حمیدرضا

حمیدرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهput your foot down٠٠:٠٠ - ١٤٠١/٠٦/٠١پافشاری کردن اصرار کردنگزارش
0 | 0
i'm one hundred percent positive١٦:٢٥ - ١٤٠١/٠٥/٣١کاملا مطمئنم.گزارش
0 | 0
fine by me١٤:١٧ - ١٤٠١/٠٥/٣١از نظر من اشکالی نداره، موافقمگزارش
5 | 0
take responsibility for١٤:١٦ - ١٤٠١/٠٥/٣١مسئولیت چیزی را قبول کردنگزارش
2 | 0
you bet١٤:١٥ - ١٤٠١/٠٥/٣١بله، البته، حتماگزارش
0 | 0
on purpose١٤:١٤ - ١٤٠١/٠٥/٣١عمدی از قصد عامداگزارش
0 | 0
to begin with١١:٢١ - ١٤٠١/٠٥/٣١از اولش. . .گزارش
0 | 0
i can't afford that٠٠:٠٢ - ١٤٠١/٠٥/٣١پولشو ندارم، توانایی مالیش رو ندارم.گزارش
0 | 0
put it on my tab٠٠:٠٢ - ١٤٠١/٠٥/٣١بزن به حسابم.گزارش
7 | 0
take a picture it lasts longer٠٩:٣١ - ١٤٠١/٠٥/٣٠مگه آدم ندیدی؟؟گزارش
0 | 0
loose lips sink ships٠٠:١١ - ١٤٠١/٠٥/٣٠همه چی رو فاش نکن.گزارش
0 | 0
you clean up good٠٠:١١ - ١٤٠١/٠٥/٣٠جذاب و گیرا شدی. جذاب و دلربا شدی.گزارش
0 | 0
rise to the challenge٠٠:١١ - ١٤٠١/٠٥/٣٠خود را بالا کشیدن و موفق شدن از عهده کاری برآمدنگزارش
2 | 0
admit١٦:٣٣ - ١٤٠١/٠٥/٢٩تایید کردنگزارش
2 | 0
tough crowd١٦:٢٥ - ١٤٠١/٠٥/٢٩اصطلاحیه که از کمدینها وارد زبان شده. یعنی بینندگان / شنوندگان سخت گیر. با استاندارد خیلی بالا. خیلی سخته راضی کردنشون. وقتی یک کمدین یک سری جوک میگ ... گزارش
2 | 0
the fruits of one’s labor١٦:٢٣ - ١٤٠١/٠٥/٢٩نتیجه زحمتها و تلاش.گزارش
5 | 0
opening a can of worms١٦:٢٢ - ١٤٠١/٠٥/٢٩کلاف تو در تو درست کردن. دردسر درست کردن. یک کاری رو شروع کردن که عواقب غیر قابل کنترلی داره.گزارش
0 | 0
domino effect١٦:١٩ - ١٤٠١/٠٥/٢٩اثر بهمنی یه چیز کوچک باعث یه تغییر بزرگتر میشه، و اون باعث تغییر بزرگتر.گزارش
2 | 0
the nerve٠٠:٠٣ - ١٤٠١/٠٥/٢٩عجب رویی داری! چقدر پررویی تو!گزارش
5 | 0
that doesn't count٠٠:٠٣ - ١٤٠١/٠٥/٢٩اون حساب نیست، اون قبول نیست، کافی نیست. ( اون عملی که انجام دادی ) به درد نمیخوره، جبران نمی کنه.گزارش
0 | 0
rough around the edges٠١:١٠ - ١٤٠١/٠٥/٢٨خوبه اما کامل و بی نقص نیست. گل بی عیب خداست.گزارش
5 | 0
be a hit٠١:٠٩ - ١٤٠١/٠٥/٢٨محبوب و سوگلی شدن زبانزد و مشهور شدن ترکاندن و منفجر کردن ( از نظر موفقیت )گزارش
2 | 0
an accident waiting to happen٠٠:٤٣ - ١٤٠١/٠٥/٢٨دردسر ساز بودنگزارش
0 | 0
i'm off to work٠٠:٤١ - ١٤٠١/٠٥/٢٨دارم میرم سرکار.گزارش
