برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا

حمیدرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

301 وعده غذایی مفصل
سور
شکم چرانی
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

302 از چراغ قرمز رد شدن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

303 عجله کردن هم معنی میدهد.
we only have five minutes to get there.let's haul
فقط پنج دقیقه وقت داریم تا به آنجا برسیم،بیا عجله کنیم.
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

304 کسی را به زندان انداختن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

305 ناگهان توقف کردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

306 لاستیک (چهار حلقه) ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

307 فورا
سریع
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

308 طلسم
نحسی
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

309 مقدار زیاد (کلی) ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

310 عشق سرعت بودن
به رانندگی پرسرعت علاقه داشتن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

311 پنچر شدن لاستیک
پنچر کردن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

312 خیلی (برای شدت بخشیدن به چیزی استفاده میشود) ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

313 به باد انتقاد گرفتن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

314 لذت بردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

315 کسی را به زور به جایی آوردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

316 تا جان داشتن خرید کردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

317 به خرید رفتن
به مغازه رفتن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

318 با مست کردن مشکلات خود را فراموش کردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

319 چیز خیلی خنده دار ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

320 حالا داری منطقی حرف میزنی
حالا داری درست میگی
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

321 برای کسی ساخته شدن
کاملا مناسب کسی بودن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

322 هرگز (کاری به خصوص را)انجام ندادن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

323 در برخی موارد معنی �باورم نمیشود� یا �ای وای� هم میدهد.
oh,brother! how could she wear that?
باورم نمیشه!چطور میتونه اون لباس رو بپوشه؟
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

324 گران ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

325 به طور خارق العاده زیبا ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

326 عجب
نه بابا
بی خیال
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

327 به چیزی نگاه انداختن
چیزی را تماشا کردن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

328 ساکت بودن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

329 از کسی پول قرض گرفتن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

330 ست لباس ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

331 پول دار
مایه دار
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

332 جایی را ترک کردن
رفتن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

333 آدم غیرقابل اعتماد ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

334 انگشت وسط خود را به کسی نشان دادن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

335 از کوره در رفتن
عصبانی شدن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

336 اوقات خوش ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

337 به باد انتقاد گرفتن (فیلم و...) ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

338 موافقم! ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

339 هرگز
هیچوقت
عمرا
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

340 دیالوگ های خود را اشتباه گفتن
در سینما و تئاتر
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

341 کسی را سرزنش کردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

342 دروغ های شاخ دار گفتن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

343 جذاب ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

344 پرخوری کردن ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

345 مستقیم به جایی رفتن
سریعا به جایی رفتن
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

346 منظورم این است که... ١٣٩٩/٠١/٠٦
|

347 بدن خود را به نمایش گذاشتن
لباس لختی پوشیدن
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

348 عصبانی بودن
خشمگین بودن
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

349 به خاطر نیاوردن
به طور ناگهانی فراموش کردن
١٣٩٩/٠١/٠٦
|

350 عالی امتحان دادن ١٣٩٩/٠١/٠٦
|