برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا

حمیدرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

151 ابرهای آلتو استراتوس ١٣٩٩/٠١/٢١
|

152 ابرهای آلتوکومولوس ١٣٩٩/٠١/٢١
|

153 گیاهان از مرجع فسکیو
مرجع در اندازه گیری تبخیر-تعرق
١٣٩٩/٠١/٢١
|

154 بادهای لایه های بالایی جو ١٣٩٩/٠١/٢١
|

155 یکی از گیاهان شاخص در اندازه گیری تبخیر-تعرق ١٣٩٩/٠١/٢١
|

156 کم فشار آلوشین در اقیانوس آرام ١٣٩٩/٠١/٢١
|

157 سپیدایی-ضریب بازتاب ١٣٩٩/٠١/٢١
|

158 تعدیل توده های هوا در اثر حرکت و گذشت زمان ١٣٩٩/٠١/٢١
|

159 انبوهش دانه ها یخی (در تشکیل برف) ١٣٩٩/٠١/٢١
|

160 روشهای مرسوم به آئرودینامیک ١٣٩٩/٠١/٢١
|

161 فرارفت-حرکت افقی هوا ١٣٩٩/٠١/٢١
|

162 مِه فرارفتی ١٣٩٩/٠١/٢١
|

163 فرآیند بی در رو یا آدیاباتیک ١٣٩٩/٠١/٢١
|

164 بی در رو (در هواشناسی) ١٣٩٩/٠١/٢١
|

165 فشار واقعی بخار آب ١٣٩٩/٠١/٢١
|

166 چسبیدگی دانه ها (در تشکیل برف) ١٣٩٩/٠١/٢١
|

167 توانایی جذب ١٣٩٩/٠١/٢١
|

168 حرف مفته
چرنده
مزخرفه
کسشعره
وقتی میخوایم نشون بدیم حرفی که الان زده شده یاوه و مُهمله
You think your job is tough work? my ass! My j ...
١٣٩٩/٠١/١٨
|

169 به سرعت برق و باد
مثل چشم بهم زدن
١٣٩٩/٠١/١٣
|

170 خر کیف بودن
شاد و شنگول بودن
١٣٩٩/٠١/١٣
|

171 مستحق حقوق دریافتی بودن ١٣٩٩/٠١/١٣
|

172 خدا لعنتش کنه
لعنتی
١٣٩٩/٠١/١٣
|

173 خوش خیالی ١٣٩٩/٠١/١٣
|

174 چه چیز در انتظار من است
چه چیز ممکن است برای من رخ دهد
١٣٩٩/٠١/١٣
|

175 دل و جرات داشتن ١٣٩٩/٠١/١٣
|

176 مغرور مثل طاووس
از دماغ فیل افتاده
١٣٩٩/٠١/١٣
|

177 مثل لبو سرخ ١٣٩٩/٠١/١٣
|

178 خیلی خل و چل
احمق
١٣٩٩/٠١/١٣
|

179 مثل کارد و پنیر ١٣٩٩/٠١/١٣
|

180 پاک و معصوم مثل فرشته ١٣٩٩/٠١/١٣
|

181 کاملا به درد نخور
کاملا بی استفاده
١٣٩٩/٠١/١٣
|

182 نجیب و سربه راه ١٣٩٩/٠١/١٣
|

183 خیلی سر شلوغ بودن
عین زنبور پرمشغله بودن
١٣٩٩/٠١/١٣
|

184 مثل برج زهرمار ١٣٩٩/٠١/١٣
|

185 مثل روز روشن
ساده و بی آلایش
١٣٩٩/٠١/١٣
|

186 چاق مثل خرس
چاق مثل خوک
١٣٩٩/٠١/١٣
|

187 کله شق
عین قاطر چموش
١٣٩٩/٠١/١٣
|

188 سُر و مُر گنده ١٣٩٩/٠١/١٣
|

189 سوزان ١٣٩٩/٠١/١٣
|

190 خیلی راحت
راحت مثل خانه خاله
١٣٩٩/٠١/١٣
|

191 خل و چل
مشنگ
١٣٩٩/٠١/١٣
|

192 سوت و کور ١٣٩٩/٠١/١٣
|

193 به سیاهی شب
مثل شب سیاه
١٣٩٩/٠١/١٣
|

194 مثل آب خوردن ١٣٩٩/٠١/١٣
|

195 مهربون و نجیب ١٣٩٩/٠١/١٣
|

196 عاقل
خردمند
١٣٩٩/٠١/١٣
|

197 شاد و شنگول
خوشحال و راضی
١٣٩٩/٠١/١٣
|

198 زلال مثل اشک چشم
زلال مثل شیشه
١٣٩٩/٠١/١٣
|

199 چرت زدن ١٣٩٩/٠١/٠٨
|

200 آدم ریاکار
دورو
پرهیزکار خودنما
١٣٩٩/٠١/٠٨
|