برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

حمیدرضا

حمیدرضا

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

51 من آماده ام. ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

52 بین خودمون باشه. ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

53 نخاله ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

54 دیلاق ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

55 کسخل ١٣٩٩/٠٥/١٢
|

56 یه امتحانی بکن. ١٣٩٩/٠٥/١١
|

57 تُرمز کن. ١٣٩٩/٠٥/١٠
|

58 از ماشین سبقت بگیر ١٣٩٩/٠٥/١٠
|

59 بزن دنده عقب ١٣٩٩/٠٥/١٠
|

60 اون ماشین پیچید جلوم. ١٣٩٩/٠٥/١٠
|

61 ماشینم جوش آورده. ١٣٩٩/٠٥/١٠
|

62 یه کاریش میکنم. ١٣٩٩/٠٥/١٠
|

63 سرکوفت نزن ١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

64 با دقت انجامش بده ١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

65 bear it in mind
یادت باشه
١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

66 بد رفتاری کردن ١٣٩٩/٠٥/٠٩
|

67 گیج کننده
خارج از فهم
١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

68 اعصابم خورده ١٣٩٩/٠٥/٠٧
|

69 حالا راضی شدی؟ ١٣٩٩/٠٤/٣١
|

70 خدا شاهده ١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

71 بهترین راه انجام کاری ١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

72 بی‌مقدمه دور کسی رو خط کشیدن
قطع رابطه کردن
خود را از کسی قایم کردن
١٣٩٩/٠٤/٢٨
|

73 بحث رو عوض نکن. ١٣٩٩/٠٤/٢٦
|

74 بریم
١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

75 چی بشه که... ١٣٩٩/٠٤/٢٤
|

76 آدم احمق
بچه بی شعور
١٣٩٩/٠٤/٢٣
|

77 برای اولین و آخرین بار ١٣٩٩/٠٤/٢٢
|

78 به پر و پای من نپیچ ١٣٩٩/٠٤/٢١
|

79 چیز قدیمی که هنوزم کار میکنه یا هنوزم دوست داشتنیه ١٣٩٩/٠٤/٢٠
|

80 وسط حرفم نپر ١٣٩٩/٠٤/١٩
|

81 اینقدر خودت رو دست بالا نگیر. ١٣٩٩/٠٤/١٧
|

82 نازپرورده
ژن خوب!
١٣٩٩/٠٤/١٦
|

83 رشوه دادن
دَم کسی را دیدن
١٣٩٩/٠٤/١٥
|

84 شما کجا، اینجا کجا ١٣٩٩/٠٤/١٥
|

85 در اشتباه بودن
در مسیر غلط
١٣٩٩/٠٤/١٢
|

86 تا آخر به حرفام گوش بده. ١٣٩٩/٠٤/١١
|

87 از رفتار تون تعجب میکنم! ١٣٩٩/٠٤/١٠
|

88 گوشت قربونی
دیوار کوتاه
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

89 تاب آوردن چیزی
پذیرش احساسات منفی
١٣٩٩/٠٤/٠٩
|

90 مورد بعدی
در ادامه
١٣٩٩/٠٤/٠٦
|

91 دخالت نکن ١٣٩٩/٠٤/٠٥
|

92 بزودی میفهمی ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

93 خیلی خسته از چیزی بودن ١٣٩٩/٠٤/٠٤
|

94 کاریه که شده. ١٣٩٩/٠٤/٠٣
|

95 هر کاری دلت میخواد بکن ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

96 تو راهم ، دارم میام ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

97 حرفم رو قبول کن ١٣٩٩/٠٣/٣٠
|

98 دیدی بهت گفتم ١٣٩٩/٠٣/٢٨
|

99 بیدار شو و سریع از تخت بیرون بیا⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀ ⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀
برخیز و بدرخش
١٣٩٩/٠٣/٢٧
|

100 احمق
کله کیری
١٣٩٩/٠٣/٢٧
|