برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا

حمیدرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

351 به کسی علاقه داشتن ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

352 از جلوی چشمان کسی دور شدن
کسی را راحت گذاشتن
کسی را تنها گذاشتن
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

353 شوخی نکن
دروغ نگو
برو بابا
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

354 لذت بردن ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

355 مات و مبهوت
گیج بودن
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

356 سوگلی معلم
دانش آموز مورد علاقه معلم
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

357 حالم را بهم میزند! ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

358 پاچه خواری کسی را کردن ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

359 همون دختره
همون زنه
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

360 همون پسره
همون مَرده
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

361 آزار دادن
عصبانی کردن
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

362 به شدت عصبانی شدن
جوش آوردن
از کوره در رفتن
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

363 شوخی نکن!
عمرا
دروغ میگی!
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

364 گور باباش
بیخیالش
کون لقش
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

365 گور پدرش
کون لقش
چیز توش
١٣٩٩/٠١/٠٥
|