برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

محمد حمید نیک روان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

101 بُرش راست ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

102 کُنج راست ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

103 کنج تخت ، کنج نیم پهن، کنج نیم پهنه ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

104 بُرش دادن ، برخورد کردن( در مورد خطوط) ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

105 برخورد کردن ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

106 راستای بُرنده ، راستای بُرش ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

107 بُرنده ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

108 رودانه ،رودوار ، راستای کمانی ، راستای کمانه ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

109 همراستا ها ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

110 همراستا ، همکران ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

111 همراستا ، همکران ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

112 راستا ، کران ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

113 کران ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

114 راستا ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

115 راستا ،کران ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

116 شمارگان ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

117 پهنه ، لایه ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

118 نیم پهنه ، نیم لایه ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

119 لبه، کنار ، کناره ١٣٩٧/١٢/٠٦
|

120 پُرانه ، پُرینه ١٣٩٧/١٢/٠٦
|