2 | 0
have the hots٠٠:٤٠ - ١٤٠١/٠٥/٢٨به کسی نظر داشتن خاطر خواه کسی بودنگزارش
0 | 0
i had a hunch٠٠:١٠ - ١٤٠١/٠٥/٢٧به دلم افتاده بود.گزارش
0 | 0
knock someone's block off٠٠:٠٩ - ١٤٠١/٠٥/٢٧شَل و پَل کردن.گزارش
0 | 1
don't get mushy٠٠:٠٧ - ١٤٠١/٠٥/٢٧احساساتی نشو.گزارش
0 | 0
you've got me there١٣:٣٢ - ١٤٠١/٠٥/٢٦من نمیدونم ، جوابی ندارمگزارش
0 | 0
he showed up٠٠:١٩ - ١٤٠١/٠٥/٢٦سر و کلش پیدا شد. اومد.گزارش
0 | 0
no offense but٠٠:٠٢ - ١٤٠١/٠٥/٢٦بهت بر نخوره، اما. . . بدت نیاد، اما. . .گزارش
0 | 0
there's nothing to it٠٠:٠٢ - ١٤٠١/٠٥/٢٦کاری نداره که!گزارش
2 | 0
get up٠٠:٠٠ - ١٤٠١/٠٥/٢٦سَرووَضع، لباس.گزارش
2 | 0
be sanguine٠٩:١٤ - ١٤٠١/٠٥/٢٥خوشبین باشگزارش
2 | 0
i'll teach you the tricks of the trade٠٠:٠١ - ١٤٠١/٠٥/٢٥فوت کوزه گری بهت یاد میدم.گزارش
0 | 0
point taken٠٠:٠١ - ١٤٠١/٠٥/٢٥گرفتم چی میگی. منظورتو فهمیدم.گزارش
7 | 0
the jury is still out on something٠٠:٠٣ - ١٤٠١/٠٥/٢٤هنوز معلوم نیست. اختلاف نظر وجود داره ( مثلا بین دانشمندها ) ، نهایی نشده. از اصطلاحات حقوقیه که به زبان عامیانه راه پیدا کرده. یعنی هیات منصفه هنوز ... گزارش
0 | 0
charm the pants off someone٠٠:٠٢ - ١٤٠١/٠٥/٢٤مخ زدنگزارش
0 | 0
my alarm didn't go off٠٠:٠١ - ١٤٠١/٠٥/٢٤ساعتم زنگ نزد.گزارش
0 | 0
suffice to say١٦:٤٧ - ١٤٠١/٠٥/٢٣فقط در همین حد بگم که. . . در همین حد بسنده کنم که. . .گزارش
2 | 0
take one for the team٠٩:٢١ - ١٤٠١/٠٥/٢٣فداکاری کردن. برای نفع تیم، به خود سختی دادن / متحمل ضربه شدن.گزارش
2 | 0
worst comes to worst٠٠:٠٢ - ١٤٠١/٠٥/٢٣یعنی اگه شرایط بدتر و پیچیده تر از اینی که هست بشه. . .گزارش
2 | 0
are you in a blood feud٠٠:٠١ - ١٤٠١/٠٥/٢٣پدر کشتگی دارین؟؟گزارش
0 | 0
sweep something under the rug٠٠:٠٠ - ١٤٠١/٠٥/٢٣مثل کبک سر رو زیر برف کردن، صورت مساله رو پاک کردن، به روی خود نیاوردن، ماستمالی کردن.گزارش
0 | 0
swallow one's pride١١:١٨ - ١٤٠١/٠٥/٢٢غرور خود را زیر پا گذاشتن.گزارش
2 | 0
bite the bullet١١:١٨ - ١٤٠١/٠٥/٢٢تحمل کردن، کنار اومدن.گزارش
0 | 0
that's absurd٠٠:٠٣ - ١٤٠١/٠٥/٢٢مزخرفه.گزارش
0 | 0
why don't we all chip in٠٠:٠٣ - ١٤٠١/٠٥/٢٢بیاین پول روی هم بذاریم.گزارش
0 | 0
don't stand on ceremony٠٠:٠١ - ١٤٠١/٠٥/٢٢تعارف نکن.گزارش
7 | 0
do the trick٠٠:٠٠ - ١٤٠١/٠٥/٢٢جواب میده. مؤثره.گزارش
5 | 0