسوندی.گزارش
0 | 0
take the hint٠٠:٠١ - ١٤٠١/٠٦/١٦بفهم دیگه بگیر دیگه متوجه شوگزارش
0 | 0
couldn't agree more١٧:٤١ - ١٤٠١/٠٦/١٥خیلی موافقم.گزارش
0 | 0
high talker١٧:٣٦ - ١٤٠١/٠٦/١٥کسی که جیغ جیغوعه، یا مردی که صداش زنونه است.گزارش
0 | 0
can i take a rain check١٧:٣٥ - ١٤٠١/٠٦/١٥میشه باشه بعد/عقب بندازیم؟؟گزارش
0 | 0
am i hot١٧:٣٢ - ١٤٠١/٠٦/١٥معنی اسلنگی: صدام بلنده؟؟/خوبه؟؟گزارش
0 | 0
if you will excuse me٠٠:٠١ - ١٤٠١/٠٦/١٥با اجازه تونگزارش
5 | 0
this means so much to me٠٠:٠١ - ١٤٠١/٠٦/١٥ارزش داشتن اهمیت داشتن مهم بودنگزارش
0 | 0
let's face it٠٠:٠١ - ١٤٠١/٠٦/١٥بزار واقع بین باشیم بیا قبول کنیم که بیا بپذیریم کهگزارش
0 | 0
fifth times the charm٠٩:٠٧ - ١٤٠١/٠٦/١٤بار پنجم مشکل گشاست بار پنجم حله و موفق می شیمگزارش
0 | 0
fall back to sleep٠٩:٠٧ - ١٤٠١/٠٦/١٤دوباره به خواب رفتنگزارش
0 | 0
i'm sorry to burst your bubble٠٠:٠١ - ١٤٠١/٠٦/١٤متاسفم که تو ذوقت میزنم.گزارش
0 | 0
you can mourn٠٠:٠١ - ١٤٠١/٠٦/١٤میتونی گریه زاری کنی میتونی سوگواری کنیگزارش
0 | 0
totally match٠٠:٠١ - ١٤٠١/٠٦/١٣کاملا یکسانگزارش
0 | 0
you're grounded٠٠:٠٠ - ١٤٠١/٠٦/١٣تو تو تنبیهی اجازه بیرون رفتن نداری حبس تو خونه ییگزارش
0 | 0
turn out to be٠٠:٠١ - ١٤٠١/٠٦/١٣معلوم و مشخص شدنگزارش
0 | 0
have a sweet tooth٠٠:٠٠ - ١٤٠١/٠٦/١٣عاشق شیرینی شیرینی خور چیزای با مزه شیرین رو دوس داشتنگزارش
0 | 0
mowing the lawn٠٠:٠٤ - ١٤٠١/٠٦/١٢هرس علف هاگزارش
0 | 0
pluck your eyebrows٠٠:٠٤ - ١٤٠١/٠٦/١٢ابرو برداشتنگزارش
0 | 0
before you know it٠٠:١٧ - ١٤٠١/٠٦/١٢خیلی زودگزارش
0 | 0
self loathing٠٠:٠٤ - ١٤٠١/٠٦/١٢خود بی میلی نفرت از خودگزارش
0 | 0
every cloud has a silver lining١٣:٢٣ - ١٤٠١/٠٦/١١در پس هر سختی ، راحتی است.گزارش
0 | 0
get something straight٠٠:٠٤ - ١٤٠١/٠٦/١١درست شیرفهم شدنگزارش
0 | 0
out of sight٠٠:٠٣ - ١٤٠١/٠٦/١١محو شدن از تیررس خارج شدنگزارش
0 | 0
be right on the money٠٠:٠١ - ١٤٠١/٠٦/١١آی گفتی آره والا درست زدی وسط خالگزارش
0 | 0
i took your advice٠٠:٠٠ - ١٤٠١/٠٦/١١به نصیحتت گوش کردم.گزارش
0 | 0
pound into ground١٣:٢٦ - ١٤٠١/٠٦/١٠به زمین زدنگزارش
0 | 0
don't match١٣:٢٥ - ١٤٠١/٠٦/١٠یکی و مشابه نبودنگزارش
0 | 0
make fun of١٣:٢٤ - ١٤٠١/٠٦/١٠خندیدن و تمسخر کردنگزارش
0 | 0
i am running late٠٩:٣٩ - ١٤٠١/٠٦/١٠داره دیرم میشه.گزارش
0 | 0
fail hours fair wages٠٠:٠٢ - ١٤٠١/٠٦/١٠ساعات کار منصفانه، دستمزد منصفانهگزارش
0 | 0
cross your heart٠٠:٠٢ - ١٤٠١/٠٦/١٠قسم بخور.گزارش
0 | 0
don't pin this on me٠٠:١٤ - ١٤٠١/٠٦/٠٩تقصیر من ننداز.گزارش
0 | 0
hgv٠٠:٠٧ - ١٤٠١/٠٦/٠٩وسایل نقلیه سنگینگزارش
0 | 0
don't try to pin this on me٠٠:٠٥ - ١٤٠١/٠٦/٠٩سعی نکن تقصیر من بندازی.گزارش
0 | 0
you can't pain all this on me٠٠:٠٥ - ١٤٠١/٠٦/٠٩نمی تونی همه اینارو تقصیر من بندازی.گزارش
0 | 0
you're pulling my leg٠٠:٠٥ - ١٤٠١/٠٦/٠٩داری دستم میندازی.گزارش
2 | 0
you're off the hook٠٠:٠٤ - ١٤٠١/٠٦/٠٩قسر در رفتی.گزارش
2 | 0
one thing at a time٠٠:٠٤ - ١٤٠١/٠٦/٠٨آسیاب به نوبت یکی یکی دونه به دونهگزارش
0 | 0
i'm good to go٠٠:٠٧ - ١٤٠١/٠٦/٠٨من حاضرم. آماده ام.گزارش
0 | 0
i'll be right with you٠٠:٠٤ - ١٤٠١/٠٦/٠٨الان میام پیشت الان بر میگردم زود میامگزارش
0 | 0
jaw jaw١٦:٤٦ - ١٤٠١/٠٦/٠٧چونه زدن.گزارش
0 | 0
giving birth to triplets٠٠:٠٤ - ١٤٠١/٠٦/٠٧زایمان سه قلو سه قلو بچه بدنیا آوردن زاییدن سه قلوگزارش
0 | 0
to do with٠٠:١٣ - ١٤٠١/٠٦/٠٧مربوط بودن، ربط داشتنگزارش
2 | 0
flick٠٠:١٢ - ١٤٠١/٠٦/٠٧تکان دادن به معنی پرت کردن ته سیگار با انگشت هم هست.گزارش
2 | 0
i'm sick of you٠٠:٠٩ - ١٤٠١/٠٦/٠٧ازت متنفرم.گزارش
0 | 0
can afford٠٠:٠٥ - ١٤٠١/٠٦/٠٧قدرت مالی توان و استطاعت مالیگزارش
0 | 0
i was petrified٠٠:٠٤ - ١٤٠١/٠٦/٠٧از ترس خشکم زد قالب تهی کردم وحشت کردمگزارش
0 | 0
say when٠٠:٠٢ - ١٤٠١/٠٦/٠٧بگو چقدر کافیه.گزارش
2 | 0