گل گلاب

گل گلاب

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شدهsystematicity١٨:١٤ - ١٤٠٠/٠٩/١٧سازمان یافته ، برنامه ریزی شدهگزارش
2 | 1

فهرست جمله های ترجمه شدهidiosyncratic١٠:١٣ - ١٤٠٠/١٠/٠٢
• Outdated voting mechanisms, a decentralised, idiosyncratic procedure, and the archaic electoral college have received comment.
مکانیزم های رای گیری تاریخ گذشته ( مستهلک ) یک فرآیند غیر متمرکز، سلیقه ای و کالج انتخابات قدیمی ، نظراتی را دریافت کرده اند.
2 | 0
reinforcement١٧:١٢ - ١٤٠٠/٠٩/٢٧
• The general threw reinforcement into the battle.
ژنرال در میان نیروهای امدادی وارد نبرد ( جنگ ) شد
2 | 1
floe١٣:٢٣ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥
• In spring the ice floes break up.
در بهار تخته شناورهای یخی آب می شوند ( از هم میشکنند )
14 | 0
floe١٣:٢٢ - ١٤٠٠/٠٩/٠٥
• The polar bear cub became trapped on an ice floe.
بچه خرس قطبی روی یک تخته شناور یخی گیر افتاد
14 | 0