محمد حمید نیک روان

 محمد حمید نیک روان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهمرکز دایره٢٣:٠٧ - ١٣٩٧/١٢/٠٧کانون گردیگزارش
37 | 0
تصویربردار٢٣:٠٥ - ١٣٩٧/١٢/٠٧سایه بردار ( روی محور )گزارش
34 | 0
بیضی٢٢:٤٥ - ١٣٩٧/١٢/٠٧خاگی، خاگین ( خاگ= بیضه، تخم مرغ ) ( خاگی: شبیه به خاگ، شبیه به تخم مرغ )گزارش
62 | 0
سطح مقطع٢٢:٤٣ - ١٣٩٧/١٢/٠٧کف بُرش ، لایه بُرشگزارش
48 | 0
مقطع٢٢:٤١ - ١٣٩٧/١٢/٠٧در ریاضی: کف ( سطح مقطع شکلبا زمین= کف شکل روی زمین ) مُقطع = برشگزارش
51 | 1
مخرج٢٢:٣٩ - ١٣٩٧/١٢/٠٧در ریاضی: مخرج کسر = فروبخشگزارش
46 | 1
مخرج کسر٢٢:٣٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٧فروبخشگزارش
39 | 1
صورت کسر٢٢:٣٧ - ١٣٩٧/١٢/٠٧فرابخشگزارش
39 | 1
صورت٢٢:٣٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٧( در ریاضی: صورت کسر = فرابخش )گزارش
69 | 1
مرکب٢٢:٠٧ - ١٣٩٧/١٢/٠٧در ریاضی ، پیرو ( چون توسط اعداد اول یا اعداد پایه درست شده اند )گزارش
53 | 2
عدد مرکب٢٢:٠٥ - ١٣٩٧/١٢/٠٧در ریاضی : عدد پیرو، شماره پیرو اعدادی که توسط اعداد اول ساخته شده اند و در واقع مضارب اعداد اول هستند. مثال همه ی اعداد زوج مرکب ( پیرو ) هستند که ت ... گزارش
41 | 0
عدد اول٢٢:٠١ - ١٣٩٧/١٢/٠٧عدد پایه ، شماره پایه، ( اعداد اول= شمارگان پایه ) این اعداد پایه ای برای ساختن سایر اعداد بوده و در واقع سایر اعداد را با ضرب کردن در اعداد طبیعی ب ... گزارش
44 | 1
متوازی الاضلاع٢١:٠٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٦دو راستان ( دارای دو راسته ) ، دوراسگان. ( چهار ضلعی است که دو ضلع مقابل دو به دو با هم موازیند یعنی دارای دو راستای موازی می باشد.گزارش
67 | 1
ذوزنقه متساوی الساقین٢١:٠٣ - ١٣٩٧/١٢/٠٦تکراستان آینه ای ، تکراسگان همکنار ، تکراستان همکنار ، تکراستان هماینه ( هم آینه ) ، تکراسگان هماینهگزارش
39 | 1
ذوزنقه قائم الزاویه٢١:٠٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٦تکراستان راست ، تکراسگان راستگزارش
41 | 1
ذوزنقه٢١:٠١ - ١٣٩٧/١٢/٠٦تکراستان ( تک راستان ) ، تکراسگان ( ذوزنقه چهار ضلعی است که تنها دو ضلع آن با هم موازیند. تک راستان یعنی تنها دو ضلع موازی یا تک راسته دارد. موازی یع ... گزارش
46 | 1
لوزی٢٠:٥٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٦همکنار ( هم کنار ) ، هم لبهگزارش
53 | 1
مستطیل٢٠:٥٥ - ١٣٩٧/١٢/٠٦چهار گوش ، چهار گوش راست ، چهار سوی راست ، چهار بر راست ، چهار لبه راستگزارش
74 | 1
مربع٢٠:٥٣ - ١٣٩٧/١٢/٠٦همسانه ، چهار گوش همسانگزارش
83 | 3
