ح ش

ح ش

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهhorror٢١:١٣ - ١٣٩٨/٠٦/٢٣😱وحشتناک😰گزارش
12 | 1
cash register٢١:٠٠ - ١٣٩٨/٠٦/٢٣صندوق پول🐰گزارش
21 | 2
fitting room٢٠:٥٨ - ١٣٩٨/٠٦/٢٣😊 اتاق پرو. رختکن😆گزارش
30 | 4

فهرست جمله های ترجمه شدهbesides١٤:١٤ - ١٣٩٨/٠٩/٠٥
• We won't have time to go swimming; besides, it's too cold.
ما زمان برای رفتن به شنا نداریم، گذشته از این خیلی سرد است.
28 | 3