برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا

حمیدرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

301 پیانو ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

302 در شرف یافتن (چیزی) بودن به یافتن (چیزی) نزدیک شدن ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

303 نوعی حرکت در موج‌سواری ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

304 نوعی صفحه موسیقی ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

305 کسی را کشتن
کسی را به قتل رساندن
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

306 مخمصه ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

307 (چیز) بی‌نقص (آدم) تراز اول ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

308 از کسی بازجویی کردن ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

309 هرگز
عمرا
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

310 آدم حقیر
آدم هیچی‌ندار
آدم بی‌ارزش
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

311 رفتن
جایی را ترک کردن
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

312 سفارش (چیزی را) لغو کردن حذف کردن، قید چیزی را زدن، بی‌خیال چیزی شدن ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

313 بزن قدش!
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

314 از همان ابتدا ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

315 آدم
فرد
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

316 رستوران بی کیفیت ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

317 شک پنهانی (فزاینده) ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

318 فرو دادن غذا به کمک نوشیدنی ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

319 از ابتدا ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

320 انعام ندادن
کم انعام دادن
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

321 رستوران همبرگر
برگری
برگر فروشی
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

322 گران و مجلل ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

323 گامبو
بشکه،خیلی چاق
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

324 اطلاع دادن
خبر دادن
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

325 به حساب کسی بودن
کسی را اذیت کردن
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

326 تا آخر خوردن
تا آخر نوشیدن
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

327 غذای بی کیفیت ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

328 نظرت چیه... ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

329 آدم چاق
آدم پرخور
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

330 عصبانی شدن
ناراحت شدن
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

331 دماغ بزرگ ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

332 امکان نداره! ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

333 تمام کردن (اجناس، پول...) ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

334 اذیت کردن
دست انداختن
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

335 روزنامه مزخرف ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

336 مچ کسی را گرفتن
سر بزنگاه کسی را دستگیر کردن
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

337 زیر تیغ جراحی رفتن
عمل کردن
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

338 مچ گرفتن ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

339 از چرند گفتن دست کشیدن ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

340 ببین کی از راه رسید!
ببین کی آمد!
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

341 پُرخوری کردن ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

342 تمام کردن
به تازگی جایی را ترک کردن
١٣٩٩/٠١/٠٨
|

343 به شدت بالا آوردن
به شدت استفراغ کردن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

344 تمام داستان
کل ماجرا
تمام اطلاعات
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

345 کاملا هشیار [مخالف مست] ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

346 توانایی کاری را داشتن
موفق شدن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

347 مشغول کاری بودن
مشغول کاری مشکوک بودن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

348 نشئه
گیج و منگ
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

349 باهات موافقم ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

350 آدم مضطرب ١٣٩٩/٠١/٠٧
|