مثلث مختلف الاضلاع٢٠:٥٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٦سه گوش ناهمکنار ، سه گوش ناهمسان ، سکُنج ناهمکنار ، سکُنج ناهمسانگزارش
51 | 1
مثلث متساوی الساقین٢٠:٥١ - ١٣٩٧/١٢/٠٦کوهانه ، سه گوش کوهانه ، سه گوش کوهوار ، سه گوش بلند ، سه کنج ( سکُنج ) بلند، سکنج کوهانهگزارش
46 | 1
مثلث قائم الزاویه٢٠:٤٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٦سه گوش راست ، سه کُنج راستگزارش
44 | 1
مثلث متساوی الاضلاع٢٠:٤٧ - ١٣٩٧/١٢/٠٦سه گوش همسان ، سه کُنج همسانگزارش
46 | 1
مثلث متساوی الاضلاع٢٠:٤٧ - ١٣٩٧/١٢/٠٦سه گوش همسان ، سه گوش راستگزارش
44 | 1
مثلث٢٠:٤٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٦سه کُنجگزارش
69 | 1
پنج ضلعی٢٠:٤٤ - ١٣٩٧/١٢/٠٦پنج بر ، پنج کنار ، پنج لبهگزارش
46 | 1
چهارضلعی٢٠:٤٣ - ١٣٩٧/١٢/٠٦چهار لبه ، چهار کنارگزارش
41 | 0
حول٢٠:٤٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٦دور ، ( در ریاضی دورِ کانون )گزارش
64 | 2
منصف٢٠:٢٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٦میان ساز ، میان گذرگزارش
44 | 1
مرکز تقارن٢٠:٣٥ - ١٣٩٧/١٢/٠٦کانون چرخش ، کانون گردشگزارش
39 | 1
قرینه مرکزی٢٠:٣٤ - ١٣٩٧/١٢/٠٦همچرخش ، همگردشگزارش
37 | 0
خط تقارن٢٠:٣٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٦نیمسازگزارش
44 | 1
مبحث تقارن٢٠:٣١ - ١٣٩٧/١٢/٠٦پودمان مانندسازیگزارش
34 | 0
تقارن٢٠:٣٠ - ١٣٩٧/١٢/٠٦مانندسازگزارش
62 | 1
قرینه٢٠:٢٩ - ١٣٩٧/١٢/٠٦هماینه ( هم آینه ) ، آینه ایگزارش
87 | 2
عمود منصف٢٠:٢٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٦میان ساز راست، میان گذر راستگزارش
39 | 1
متقابل به راس٢٠:٢٧ - ١٣٩٧/١٢/٠٦کنج های یکراستا، کنج های یکراستا، کنج های نمایی ، کنج های پروانه ایگزارش
46 | 1
جانبی٢٠:٢٢ - ١٣٩٧/١٢/٠٦( در هندسه: پهلو، کنارگزارش
48 | 0
زاویه های مجاور٢٠:٢٠ - ١٣٩٧/١٢/٠٦کُنج های کناریگزارش
122 | 7
مجاور٢٠:١٩ - ١٣٩٧/١٢/٠٦( در ریاضی و هندسه : کناری ، همکِنار ، کنار هم )گزارش
69 | 1
دو زاویه متمم٢٠:١٧ - ١٣٩٧/١٢/٠٦دو کُنج نَودسازگزارش
39 | 0
قاعده شکل٢٠:٠٩ - ١٣٩٧/١٢/٠٦کف شکلگزارش
39 | 0
دو زاویه مکمل٢٠:١٦ - ١٣٩٧/١٢/٠٦دو کُنج کران ساز ، دو کُنج راستا سازگزارش
39 | 0
مکمل٢٠:١٥ - ١٣٩٧/١٢/٠٦کران ساز ، راستا ساز ( در ریاضی و هندسه )گزارش
44 | 1
متمم٢٠:١٤ - ١٣٩٧/١٢/٠٦نودساز ( در ریاضی و هندسه )گزارش
71 | 1
طول٢٠:١١ - ١٣٩٧/١٢/٠٦درازاگزارش
53 | 2
ارتفاع٢٠:١٠ - ١٣٩٧/١٢/٠٦بلندیگزارش
48 | 1
قاعده٢٠:٠٩ - ١٣٩٧/١٢/٠٦کف ( شکل هندسی )گزارش
41 | 2
عمودکردن٢٠:٠٨ - ١٣٩٧/١٢/٠٦بُرش راست می کشیمگزارش
41 | 0
عمودکردن٢٠:٠٧ - ١٣٩٧/١٢/٠٦بُرش راستگزارش
39 | 0