برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

غلامحسین خورشیدی

فهرست واژه ها و پیشنهادهای نوشته شده

واژه نوشتار

1 در گویش محلی مردم شهر مهاباد اصفهان به جوجه ماکیان می گویند ولی کنایه از کوچک هم می باشد و به فرد کوچک اندام و ضعیف می گویند.مثلا وقتی بخواهند شدت اث ... ١٣٩٩/٠١/٠١
|

2 در گویش مردم مهاباد اصفهان واڑه سارق یا سارغ که با ضم "ر" تلفظ می شود به معنای دستمالگونه بزرگی(که از بقچه، بزرگتر و از چادرشب، کوچکتر است.) می باشد ... ١٣٩٨/١٢/٢٠
|

3 به گیاه شیرین بیان در مهاباد اصفهان "مهد(با ضمه روی "م" و "ه") می گویند. ١٣٩٨/٠٧/٠٥
|

4 مهاباد شهری از توابع شهرستان اردستان استان اصفهان و مرکز بخشی به همین نام در شهرستان مذکور است.این شهر سابقه تاریخی طولانی دارد و دنباله تاریخی آن ب ... ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

5 واڑه ای نوپرداخته و پیشنهادی اینجانب است که می توانیم از آن به عنوان مخفف "هرگز" و "هگرز" استفاده نماییم. ١٣٩٨/٠٤/١٠
|

6 آنچه در ذیل عنوان" فرهنگ فارسی" آمده، درستش "سیدا شباب اهل الجنه" است. ١٣٩٧/١٢/٠٣
|

7 به عنوان مخفف" آفریده" هم می توان به کار گرفت که بدیهی است در این صورت واڑه ای فارسی هم به حساب می آید. ١٣٩٧/١١/٢٥
|

8 به روایت سینه به سینه، نام نوه رستم است که همسری به نام مه بانو یا ماه بانو داشته است.ماه بانو و میلاگرد خواهر و برادر بوده اند و با هم اقدام به ایجا ... ١٣٩٧/١١/١٨
|

9 ناهمسازی ١٣٩٧/١١/٠٤
|

10 همناسازی ١٣٩٧/١١/٠٤
|

11 دستوره-دستورک ١٣٩٧/١١/٠٤
|

12 بر پایه ١٣٩٧/١١/٠٤
|

13 معنی حصار: در مهاباد اصفهان از واڑه حصار به معنای محل سر باز نگهداری دام ها استفاده می کنند ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

14 کارگریزی ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

15 خود پایمانی ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

16 سوداگرایی ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

17 در پیشنهاد بنده اشتباها به جای دستوره، دستواره نوشته ام که بدینوسیله اصلاح می کنم. ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

18 کالبد و کتاب و قالب ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

19 انگاره شناسی ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

20 سرمایه گرایی ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|

21 دستواره و دستورک ١٣٩٧/٠٩/٠٨
|