محمد حمید نیک روان

 محمد حمید نیک روان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهعمود٢٠:٠٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٦بُرش راستگزارش
39 | 1
زاویه قائمه٢٠:٠٥ - ١٣٩٧/١٢/٠٦کُنج راستگزارش
39 | 1
زاویه نیم صفحه٢٠:٠٤ - ١٣٩٧/١٢/٠٦کنج تخت ، کنج نیم پهن، کنج نیم پهنهگزارش
41 | 1
امتداد١٩:٥٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٦کرانگزارش
57 | 3
قطع کردن٢٠:٠٣ - ١٣٩٧/١٢/٠٦بُرش دادن ، برخورد کردن ( در مورد خطوط )گزارش
37 | 1
قطع کردن خطوط٢٠:٠٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٦برخورد کردنگزارش
37 | 1
خط مورب٢٠:٠١ - ١٣٩٧/١٢/٠٦راستای بُرنده ، راستای بُرشگزارش
51 | 1
مورب٢٠:٠٠ - ١٣٩٧/١٢/٠٦بُرندهگزارش
48 | 1
خط منحنی١٩:٥٩ - ١٣٩٧/١٢/٠٦رودانه ، رودوار ، راستای کمانی ، راستای کمانهگزارش
41 | 1
خطوط موازی١٩:٥٥ - ١٣٩٧/١٢/٠٦همراستا هاگزارش
37 | 0
خط١٩:٥١ - ١٣٩٧/١٢/٠٦راستا ، کرانگزارش
62 | 1
توازی١٩:٥٤ - ١٣٩٧/١٢/٠٦همراستا ، همکرانگزارش
44 | 0
خط موازی١٩:٥٣ - ١٣٩٧/١٢/٠٦همراستا ، همکرانگزارش
48 | 0
نیم صفحه١٩:٤٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٦نیم پهنه ، نیم لایهگزارش
37 | 1
خط راست١٩:٥٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٦راستا ، کرانگزارش
57 | 1
خط١٩:٥١ - ١٣٩٧/١٢/٠٦راستاگزارش
60 | 1
اعداد١٩:٤٩ - ١٣٩٧/١٢/٠٦شمارگانگزارش
53 | 1
صفحه١٩:٤٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٦پهنه ، لایهگزارش
46 | 1
ضلع١٩:٤٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٦لبه، کنار ، کنارهگزارش
64 | 1
حجم١٩:٤٤ - ١٣٩٧/١٢/٠٦پُرانه ، پُرینهگزارش
60 | 1