برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا

حمیدرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

151 نقشه های ضخامت (در هواشناسی) ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

152 فرارفت گرم (در هواشناسی) ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

153 فرارفت سرد (در هواشناسی) ١٣٩٩/٠١/٢٤
|

154 پخشیدگی مولکولی ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

155 مه تابشی ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

156 امواج راسبی ( در هواشناسی) ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

157 هسته های آبدوست ١٣٩٩/٠١/٢٢
|

158 روش کاربردی در تقسیم بندی اقلیمی ١٣٩٩/٠١/٢١
|

159 ابرهای سندانی زمان وقوع بیشترین فاصله زمین و خورشید ١٣٩٩/٠١/٢١
|

160 واچرخند ١٣٩٩/٠١/٢١
|

161 انحراف از میانگین دراز مدت ١٣٩٩/٠١/٢١
|

162 ابرهای آلتو استراتوس ١٣٩٩/٠١/٢١
|

163 ابرهای آلتوکومولوس ١٣٩٩/٠١/٢١
|

164 گیاهان از مرجع فسکیو
مرجع در اندازه گیری تبخیر-تعرق
١٣٩٩/٠١/٢١
|

165 بادهای لایه های بالایی جو ١٣٩٩/٠١/٢١
|

166 یکی از گیاهان شاخص در اندازه گیری تبخیر-تعرق ١٣٩٩/٠١/٢١
|

167 کم فشار آلوشین در اقیانوس آرام ١٣٩٩/٠١/٢١
|

168 سپیدایی-ضریب بازتاب ١٣٩٩/٠١/٢١
|

169 تعدیل توده های هوا در اثر حرکت و گذشت زمان ١٣٩٩/٠١/٢١
|

170 انبوهش دانه ها یخی (در تشکیل برف) ١٣٩٩/٠١/٢١
|

171 روشهای مرسوم به آئرودینامیک ١٣٩٩/٠١/٢١
|

172 فرارفت-حرکت افقی هوا ١٣٩٩/٠١/٢١
|

173 مِه فرارفتی ١٣٩٩/٠١/٢١
|

174 فرآیند بی در رو یا آدیاباتیک ١٣٩٩/٠١/٢١
|

175 بی در رو (در هواشناسی) ١٣٩٩/٠١/٢١
|

176 فشار واقعی بخار آب ١٣٩٩/٠١/٢١
|

177 چسبیدگی دانه ها (در تشکیل برف) ١٣٩٩/٠١/٢١
|

178 توانایی جذب ١٣٩٩/٠١/٢١
|

179 حرف مفته
چرنده
مزخرفه
کسشعره
وقتی میخوایم نشون بدیم حرفی که الان زده شده یاوه و مُهمله
You think your job is tough work? my ass! My j ...
١٣٩٩/٠١/١٨
|

180 به سرعت برق و باد
مثل چشم بهم زدن
١٣٩٩/٠١/١٣
|

181 خر کیف بودن
شاد و شنگول بودن
١٣٩٩/٠١/١٣
|

182 مستحق حقوق دریافتی بودن ١٣٩٩/٠١/١٣
|

183 خدا لعنتش کنه
لعنتی
١٣٩٩/٠١/١٣
|

184 خوش خیالی ١٣٩٩/٠١/١٣
|

185 چه چیز در انتظار من است
چه چیز ممکن است برای من رخ دهد
١٣٩٩/٠١/١٣
|

186 دل و جرات داشتن ١٣٩٩/٠١/١٣
|

187 مغرور مثل طاووس
از دماغ فیل افتاده
١٣٩٩/٠١/١٣
|

188 مثل لبو سرخ ١٣٩٩/٠١/١٣
|

189 خیلی خل و چل
احمق
١٣٩٩/٠١/١٣
|

190 مثل کارد و پنیر ١٣٩٩/٠١/١٣
|

191 پاک و معصوم مثل فرشته ١٣٩٩/٠١/١٣
|

192 کاملا به درد نخور
کاملا بی استفاده
١٣٩٩/٠١/١٣
|

193 نجیب و سربه راه ١٣٩٩/٠١/١٣
|

194 خیلی سر شلوغ بودن
عین زنبور پرمشغله بودن
١٣٩٩/٠١/١٣
|

195 مثل برج زهرمار ١٣٩٩/٠١/١٣
|

196 مثل روز روشن
ساده و بی آلایش
١٣٩٩/٠١/١٣
|

197 چاق مثل خرس
چاق مثل خوک
١٣٩٩/٠١/١٣
|

198 کله شق
عین قاطر چموش
١٣٩٩/٠١/١٣
|

199 سُر و مُر گنده ١٣٩٩/٠١/١٣
|

200 سوزان ١٣٩٩/٠١/١٣
|