حمیدرضا

حمیدرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهbalderdash٢٠:٢٨ - ١٣٩٩/٠٣/٠٥حرف مفت و مزخرفگزارش
0 | 0
are you high٢٣:٤٦ - ١٣٩٩/٠٣/٠١چیزی زدی؟گزارش
5 | 0
monkey father٢٢:٢٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٩مادرجندهگزارش
0 | 0
beeatch٢٢:٢٣ - ١٣٩٩/٠٢/٢٩جندهگزارش
0 | 0
bullspit٢٢:٢١ - ١٣٩٩/٠٢/٢٩کسشعر حرف مفتگزارش
2 | 1
flirt١٣:٥٦ - ١٣٩٩/٠٢/٢٩پا دادن راه دادن جلب توجه کردنگزارش
7 | 1
bloody١٢:٥٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٨خیلی ( برای تاکید )گزارش
30 | 0
what's your deal١٢:٣٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥فازت چیه؟ مشکلت چیه؟ قضیه چیه؟گزارش
41 | 0
pussy١٢:٣٠ - ١٣٩٩/٠٢/٢٥ترسو، پلشتگزارش
71 | 13
i got this٢٣:٠٧ - ١٣٩٩/٠٢/٢٣از پس این برمیامگزارش
55 | 0
i fancy you١٢:٤٤ - ١٣٩٩/٠٢/٢٢بهت علاقه دارمگزارش
14 | 0
as god is my witness١٦:٤١ - ١٣٩٩/٠٢/٢١خدا شاهدهگزارش
5 | 0
kook١٠:٥٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٨اُسکُل احمقگزارش
23 | 1
inversion٢٣:٥٠ - ١٣٩٩/٠٢/١٥در هواشناسی:وارونگی دماگزارش
12 | 1
fohen wind٢٣:٤٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٥گرمباد فونگزارش
0 | 0
cyclone٢٣:٤٧ - ١٣٩٩/٠٢/١٥چرخندگزارش
7 | 0
on the bright side٢٣:٤١ - ١٣٩٩/٠٢/١٥خوشبختانه جای خوشبینی اینکه نقطه قوت اینکهگزارش
21 | 0
buy on credit٢٣:٣٨ - ١٣٩٩/٠٢/١٥نسیه خریدنگزارش
0 | 0
cheer up٢٣:٣١ - ١٣٩٩/٠٢/١٥یه چیزی تو مایه های" ایول" خودمونگزارش
2 | 1
hacked off٢٣:٥٩ - ١٣٩٩/٠٢/١٢کُفری عصبیگزارش
0 | 0
lots of lucks١٦:١٦ - ١٣٩٩/٠٢/٠٩با آرزوی موفقیتگزارش
0 | 0
fuck yeah١٣:١٢ - ١٣٩٩/٠١/٣٠آره پس چیگزارش
12 | 0
damn it to hell١٢:٥٧ - ١٣٩٩/٠١/٣٠به دَرَکگزارش
7 | 1
subtropical high١٤:٤٠ - ١٣٩٩/٠١/٢٥پرفشار جنب حاره ای ( در هواشناسی )گزارش
0 | 0
thickness chart١٨:٤٣ - ١٣٩٩/٠١/٢٤نقشه های ضخامت ( در هواشناسی )گزارش
0 | 0
warm advection١٨:٤٢ - ١٣٩٩/٠١/٢٤فرارفت گرم ( در هواشناسی )گزارش
0 | 0
cold advection١٨:٤١ - ١٣٩٩/٠١/٢٤فرارفت سرد ( در هواشناسی )گزارش
0 | 0
molecular diffusion٢٠:٥٧ - ١٣٩٩/٠١/٢٢پخشیدگی مولکولیگزارش
0 | 0
radiation fog٢٠:٥٥ - ١٣٩٩/٠١/٢٢مه تابشیگزارش
2 | 0
rossby wave٢٠:٥٤ - ١٣٩٩/٠١/٢٢امواج راسبی ( در هواشناسی )گزارش
0 | 0
hydroscopic nuclei١٦:٢١ - ١٣٩٩/٠١/٢٢هسته های آبدوستگزارش
0 | 0
applied climate classification٢٣:٤٢ - ١٣٩٩/٠١/٢١روش کاربردی در تقسیم بندی اقلیمیگزارش
0 | 0
anvil clouds aphelion٢٣:٤٠ - ١٣٩٩/٠١/٢١ابرهای سندانی زمان وقوع بیشترین فاصله زمین و خورشیدگزارش
0 | 0
anticyclone٢٣:٣٩ - ١٣٩٩/٠١/٢١واچرخندگزارش
0 | 0
anomaly٢٣:٣٨ - ١٣٩٩/٠١/٢١انحراف از میانگین دراز مدتگزارش
5 | 0
altostratus clouds٢٣:٣٧ - ١٣٩٩/٠١/٢١ابرهای آلتو استراتوسگزارش
0 | 0
altocumulus clouds٢٣:٣٦ - ١٣٩٩/٠١/٢١ابرهای آلتوکومولوسگزارش
0 | 0
alta fescue٢٣:٣٥ - ١٣٩٩/٠١/٢١گیاهان از مرجع فسکیو مرجع در اندازه گیری تبخیر - تعرقگزارش
0 | 0
aloft winds٢٣:٣٤ - ١٣٩٩/٠١/٢١بادهای لایه های بالایی جوگزارش
2 | 0
alfalfa٢٣:٣٣ - ١٣٩٩/٠١/٢١یکی از گیاهان شاخص در اندازه گیری تبخیر - تعرقگزارش
2 | 0
aleutian low٢٣:٣٢ - ١٣٩٩/٠١/٢١کم فشار آلوشین در اقیانوس آرامگزارش
0 | 0
albedo٢٣:٣١ - ١٣٩٩/٠١/٢١سپیدایی - ضریب بازتابگزارش
7 | 0
air mass modification٢٣:٢٩ - ١٣٩٩/٠١/٢١تعدیل توده های هوا در اثر حرکت و گذشت زمانگزارش
0 | 0
advection fog١٨:٤٥ - ١٣٩٩/٠١/٢١مِه فرارفتیگزارش
2 | 0
aggregation١٨:٤٩ - ١٣٩٩/٠١/٢١انبوهش دانه ها یخی ( در تشکیل برف )گزارش
0 | 0
aero dynamic methods for the estimation of evapotrans١٨:٤٧ - ١٣٩٩/٠١/٢١روشهای مرسوم به آئرودینامیکگزارش
0 | 0
advection١٨:٤٥ - ١٣٩٩/٠١/٢١فرارفت - حرکت افقی هواگزارش
9 | 1
adiabatic process١٨:٤٤ - ١٣٩٩/٠١/٢١فرآیند بی در رو یا آدیاباتیکگزارش
0 | 0
adiabatic١٨:٤٣ - ١٣٩٩/٠١/٢١بی در رو ( در هواشناسی )گزارش
7 | 0
actual vapor pressure١٨:٤٢ - ١٣٩٩/٠١/٢١فشار واقعی بخار آبگزارش
0 | 0