حمید سرفرازیان

حمید سرفرازیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهشنیدن١٢:٠٥ - ١٣٩٨/٠٤/٣١در گویش کردی گروسی اژنفتنگزارش
28 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهamiability١٠:٤٣ - ١٣٩٨/٠٨/٢٥
• I hate all that false amiability that goes on at parties.
من از مهربانی قلابی که در مهمانی ها شکل میگیرد متنفرم.
2 | 1
indeed١٢:٤٦ - ١٣٩٨/٠٨/١٤
• This was indeed the most memorable day of my life.
امروز ، حقیقتا به یاد ماندنی ترین روز زندگی من بود.
14 | 1
proof١٦:٤٣ - ١٣٩٨/٠٥/١٥
• There is no proof that the knife belonged to her.
هیچ دلیلی دال بر این که چاقو متعلق به اوست در دست نیست.
7 | 0
dwindling٢٠:٥٤ - ١٣٩٨/٠٥/١٤
• Supplies of coal are dwindling fast.
ذخایر زغال سنگ به سرعت در حال کاهش است.
5 | 0
crossroads٢٣:٠٨ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦
• The car conked out at the crossroads.
اتوموبیل سر چهار راه از کار افتاد.
0 | 0
crossroads٢٣:٠٦ - ١٣٩٨/٠٥/٠٦
• The two vans collided at the crossroads.
دو دستگاه ون سر چهار راه به هم برخورد کردند.
2 | 0
mislead١٢:٢٥ - ١٣٩٨/٠٥/٠٣
• They are seeking to mislead us.
آن ها به دنبال فریب دادن ما هستند.
9 | 0