حمیدرضا

حمیدرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهto walk somebody١٨:٠٨ - ١٤٠١/٠٦/٢٦کسی را پیاده همراهی کردن.گزارش
0 | 0
i’m gonna give you a shot١٨:٠٧ - ١٤٠١/٠٦/٢٦میخوام یه فرصتی بهت بدم.گزارش
0 | 0
sleazeball١٥:٣٠ - ١٤٠١/٠٦/٢٦یک شخص بی عفت، بدنام، نفرت انگیز یا حقیر.گزارش
0 | 0
let's get passed this١٥:٣٠ - ١٤٠١/٠٦/٢٦نشنیده بگیریم حرفش رو نزنیم.گزارش
0 | 0
backfire١٥:٣٠ - ١٤٠١/٠٦/٢٦اثر/نتیجه معکوس داشتنگزارش
0 | 0
keep it quiet٠٢:١٠ - ١٤٠١/٠٦/٢٥به کسی چیزی نگو.گزارش
0 | 0
soap opera٠٢:٠٩ - ١٤٠١/٠٦/٢٥سریال آبکی سریال عامه پسندگزارش
0 | 0
kitty cat٠٢:٠٨ - ١٤٠١/٠٦/٢٥بچه گربه. پیشی .گزارش
0 | 0
give it a rest٠٢:٠٥ - ١٤٠١/٠٦/٢٥دست بردارین. ول کنین.گزارش
0 | 0
keep your shirt on٠٢:٠٣ - ١٤٠١/٠٦/٢٥خونسردی خودتو حفظ کن.گزارش
0 | 0
hold together٠٢:٠٢ - ١٤٠١/٠٦/٢٥با هم متحدیم.گزارش
2 | 0
i'm gonna barf٠٠:٠٣ - ١٤٠١/٠٦/٢٣دارم بالا میارم.گزارش
0 | 0
our goose is cooked٠٠:٠٣ - ١٤٠١/٠٦/٢٣گاومون زایید.گزارش
0 | 0
stop by٠٠:٠٣ - ١٤٠١/٠٦/٢٣ملاقات کوتاه داشتن سَر زدن به کسی یه تُک پا جایی رفتنگزارش
0 | 0
i'm just browsing١٣:٢٢ - ١٤٠١/٠٦/٢٢فقط دارم نگاه می کنم.گزارش
0 | 0
that remains to be seen٠٠:٠١ - ١٤٠١/٠٦/٢٢هنوز مشخص نیست، بعدا معلوم میشه.گزارش
0 | 0
worse comes to worst٠٠:٠١ - ١٤٠١/٠٦/٢٢در بدترین شرایط ممکن.گزارش
0 | 0
i don't know if there would be any appetite for this idea١٩:٥٥ - ١٤٠١/٠٦/٢١نمی دونم چقدر این ایده خوب باشه ولی… نمی دونم چقدر بقیه موافقن با این پیشنهاد من…گزارش
0 | 0
loop me in١٩:٥٣ - ١٤٠١/٠٦/٢١من رو در جریان بذار، به من بگو چی شد. کسی رو در مورد یه موضوع خاص آگاه کردن.گزارش
0 | 0
i'm infertile١٥:٥٨ - ١٤٠١/٠٦/٢١اجاقم کوره. بچه دار نمی شم.گزارش
0 | 0
you are out of my league٠٠:٠٣ - ١٤٠١/٠٦/٢١یه سر و گردن از من بالاتری. از من با کلاس تری. کلاس تو به من نمی خوره.گزارش
0 | 0
that explains it٠٠:٠٣ - ١٤٠١/٠٦/٢١پس قضیه این بوده.گزارش
2 | 0
she's tough to take٠٠:٠٢ - ١٤٠١/٠٦/٢١تحملش سخته کنار اومدن باهاش صاقت فرساست.گزارش
0 | 0
when you're welcome into٠٠:٠١ - ١٤٠١/٠٦/٢١به گرمی بپذیرنت وقتی ازت استقبال میکنن وقتی به گرمی از پیوستن کسی به چیزی استقبال میشهگزارش
0 | 0
