حامد کیان

حامد کیان

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهمناعت١٦:٤٦ - ١٤٠٠/٠٩/٠٢بازدارنده، سد کننده ( با توجه به ریشه ی عربی، واژه مناعت به تنهایی یعنی هرچیز بازدارنده و مانعی که در گذشته حادث شده و استمرار دارد ؛ مناعت طبع ~ = ... گزارش
0 | 0
تجری٠٤:٣٤ - ١٣٩٩/٠٧/١٩انگیزه مضاعف و بی پروا به ارتکاب جرم گزارش
7 | 0
ایذاء١٦:٣٧ - ١٣٩٨/٠٦/١٥وادار کردن شخص به انجام کار از طریق آزردن نوعی شکنجهگزارش
21 | 1
واصل٠٠:٤٠ - ١٣٩٨/٠٦/٠١دریافتگزارش
25 | 1
عدول١٧:٥٢ - ١٣٩٨/٠٥/٢٥سرپیچی تمردگزارش
41 | 1
ملائت١٧:٤٣ - ١٣٩٨/٠٥/٢٥دارای توان مالی برای پرداختگزارش
83 | 1
سفسطه٢٠:٠١ - ١٣٩٨/٠٣/٠٨ترسیم حقیقت با ابزار غیرواقعی تلاش برای معتبر ساختن یک موضوع بی پایه جعل واقعیتگزارش
60 | 1
مغلطه١٩:٤٦ - ١٣٩٨/٠٣/٠٨صحیح دانستن موضوع یا چیزی که ذاتن غلط استگزارش
117 | 1
کلنج 'kolenja٠٧:٠٤ - ١٣٩٨/٠٢/٠٦جلیقه رنگی ، با پولک و آینه لباس زنان لرگزارش
18 | 0
مرژنگ merj'eng٠٦:٥٩ - ١٣٩٨/٠٢/٠٦مژهگزارش
18 | 0
دال پرو daal'paro٠٦:٥٨ - ١٣٩٨/٠٢/٠٦سنگ پراندن یکی از بازیهای بومی لرستان با هفتسنگ شباهتهایی داردگزارش
18 | 0
پش مه 'peshma٠٦:٥٣ - ١٣٩٨/٠٢/٠٦عطسهگزارش
16 | 0
کیسل kisal٠٦:٥١ - ١٣٩٨/٠٢/٠٦لاک پشتگزارش
18 | 0
تژگا taj'ga٠٦:٥٠ - ١٣٩٨/٠٢/٠٦آتشگاه، تنورگزارش
16 | 0
ولگ velg٠٦:٤٧ - ١٣٩٨/٠٢/٠٦بند نافگزارش
16 | 0
وراغن veraghan٠٦:٤١ - ١٣٩٨/٠٢/٠٦قاپیدن به سرعت چیزی را گرفتنگزارش
14 | 0
مریژ٠٦:٣٧ - ١٣٩٨/٠٢/٠٦مورچهگزارش
23 | 0
کیو کیاو٠٦:٣٦ - ١٣٩٨/٠٢/٠٦کبودگزارش
16 | 0
غورنج ghorenja٠٦:٣٥ - ١٣٩٨/٠٢/٠٦نیشگونگزارش
16 | 0
سه نیکsenik٠٦:٢٧ - ١٣٩٨/٠٢/٠٦نام پسرانه لری ( پندار، گفتار، کردار )گزارش
18 | 0
ستین setin٠٦:٢٥ - ١٣٩٨/٠٢/٠٦نام دخترانه لری به معنی ستونگزارش
23 | 1
متشکی عنه١٨:٤٧ - ١٣٩٧/١٢/٠٣متهم شده به انجام جرمگزارش
46 | 0
مجنی له١٨:٤٣ - ١٣٩٧/١٢/٠٣خسارت زننده گزارش
44 | 0
ضریب خطا٠٧:١٦ - ١٣٩٧/١١/٢٧فرصت آوانسگزارش
23 | 0
ستاره٠٥:٠٩ - ١٣٩٧/١١/٠١در گویش لری خرم آبادی : واژه آساره �sar� اسم جمع بمعنی ستاره های شب است که ریشه آن واژه اَسِر �ser بمعنی اشک یا قطره درخشان و نورانی ست ستاره یعنی اش ... گزارش
120 | 2
نجمه٠٤:٤٤ - ١٣٩٧/١١/٠١آسارهگزارش
46 | 1
مستنطق٠٤:٣٨ - ١٣٩٧/١١/٠١( حقوقی ) : بازپرس ، بازجو ( پارسی ) : شنونده ، نیوشا ، گوشمند ( قواعدزبانی ) : ترکیبی از مستمع نطق کسی که با دقت به حرفهای طرف مقابل گوش میکند گزارش
30 | 0
تلویحا٠٤:٢١ - ١٣٩٧/١١/٠١بیان مطلب بصورت کوتاه بدون واکاوی ماهیت و چرایی آنگزارش
62 | 1
پارس سگ١٨:١٢ - ١٣٩٧/١٠/٢٨پاس سگ محاوره از پاسبانی و نگهبانی کردنگزارش
32 | 0
عوضین١٧:٤٨ - ١٣٩٧/١٠/٢٨تغییر مالکیت میان دو یا چند چیزگزارش
48 | 1