امتیاز‌های حسین فیاضی

بازدید
١١
امتیاز کل
٣,٥٢٨
کل مدال ها
٦٤
طلا
٠
نقره
٢٢
برنز
٤٢
٣٨١
×
١٠
=
٣,٨١٠
١٤١
×
=
-٢٨٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣,٥٢٨

جزئیات امتیاز در دیکشنری

٣٨١
×
١٠
=
٣,٨١٠
١٤١
×
=
-٢٨٢
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٣,٥٢٨

جزئیات امتیاز در بپرس

٠
×
١٠
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
=
٠
٠
×
٢
=
٠
٠
×
١٥
=
٠
٠
×
-١٥
=
٠
٠