deep cut١٠:٠٤ - ١٤٠١/٠٦/٢٠۱. یک قطعه موسیقی از یک خواننده یا گروه که در مقایسه با سایر موسیقی های آنها کمتر شناخته شده است. ۲. چیزی که فقط برای علاقه مندان پرشور یک منطقه مشخ ... گزارش
0 | 0
pity laugh٠٩:٢١ - ١٤٠١/٠٦/٢٠خنده ترحم آمیز خنده دلسوزانهگزارش
0 | 0
play the recorder٠٩:١٧ - ١٤٠١/٠٦/٢٠فلوت زدن.گزارش
0 | 0
sharp٠٩:١٦ - ١٤٠١/٠٦/٢٠دقیق تمامگزارش
0 | 0
if it's meant to be it's meant to be٠٠:٠١ - ١٤٠١/٠٦/٢٠هر چی مُقدره. هرچی تقدیره، اتفاق میفته. هر چی تقدیره همون میشه.گزارش
0 | 0
blow your mind٠٠:٠١ - ١٤٠١/٠٦/٢٠انگشت به دهن موندم. مات و مبهوتم کردی. متحیرم کردی.گزارش
2 | 0
be up for something٢١:٥٠ - ١٤٠١/٠٦/١٩پایه بودن تمایل داشتن خواهان بودنگزارش
0 | 0
freelance٢١:٤٧ - ١٤٠١/٠٦/١٩آزاد آزادکار مستقل خود اشتغالگزارش
0 | 0
drag on١٧:٣٧ - ١٤٠١/٠٦/١٩به درازا کشیدن طولانی شدن کِشدار شدنگزارش
0 | 0
we're off١٥:٠٧ - ١٤٠١/٠٦/١٩ما داریم می ریم. . .گزارش
0 | 0
might as well١٥:٠٧ - ١٤٠١/٠٦/١٩بهترین کار اینه که، چاره ای نیست جز. . .گزارش
2 | 0
what am i gonna do with you٠٩:٤١ - ١٤٠١/٠٦/١٩آخه من از دست تو چیکار کنم؟؟گزارش
0 | 0
up to speed٠٩:١١ - ١٤٠١/٠٦/١٩کسی رو تو جریان گذاشتن کسی را مطلع کردن همسطح و همتراز کردنگزارش
2 | 0
stood up٠٩:١٠ - ١٤٠١/٠٦/١٩قال گذاشتن سرکار گذاشتن معطل کردنگزارش
0 | 0
how١٧:٤٠ - ١٤٠١/٠٦/١٨( مگه ) چقدر می تونه سخت باشه؟؟ How hard can it be??گزارش
0 | 0
think through١٢:١٢ - ١٤٠١/٠٦/١٨تمام جوانب موضوعی را بررسی کردن، کامل سنجیدنگزارش
0 | 0
chit chatting١٢:١٦ - ١٤٠١/٠٦/١٨گپ و گفت گفتگوی مختصرگزارش
0 | 0
i'm so moved١٢:١٤ - ١٤٠١/٠٦/١٨خیلی احساساتی شدم خیلی تحت تاثیر قرار گرفتم خیلی متاثر شدمگزارش
0 | 0
don’t get me wrong١٢:١٧ - ١٤٠١/٠٦/١٨سوء تفاهم نشه بد برداشت نکنینگزارش
0 | 0
look forward to١٢:١٦ - ١٤٠١/٠٦/١٨لحظه شماری کردن مشتاقانه منتظر بودن بی صبرانه انتظار کشیدنگزارش
0 | 0
i'd rise to the occasion١٢:١٤ - ١٤٠١/٠٦/١٨کمر همتُ می بندمگزارش
0 | 0
hog١٢:١٢ - ١٤٠١/٠٦/١٨بیش از حق خود ( از چیزی ) برداشتنگزارش
0 | 0
it’s not that big a deal١٢:٠٩ - ١٤٠١/٠٦/١٨خیلی هم مسئله مهمی نیستگزارش
0 | 0
it's time we bury the hatchet٠٠:٤٣ - ١٤٠١/٠٦/١٨وقتشه کدورت ها رو کنار بذاریم.گزارش
0 | 0
i washed my hands of it٠٠:٠٨ - ١٤٠١/٠٦/١٧کنار گذاشتمش.گزارش
0 | 0
something to do with٠٠:٠٧ - ١٤٠١/٠٦/١٧ربطی به چیزی داشتنگزارش
0 | 0