برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا

حمیدرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

251 آدم مضطرب ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

252 به غذای درون یخچال حمله کردن
تمام غذاهای درون یخچال را خوردن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

253 با ملاحظه رفتار کردن
مدبرانه رفتار کردن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

254 با لگد بیرون کردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

255 بلند آروغ زدن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

256 تلفن هم معنی میدهد.
تلفن را برداشتن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

257 به راحتی کاری را انجام دادن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

258 زدی تو خال ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

259 آدم سیری ناپذیر ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

260 مدام تمام غذای کسی را خوردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

261 تا دم صبح بیدار ماندن
تا آخر شب بیدار ماندن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

262 در چه حالی؟ ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

263 به آب و آتش زدن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

264 دست به سیاه و سفید نزدن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

265 حمام رفتن (در باشگاه) ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

266 هرگز
هیچوقت
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

267 چرت و پرت نگو! ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

268 چاقالو ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

269 به شدت عرق کردن �مثل خوک عرق کردن� ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

270 بدتر شدن
فاسد شدن
خراب شدن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

271 برای کاری ساخته شدن
به صورت ذاتی توانایی کاری را داشتن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

272 اوقات خوش ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

273 خود را غرق کاری کردن
توجه خود را کاملا متوجه چیزی کردن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

274 هیکلی ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

275 حاضر و آماده ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

276 چی اذیتت میکنه؟
چته؟
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

277 آماده و مشتاق عمل بودن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

278 با سرعت رفتن (اتومبیل)
سریع رفتن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

279 وای!
یا مسیح
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

280 خوب پیچیدن (در مورد ماشین)
this baby corners like it's on rails
این اتومبیل خوب میپیچد.
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

281 بهتر بودن از ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

282 ساده لوح
زودباور
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

283 تا ته گاز دادن
تا آخر پدال گاز را فشار دادن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

284 اتومبیل
ماشین
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

285 ناگهانی ترمز کردن
پا روی ترمز گذاشتن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

286 زیادی پول گرفتن از مشتری
چاپیدن
گوش بریدن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

287 وعده غذایی مفصل
سور
شکم چرانی
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

288 از چراغ قرمز رد شدن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

289 عجله کردن هم معنی میدهد.
we only have five minutes to get there.let's haul
فقط پنج دقیقه وقت داریم تا به آنجا برسیم،بیا عجله کنیم.
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

290 کسی را به زندان انداختن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

291 ناگهان توقف کردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

292 لاستیک (چهار حلقه) ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

293 فورا
سریع
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

294 طلسم
نحسی
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

295 مقدار زیاد (کلی) ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

296 عشق سرعت بودن
به رانندگی پرسرعت علاقه داشتن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

297 پنچر شدن لاستیک
پنچر کردن
١٣٩٩/٠١/٠٧
|

298 خیلی (برای شدت بخشیدن به چیزی استفاده میشود) ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

299 به باد انتقاد گرفتن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|

300 لذت بردن ١٣٩٩/٠١/٠٧
|