برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

HBTRILL

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 کاربرد،استعمال،مصرف ١٣٩٩/١٢/٠٨
|

2 خودشکفتگی ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

3 پرداختن به کاری ١٣٩٩/١٢/٠٧
|

4 بصورت مستقیم و آشکار
متضاد تلویحی
١٣٩٩/١٢/٠٥
|

5 گویندفلانی پول فلان را داد? درجواب گویند ای بابا ازهضم رابع هم گذشته است یعنی مدتهاست که پول اورا خورده وبکلی تمام کردهاست . هضم رابع ماخوذ است ازاصط ... ١٣٩٩/١٢/٠٤
|

6 واژه اسپارتی ‌،مظهر نظام خشن است ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

7 پیرو ، مطیع ١٣٩٩/١٢/٠٢
|

8 تلفظ=Eshraf.مسلط بودن در امری ١٣٩٩/١١/٣٠
|

9 کشت تخصصی و تک محصولی مانند کشت یک محصول گرمسیری ماندد موز در نواحی استوایی برای مثلا فروش گسترده در بازار های جهانی ١٣٩٩/١١/٢٩
|

10 پلانتیشن.کشاورزی تک محصولی و تخصصی
مانند تولید کاشت یک میوه گرمسیر د مناطق سردسیر
١٣٩٩/١١/٢٩
|

11 طالع بین یونانی قرن چهارم پیش از میلاد ١٣٩٩/١١/٢٧
|

12 مستفیض،مستفید ١٣٩٩/١١/٢٧
|

13 متفسر ١٣٩٩/١١/٢٣
|

14 پرتی ١٣٩٩/١١/١٩
|

15 کسب ١٣٩٩/١١/١٩
|

16 بدون اندیشه قبلی ١٣٩٩/١١/١٧
|

17 پشه آنوفل
Anophele
١٣٩٩/١١/١٧
|

18 نسج.فیبر ١٣٩٩/١١/١٧
|

19 تفریط.مهملی ١٣٩٩/١١/١٧
|

20 موالات ١٣٩٩/١١/١٧
|

21 گستردگی ١٣٩٩/١١/١٧
|

22 آینده پژوهی ١٣٩٩/١١/١٦
|

23 غار و غور ١٣٩٩/١١/١٦
|

24 استعلام ١٣٩٩/١١/١٦
|

25 مشمول ١٣٩٩/١١/١٦
|

26 تمام آن چیزهایی که ما را از حقیقت دور میسازند.
تلبیس،تزویر،پلتیک
١٣٩٩/١١/١٦
|

27 روحیه دادن.انرژی دادن ١٣٩٩/١١/١٥
|

28 ثلمه.رسوخ ١٣٩٩/١١/١٥
|

29 رهیافت ١٣٩٩/١١/١٥
|

30 ردائت ١٣٩٩/١١/١٥
|

31 شلیته ١٣٩٩/١١/١٥
|

32 مسرت بخش ١٣٩٩/١١/١٣
|

33 دسته هفت صندوقی؛گروه های نمایشی دوره گردی بودند که با اجرای نمایش های روحوضی،اسباب سرگرمی و خنده مردم فراهم میکردند.این گروها وسایل و ابزار خود را در ... ١٣٩٩/١١/١٣
|

34 مهیل ١٣٩٩/١١/١٣
|

35 نفیس ١٣٩٩/١١/١٣
|

36 مفتون.مأنوس ١٣٩٩/١١/١٣
|

37 نوگرایی ١٣٩٩/١١/١٣
|

38 قلا ١٣٩٩/١١/١٢
|

39 ماب پسوند شباهت و گونه نیز می باشد ١٣٩٩/١١/١٢
|

40 خالص ١٣٩٩/١١/١٢
|

41 آبی که از سنگی یا زمینی می جوشد;مجازا اشک ١٣٩٩/١١/١٢
|

42 غزو.حرب ١٣٩٩/١١/١١
|

43 هژبر ١٣٩٩/١١/١١
|

44 انهزاع ١٣٩٩/١١/٠٩
|

45 اناگرام چیست؟
در علوم تغییرات فردی مانند nlp، مکتب یونگ، TAو …، دسته بندی های مختلفی وجود دارد که مشرب ها و تیپ های شخصیتی افراد را در خود جای داد ...
١٣٩٩/١١/٠٩
|

46 ماسون یعنی رها ،آزاد.فراماسونری،یک تشکیلات مخفی است که در سطحی جهانی‏ و با عمق و دامنه بسیار وسیعی در بسیاری مسائل سیاسی و اقتصادی‏ و فرهنگی دخالت و ... ١٣٩٩/١١/٠٩
|

47 ایکونولوجی ١٣٩٩/١١/٠٩
|

48 متکثر ١٣٩٩/١١/٠٩
|

49 پر و پا قرص ١٣٩٩/١١/٠٩
|

50 مزبور ١٣٩٩/١١/٠٧
|