دیکشنری

امتیاز
امتیاز در دیکشنری
٣,٢٦٨
رتبه
رتبه در دیکشنری
١,٠٨١
لایک
لایک
٣٣٥
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٤٨

بپرس

امتیاز
امتیاز در بپرس
٠
رتبه
رتبه در بپرس
٠
لایک
لایک
٠
دیس‌لایک
دیس‌لایک
٠

جدیدترین پیشنهادها

تاریخ
٢ ماه پیش
دیدگاه
٠

✅ طیب خاطر، کمال میل I’m sure he went there with the best of intentions - مطمئنم او با کمال میل به آنجا رفت.

تاریخ
٣ ماه پیش
دیدگاه
٠

💠 عنوانی است که به درویشان می دهند. ✅ همت ای پیر که با چنتۀ خالی نرود "گل مولا" که به کشکول و تبرزین آمد - شهریار

تاریخ
٤ ماه پیش
دیدگاه
٠

غیر مسبوق، بی سابقه ✅ an event that is unprecedented in recent history رخدادی که در تاریخ اخیر بی سابقه است.

تاریخ
٨ ماه پیش
دیدگاه
٢

یک دنده و لج باز

جدیدترین ترجمه‌ها

تاریخ
٦ ماه پیش
متن
He was traumatized by his war experiences.
دیدگاه
٠

تجارب جنگیش او را روانی کرد.

تاریخ
٨ ماه پیش
متن
Despite the criticisms, she remained defiant.
دیدگاه
٠

علی رغم انتقادات، او یک دندگی می کرد.

تاریخ
٨ ماه پیش
متن
I phoned him up on the spur of the moment.
دیدگاه
١

بی درنگ به او تلفن کردم.

تاریخ
٩ ماه پیش
متن
I like a film to be uplifting.
دیدگاه
٠

فیلمی را می پسندم که سرِ حالم بیاورد.

تاریخ
١ سال پیش
متن
Several religious leaders have interceded with the authorities on behalf of the condemned prisoner.
دیدگاه
٠

چندین رهبر دینی پیش مقامات برای زندانی محکوم شده پادرمیانی کردند.

جدیدترین پرسش‌ها

پرسشی موجود نیست.

جدیدترین پاسخ‌ها

پاسخی موجود نیست.